Historia

Kalendarium

 • 1918

  Jest rok 1918. W świeżo oswobodzonej spod zaborów, suwerennej politycznie Polsce zaczyna rozwijać się handel, umacnia się gospodarka. Korzystna koniunktura na rynkach światowych pozwala na dynamiczny rozkwit Wielkopolski. Pojawia się potrzeba powołania do życia placówki przygotowującej teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowanych urzędników mających zasilić przemysł, handel oraz usługi. W plan uruchomienia ośrodka dydaktycznego i naukowego o charakterze szkoły wyższej angażują się prominenci wielkopolskiego świata gospodarczego.
 • 1925

  W lipcu 1925 r., dzięki staraniom Izby Przemysłowo-Handlowej i Kuratorium Okręgu Poznańskiego powzięta zostaje uchwała o utworzeniu szkoły wyższej o profilu handlowym. Rozpoczynają się prace nad statutem i określeniem ramowego planu nauczania. Za wzór wyjściowy służą podobne plany i założenia organizacyjne wyższych szkół handlowych w Europie i Ameryce. Drogą konkursu wyłoniony zostaje dyrektor uczelni – prof. dr Leonard Glabisz, postać cechująca się ponadprzeciętną witalnością, animator rozwoju szkoły. 


 • 1926

  12 października 1926 r. odbywa się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. W niedużej, trzypiętrowej, zdobionej secesyjną ornamentyką kamienicy przy al. Marcinkowskiego 3, rozpoczynają się pierwsze zajęcia. Jest to szkoła prywatna, oferująca trzyletni program nauczania, bez prawa nadawania stopnia magistra.


  Źródło: ze zbiorów fotograficznych Biblioteki Głównej UEP.

 • 1932

  W samym sercu Poznania – na otrzymanym od państwa gruncie, stanowiącym niegdyś fosę okalającą pruskie mury obronne – staje nowy gmach Uczelni. Jest to okazała budowla z fasadą zdobioną ośmioma strzelistymi kolumnami. Budynek zaprojektował wybitny poznański architekt inż. Adam Ballenstedt. Obiekt został oddany do użytku 1 lipca 1932 r. (poświęcenie odbyło się 12 listopada podczas inauguracji roku akademickiego 1932/1933).


  Po dziś dzień Gmach Główny Uniwersytetu przydaje splendoru jednej z centralnych ulic Poznania – alei Niepodległości.


 • 1938

  Założyciele szkoły nie ustają w wysiłkach, aby nadać WSH status akademii. Podejmowane są starania o rozszerzenie bazy materialnej, pozyskanie wymaganej liczby samodzielnej kadry naukowej oraz o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia magistra. Zabiegi te kończą się sukcesem i w październiku 1938 r. WSH zostaje przemianowana na Akademię Handlową.

 • 1945

  Wybuch II Wojny Światowej zawiesza działalność Uczelni. Jednak już w 1945 r. jej mury zapełniają się studentami. W tymże roku zainicjowana zostaje organizacyjno-naukowa ekspansja placówki.

 • 1946

  W 1946 r. rozpoczyna działalność Oddział Akademii Handlowej w Szczecinie, będący pierwszą uczelnią wyższą na terenach Pomorza Zachodniego.
 • 1950

  Nowa koniunktura gospodarcza odrzuca doktrynalnie własność prywatną – w 1950 r. Uczelnia zostaje upaństwowiona i przemianowana na Wyższą Szkołę Ekonomiczną.
 • 1974

  W 1974 r. Uczelnia otrzymuje nazwę „Akademia Ekonomiczna” z jednoczesnym przyznaniem uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
 • 1979–1991

  12 lat trwały prace nad powstaniem nowego budynku Uczelni – Collegium Altum. Na 22 kondygnacjach znajduje się 485 pomieszczeń. Z 43 sal dydaktycznych korzystają na co dzień studenci i pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Budynek według projektu Lecha Sternala,Witolda Milewskiego i Zygmunta Skupniewicza z masztem telewizyjnym ma wysokość 103,35 m. Dominujący nad Poznaniem czerwony wieżowiec jest reprezentacyjnym elementem miejskiego krajobrazu. Ze względu na położenie wieżowca w centrum miasta, z 18. piętra podziwiać można całą panoramę Poznania i okolic z czterech stron świata.
 • 1990-2000

  Lata 90. przynoszą gruntowne przemiany ustrojowe. Nastaje gospodarka rynkowa, ponownie możliwy staje się swobodny przepływ dóbr i towarów, następuje powrót do orientacji na zysk oraz dbałości o efektywne zarządzanie zasobami. O powodzeniu przedsiębiorstwa zaczyna decydować umiejętność trafnego odczytu tendencji popytu, sprawnego monitorowania kondycji finansowej firmy i otoczenia oraz zdolność wyboru właściwych kierunków rozwojowych. W odpowiedzi na dokonujące się zmiany poznańska Akademia Ekonomiczna wychodzi z nowoczesnym, opartym na różnorodności specjalności i form nauczania programem kształcenia. Na wszystkich szczeblach kształcenia zostają wprowadzone całkowicie nowe plany i programy studiów, a organizacja toku studiów zbliża się do tutoralnego systemu obowiązującego w uczelniach zachodnich. Szybko przyrasta liczba samodzielnych pracowników naukowych, nawiązana zostaje współpraca z wieloma ośrodkami zagranicznymi.
 • 2002

  W odpowiedzi na zwiększającą się liczbę studentów oraz zapotrzebowanie na coraz bardziej nowoczesne sale rozpoczęto starania o wybudowanie nowego obiektu. W 2002 r. przekazano Uczelni nieruchomość o łącznej powierzchni gruntu 2761 m2 przy ul. Towarowej 55. W 2003 r. rozpisano konkurs na projekt nowego budynku Uczelni, który początkowo nosił nazwę Centrum Edukacji Europejskiej. Do konkursu na koncepcję architektoniczną budowy zakwalifikowało się aż 53 uczestników. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego projekt obiektu wykonało Autorskie Studio Architektury „ATRIUM” – Marian Urbański z Poznania. Nazwa budynku uległa zmianie na Centrum Edukacji Usług Elektronicznych.
 • 2006

  W 2006 r. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, zgodnie z wytycznymi procesu bolońskiego i założeniami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, wprowadza trójstopniowy system nauczania. Równolegle rozwija i umacnia swój potencjał naukowy, uzyskując sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.
 • 2008

  27 grudnia 2008 r. Uczelnia otrzymała formalnie status uniwersytetu i swoją ostateczną nazwę – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • 2011

  Grupa pracowników Uczelni – z inicjatywy prof. Jerzego Trajkowskiego – zwróciła się do władz Uniwersytetu z propozycją umieszczenia na cokołach dwóch postaci profesorów szczególnie zasłużonych dla Uczelni. Miejsce dla postawienia stosownych rzeźb przewidział już architekt Gmachu Głównego, projektując po obu stronach schodów wejściowych podesty. Społeczność akademicka podjęła decyzję, by przed budynkiem stanęły pomniki: prof. Edwarda Taylora – założyciela tzw. Poznańskiej Szkoły Ekonomicznej, w którego przedwojennym seminarium brało udziału wielu późniejszych wybitnych ekonomistów i naukowców polskich oraz prof. Zbigniewa Zakrzewskiego – wieloletniego prorektora i rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, autora licznych książek oraz publikacji o Poznaniu.


  Rzeźby zasłużonych naukowców wykonał prof. Wiesław Koronowski, kierownik Katedry Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wykonanie odlewów postaci profesorów zlecono Piotrowi Szmytowi.


  Oficjalne odsłonięcie pomników odbyło się podczas 85. inauguracji roku akademickiego.

 • 2015

  Oficjalne otwarcie nowoczesnego budynku – Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych – odbyło się 25 lutego 2015 r. Budynek o powierzchni blisko 15 000 m2 powstał przy ulicy Towarowej. W CEUE powstało 12 sal wykładowych (50-, 80- i 100-osobowych), kilkanaście laboratoriów komputerowych z pięcioma serwerowniami oraz 3 sale audytoryjne z blisko 280 miejscami każda. Nowy gmach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu swoim wyglądem i fasadą nawiązuje do otaczającej go zabudowy. W CEUE zastosowano ciekawe rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne. Znaczna część ścian i słupów wewnętrznych wykonana została w technologii betonu architektonicznego o specjalnie dobranej recepturze. Podczas budowy obiektu użyto 3300 m2 kamienia piaskowego i granitu, 5500 m2 szkła, 10 tys. m3 betonu, 1500 t stali, 78 km przewodów strukturalnych oraz 62 km kabli i przewodów silnoprądowych. W obiekcie swoją siedzibę mają Katedry Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.
 • 2015

  Nowy logotyp Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu składa się z dwóch elementów: godła oraz pełnej nazwy Uczelni. Godło UEP to barwna kompozycja cyfrowo-graficzna w postaci symetrycznie pękniętego horyzontalnie pierścienia z wypełnioną powierzchnią centralną. Wypełnienie wewnętrznej powierzchni godła stanowi usytuowany wzdłuż pionowej osi pierścienia rysunek, który symbolizuje kapelusz i kaduceusz Merkurego – mitologicznego patrona handlu i ekonomii. Kaduceusz, atrybut Merkurego, jest przedstawiony w swej konwencjonalnej postaci: laski oplecionej przez dwa węże z parą skrzydeł u szczytu. W mitologii służył do uśmierzania sporów i waśni. Stanowi również symboliczną laskę posłów i heroldów. Alegorycznie reprezentuje pokój i handel. Na godle kaduceusz symetrycznie rozdziela zestaw cyfr „1926”, oznaczający rok założenia Uczelni. Nowe godło manifestuje wieloletnią tradycję Uczelni, wskazując na jej rodowód oraz główny obszar działalności naukowej i dydaktycznej (nauki ekonomiczne).
 • Obecnie

  Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest placówką naukowo-dydaktyczną o bogatej tradycji kształcenia i silnym zapleczu naukowym, posiada również renomę prężnego ośrodka analiz gospodarczych. Jako uczelnia o profilu ekonomicznym rozwija wszystkie formy kształcenia akademickiego, dba o wysoki poziom badań naukowych, wdraża nowatorskie projekty, a także nieustannie pogłębia współpracę z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodarczą.