Specjalność

Profil absolwenta

Profil absolwenta specjalności Strategie Biznesu i Polityka Gospodarcza w Warunkach Globalizacji

Pierwszy stopień

Współcześnie pracodawcy potrzebują osób otwartych, interesujących się światem i znających zasady funkcjonowania w przedsiębiorstwach. Pracodawcy oczekują, aby absolwenci aktywnie wspierali funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Specjalność odpowiada na te potrzeby i zapewnia potrzebną wiedzę, umiejętności i narzędzia.

Student podczas studiów I stopnia na specjalności „Strategie Biznesu i Polityka Gospodarcza w Warunkach Globalizacji”:


 1. Pozyska wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa i jego otoczenia, która umożliwi sprawne wspieranie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw.
 2. Dowie się jak funkcjonuje gospodarka i rynek, pozna rządzące nimi prawidłowości w różnych wymiarach: lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym.
 3. Nauczy się jak analizować otoczenie przedsiębiorstwa, systemy biznesowe, identyfikować czynniki sukcesu.
 4. Pozna zasady tworzenia i rozwoju firmy, prowadzenia sprawozdawczości, doboru działań marketingowych i promocyjnych, zarządzania przedsięwzięciami.
 5. Dowie się jak analizować finanse przedsiębiorstwa, jak pozyskiwać środki na działalność firmy z sektora finansowego, jak dbać o płynność finansową.
 6. Pozyska wiedzę jak polityka i globalizacja wpływają na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie umiał analizować przyczyny i konsekwencje przemian związanych z tymi procesami.
 7. Dowie się jak planować przedsięwzięcia inwestycyjne, wyceniać wartość zasobów przedsiębiorstwa, chronić własność intelektualną.
 8. Będzie potrafił współdziałać i współpracować w grupach oraz uczestniczyć w projektach pełniąc różne role.
 9. Będzie umiał pozyskiwać wiedzę w zakresie ekonomii, przedsiębiorczości i dziedzin pokrewnych.

Drugi stopień

Studia na II stopniu specjalności Strategie Biznesu i Polityki Gospodarczej w Warunkach Globalizacji” pozwalają na usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu biznesu. Dostarczają całościowego spojrzenia na funkcjonowanie biznesu i zapewniają kompleksową wiedzę, która umożliwi profesjonalne wsparcie działalności przedsiębiorstw i instytucji. Specjalność proponuje wiedzę, umiejętności i narzędzia, które będą przydatne w rozwoju zawodowym.

Student podczas studiów II stopnia na specjalności „Strategie Biznesu i Polityka Gospodarcza w Warunkach Globalizacji”:

 • będzie umiał wyjaśniać zjawiska oraz procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, w tym potrafi analizować współczesne procesy gospodarcze i polityczne zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym,
 • dowie jak tworzyć i modyfikować strategie przedsiębiorstw, wdrażać i kontrolować strategię w celu osiągnięcia sukcesu przez firmy,
 • pozna zasady rozwoju regionalnego i lokalnego (w tym wspierania przedsiębiorczości), a także wpływ zmian w procesach lokalnych i regionalnych na przedsiębiorstwa, mieszkańców i instytucje,
 • dowie się jak podejmować decyzje zarządcze w przedsiębiorstwie oraz stosuje narzędzia zarządzania i controllingu strategicznego, planowania rozwoju przedsiębiorstwa, kontroli strategicznej,
 • będzie potrafił wskazać źródła i warunki finansowania rozwoju działalności na rynku finansowym oraz poprzez dotacje, a także zaplanować i przeprowadzić projekt inwestycyjny oparty na innowacjach,
 • dowie się jak pozyskiwać informacje biznesowe i gospodarcze, jak przygotowywać wystąpienia w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw lub instytucji, argumentować swoje racje i przekonywać innych do nich,
 • będzie potrafił współdziałać i współpracować w grupach pełniąc różne role, w tym jako współpracownik lub lider oraz współdziałać z innymi zespołami,
 • będzie umiał określać priorytety służące realizacji zadań, dobrze organizować czas pracy,pozna zasady myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, a także będzie dostrzegał możliwości zastosowania zdobytych kwalifikacji w praktyce gospodarczej, w tym we własnej firmie.
 • pozna zasady myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, a także będzie dostrzegał możliwości zastosowania zdobytych kwalifikacji w praktyce gospodarczej, w tym we własnej firmie.

Specjalność zapewnia szeroki zakres narzędzi oceny przedsiębiorstwa i usprawnienia jego funkcjonowania oraz wzmacniania potencjału rozwojowego przy uwzględnieniu wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki oraz instytucji publicznych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia na kierunku Ekonomia lub studiów podyplomowych "Strategia i Planowanie Biznesu".