Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (studia w latach 1983-87) na kierunku: Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego i Usług, temat pracy magisterskiej: „Hierarchizacja czynników wpływających na zróżnicowanie spożycia żywności w Polsce”.

Od 1 lutego 1987 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W dniu 13 grudnia 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (rozprawa doktorska pt. „Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym – instrumenty i bariery”.

W dniu 13 maja 2011 roku nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (praca habilitacyjna pt. „Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych ”).

Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym 4 monografii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach handlu i marketingu. Ważnym obszarem badawczym są strategie rozwoju handlu, innowacje w handlu detalicznym oraz zarządzanie dystrybucją i promocją oferty towarowej przedsiębiorstw.


Pełnione funkcje
  • członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji VI (2020–2023), Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych;
  • członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2012 roku (kadencje IV, V, VI);
  • członek Rady Wydziału Zarządzania UEP w latach 2007-2019;
  • członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (od 2017 roku);
  • członek Rady Gospodarczej Miasta Luboń (kadencja 2015–2017 oraz 2018-2020);
  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Zarządzania UEP (2016-2019) oraz członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (od 2020 roku);
  • Członek Zespołu ds. Oceny Parametrycznej Wydziału Zarządzania (od 2014 roku);
  • Promotor w 3 zakończonych i 3 otwartych przewodach doktorskich;
  • Recenzent 6 prac habilitacyjnych i doktorskich;
  • Sekretarz 3 Komisji Habilitacyjnych oraz członek 2 Komisji Habilitacyjnych;
  • Przewodniczący 7 Komisji Doktorskich.
Problematyka badawcza
  • Strategie marketingowe firm;
  • Zarządzanie cenami i kanałami dystrybucji;
  • Badania marketingowe zachowań konsumentów;
  • Neuromarketing i marketing sensoryczny;
  • Zarządzanie marką;
  • Merchandising;
  • Koncentracja handlu detalicznego;
  • Modele biznesu w handlu detalicznym;
  • Handel elektroniczny;
  • Marketing terytorialny;
Dydaktyka
  • Marketing w handlu;
  • Modele biznesu w handlu detalicznym;
  • Strategie cen i marż;
  • Zarządzanie dystrybucją;
  • Seminarium doktorskie i magisterskie.