Maja Sajdak uzyskała stopień naukowy doktora w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu oraz specjalności: organizacja i zarządzanie. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego. Od roku 2009 roku jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze od początku pracy naukowej są związane z zarządzaniem strategicznym. Uczestniczyła w wielu konferencjach i seminariach z tego zakresu. Jej działalność naukowo-badawcza aktualnie koncentruje się na problemach zarządzania strategicznego a w szczególności -  zwinności strategicznej. Rezultatem pracy naukowej są publikacje książkowe; w tym monografie, zeszyty naukowe a także skrypty dla studentów oraz artykuły prezentowane na polskich i zagranicznych konferencjach.

 

Pełnione funkcje:

 • od kwietnia 2013 Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Zarządzania

Opiekun Naukowy:

 • SKN Compertus

Nagrody:  

 • 2014 r. Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2013/2014 – pełnienie funkcji Pełnomocnika Dziekana ds.. Studenckich Kół Naukowych, w szczególności za organizację I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych.
 • 2012 r. Nagroda zespołowa  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe za monografię pt. „Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach".
 • 2012 r. Nagroda zespołowa  I stopnia JM Rektora za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe – za monografię pt. „Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe”.
 • 2011 r. Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora za oryginalne osiągnięcia naukowe – za monografię pt. „Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach.

Funkcje poza Uczelnią:

 • Recenzent wniosków projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki,
 • Recenzent artykułów naukowych na konferencje krajowe z zakresu zarządzania,
 • Członek grupy eksperckiej Instytutu Biznesu Rodzinnego,
 • Członek International Advisory Board for the International Journal of Management and Applied Research.

Problematyka badawcza:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie
 • zwinność strategiczna przedsiębiorstwa

Dydaktyka:

Studia I stopnia:

 • metody planowania strategicznego,
 • zarządzanie ryzykiem projektu,
 • organizacja projektowa,
 • usprawnienia organizacyjne.

Studia II stopnia:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • zarządzanie konfliktem i kryzysem,
 • ratowanie projektów zagrożonych,
 • strategia rozwoju portów lotniczych.

Studia podyplomowe:

 • zarządzanie zmianami,
 • analiza konkurentów,
 • scenariusze rozwoju otoczenia i systemy wczesnego ostrzegania,
 • ratowanie projektów zagrożonych,
 • zarządzanie strategiczne.