Katedra została powołana przez Senat Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dniem 1 listopada 1999 r. Kierownikiem Katedry została Prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska. Z dniem 1 kwietnia 2015 r. Katedra zmieniła nazwę na Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych.

W początkach funkcjonowania Katedry działalność badawcza koncentrowała się przede wszystkim na problematyce bankowości centralnej i polskiego rynku kapitałów pieniężnych. W 2002 r. sformułowano nowy problem badawczy Katedry pt. Teoretyczne i praktyczne podstawy polityki pieniężnej, który realizowany jest nadal. Dodatkowo w 2003 r. poszerzono badania statutowe o problematykę Europejskiego systemu pieniężnego, która również jest wciąż aktualna w pracach Katedry. Od 2008 r. realizowany jest także kolejny temat badań statutowych poświęcony Teorii i praktyce funkcjonowania rynku finansowego.

Bardzo ważnym elementem wspierającym działalność badawczą Katedry są granty naukowe, otrzymane w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracownicy Katedry z powodzeniem wnioskują o granty promotorskie, własne oraz granty habilitacyjne.

Rezultatem prowadzonych badań i grantów naukowych są liczne publikacje pracowników Katedry. Do najważniejszych należą monografie autorskie oraz zbiorowe, których redaktorem naukowym jest Pani Profesor W. Przybylska-Kapuścińska. Ukazują się one w wydawnictwie UEP lub w różnych uznanych wydawnictwach ogólnopolskich, takich jak PWN, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Twigger, CeDeWu, C.H. Beck czy Wolters Kluwer Polska. Prace te charakteryzują się wysoką jakością oraz rzetelnym warsztatem badawczym, czego potwierdzeniem są przyznane im różnego rodzaju wyróżnienia, np. Nagrody Indywidualne oraz Zespołowe JM Rektora UEP czy nominacje do nagrody Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. Naszą największą dumą jest prestiżowa nagroda dla Pani Profesor przyznana przez Komitet Nauk o Finansach PAN za jej książkę profesorską pt. Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od transformacji przez inflację do integracji.

Katedra systematycznie publikuje Zeszyty Naukowe obejmujące tematykę polityki pieniężnej, funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego oraz bankowości centralnej. Wśród nich znajdują się ZN z serii Debiuty Ekonomiczne (wydawane niemal co roku od 1999 r.) oraz z serii Z prac młodych ekonomistów, które mają na celu promocję młodych ekonomistów - studentów lub absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poza tym, pracownicy Katedry przygotowują materiały dydaktyczne z problematyki wykładanych przez nich przedmiotów.

Od 2009 roku w Katedrze prowadzone są badania nad rolą rachunkowości w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych. Katedra sprawuje również pieczę nad ciesząca się stale rosnącą popularnością specjalnością Rachunkowość i Skarbowość.

Wyniki badań prowadzonych w Katedrze są prezentowane na forum pozauczelnianym. Pracownicy Katedry uczestniczą w seminariach naukowych organizowanych przez Narodowy Bank Polski. Co roku zaznaczamy też naszą aktywność poprzez udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, w tym w Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansów czy Global Finance Conference i IMDA World Business Congress.

 

Katedra utrzymuje kontakty naukowe z Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów, Giełdą Papierów Wartościowych SA w Warszawie, Bankiem Francji, Belgii, Włoch i Europejskim Bankiem Centralnym. Rozwija też współpracę z polskim i europejskim środowiskiem naukowym ekonomistów poprzez ścisłe kontakty z uczelniami ekonomicznymi i wydziałami ekonomicznymi Uniwersytetów.
 

Przed utworzeniem Katedry pod kierunkiem prof. em. dr hab. Wiesławy Przybylskiej - Kapuścińskiej stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskały: dr Aleksandra Gaweł, dr Teresa I. Bryniarska oraz dr Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar (czerwiec 1999 r.). W latach 1999-2018 Pani Profesor wypromowała 40 doktorów nauk ekonomicznych: dra Artura Dembnego, dra Marka Śliperskiego, dr Kamillę Marchewkę-Bartkowiak, dra Krzysztofa Łabowskiego, dr Małgorzatę Jaremko, dr Urszulę Ziarko-Siwek, dra Przemysława Siwka, dr Magdalenę Musielak, dr Katarzynę Gabryelczyk, dra Tomasza Kowalaka, dra Przemysława Stodulnego, dr Arletę Messyasz-Handschke, dr Agnieszkę Langner, dra Michała Skopowskiego, dr Dorotę Wiśniewską, dr Magdalenę Szyszko, dra Marka Gerczyńskiego, dra Marcina Wiśniewskiego, dra Grzegorza Borowskiego, dra Marcina Zajdera,  dr Sylwię Grendę, dra Andrzeja Pająka, dr Violettę Kałuzińską,  dr Hannę Żywiecką, dra Jacka Truszkowskiego, dra Michała Łukowskiego, dra Krzysztofa Simona, dra Łukasza Sarniaka, dra Artura Trzebińskiego, dr Karolinę Turę, dra Filipa Gurgula, dra Błażeja Dudkiewicza, dr Hannę Kołodziejczyk, dra Marka Mozalewskiego, dra Piotra Zygmanowskiego, dra Piotra Bajaka, dr Izabelę Chudzyńską, dra Marcina Flotyńskiego dra Adriana Becellę oraz dr Ewę Dobrzeniecką. 

W ramach działalności katedry dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak wypromowała 4 doktorantów: dr Klaudię Jarno, dra Ireneusza Rośka, dra Daniela Budzenia i dra Bartosza Edwarczyka, natomiast dr hab. Katarzyna Perez wypromowała dra Vitaly Kaganova (z programu anglojęzycznego Doctoral Seminars in English).


Od dnia 1 października 2018 r. funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP. Pani Prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska nadal aktywnie współpracuje z Katedrą jako emerytowany profesor UEP. 


***


Nasza Katedra funkcjonuje 20 lat. Liczymy, że osiągnięte przez nas pomyślne rezultaty pracy naukowej i dydaktycznej stanowić będą silny bodziec dla pogłębiania tradycji i umacniania pozycji Katedry w środowisku akademickim i życiu gospodarczym kraju. Do takiej opinii skłania nas bilans ostatnich lat – znajdujący wyraz w znaczącej liczbie publikacji, uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną, jak i sukcesy naszych wychowanków – licencjatów, magistrów i doktorów – na niwie naukowej i zawodowej.

Mamy nadzieję, że nasze dotychczasowe dokonania staną się zachętą do kontynuowania podjętego dzieła na kolejne dziesięciolecia funkcjonowania naszej Katedry – krzewienia wiedzy z zakresu bankowości centralnej i szeroko rozumianego pieniądza, funkcjonującego na różnych rynkach, w różnych „odsłonach” i formach oraz pracy naukowo-dydaktycznej.