Nowości

 • K. Jarno, Carbon funds in climate policy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017, ss. 240
 • W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej – rynek finansowy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013, ss. 302
 • W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013, ss.198
 • E. Gruszczyńska-Brożbar, Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Materiały Dydaktyczne nr 273, Wydanie III, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego , Poznań 2013, ss. 157.
 • W. Przybylska-Kapuścińska, J.L. Bednarczyk (red.), Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, ss. 339.
 • K. Perez, Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012, ss. 440
 • W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, od A do Z, Wydawnictwo NBP, Warszawa 2012, ss. 258
 • W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Praca i kapitał w gospodarce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, ss. 329
 • W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko (red.), Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, ss. 157
 • U. Ziarko-Siwek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2012
 • K. Perez, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, wyd. 2, Wotlers Kluwer Polska, Warszawa 2012
 • M. Skopowski, M. Wiśniewski, Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012


Monografie i podręczniki indywidualne Pracowników Katedry
(chronologicznie od najnowszych do najstarszych)

 • W. Przybylska-Kapuścińska, M. Mozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 • W. Przybylska-Kapuścińska, Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej: od transformacji przez inflację do integracji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007
 • W. Przybylska-Kapuścińska, Eurosystem a instrumenty polskiej i czeskiej polityki pieniężnej, CeDeWu, Warszawa 2007

 

 • K. Perez, Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012
 • K. Perez, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, wyd. 2, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012
 • K. Perez, Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku, C.H. Beck, Warszawa 2011
 • M. Wiśniewski, Ocena zdolności kredytowej gminy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011
 • K. Marchewka-Bartkowiak, Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011
 • T. Gabrusewicz, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H.BECK, Warszawa 2010
 • K. Marchewka-Bartkowiak, Zarządzanie długiem publicznym, PWN, Warszawa 2008
 • K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 • T. Kowalak, Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2006
 • U. Ziarko-Siwek, Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005
 • K. Marchewka-Bartkowiak, Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i Polsce, Oficyna Wydawnicza: Zarządzanie i Finanse, Warszawa 2003
 • E. Gruszczyńska-Brożbar, Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002

 

Najważniejsze monografie i podręczniki wspólne Pracowników Katedry
(chronologicznie od najnowszych do najstarszych)

 • M. Skopowski, M. Wiśniewski, Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012
 • Praca i kapitał w gospodarce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, ss. 329
 • Inwestycje finansowe, wyd. 2 zm. i uzup., red. K. Perez, U. Ziarko-Siwek, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011
 • Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, red. W. Przybylska- -Kapuścińska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009
 • Pośrednictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009
 • Private asset and wealth management, red. K. Gabryelczyk, C. H. Beck, Warszawa 2009
 • Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Teoria i praktyka, red. K. Gabryelczyk, E. Gruszczyńska-Brożbar, Zeszyty Naukowe nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 • Współczesna polityka pieniężna, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008
 • Giełdy kapitałowe w Europie, red. U. Ziarko-Siwek, CeDeWu, Warszawa 2007/2008
 • Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska , Wolters Kluwer, Kraków 2007
 • Inwestycje finansowe, red. K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007
 • Nowe usługi finansowe, red. K. Gabryelczyk, CeDeWu, Warszawa 2006
 • Rynek papierów wartościowych. Wybrane problemy, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002

 

Materiały Dydaktyczne
(chronologicznie od najnowszych do najstarszych, MD aktualnie obowiązujące)

 • Funkcjonownie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wyd. 2 posz., E. Gruszczyńska-Brożbar, MD nr 261, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011
 • Portfel inwestycyjny, wyd. 2 zm. i popr., K. Perez i J. Truszkowski, MD nr 259, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011
 • Fundusze inwestycyjne, wyd. 2 popr. i uzup., K. Perez, MD nr 257, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011
 • Portfel inwestycyjny, K. Gabryelczyk, J. Truszkowski, MD nr 243, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010
 • Współczesna polityka pieniężna – instrumenty, M. Skopowski, M. Wiśniewski, MD nr 240, Wydawnictwo UEP, Poznań 2009
 • Finansowe instrumenty pochodne, H. Morawska, J. Truszkowski, MD nr 233, Wydawnictwo UEP, Poznań 2009
 • Analizy giełdowe, E. Gruszczyńska-Brożbar, MD nr 226, Wydawnictwo UEP, Poznań 2009
 • Fundusze inwestycyjne, K. Gabryelczyk, MD nr 215, Wydawnictwo UEP, Poznań 2008
 • Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych, E. Gruszczyńska-Brożbar, K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek, MD nr 222, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) w Poznaniu, Poznań 2008
 • Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, E. Gruszczyńska-Brożbar, MD nr 202, Wydawnictwo UEP, Poznań 2007
 • Mikroekonomia : materiały do ćwiczeń, R. Barczyk, S. Kalinowski, W. Łuczyński, W. Przybylska-Kapuścińska, F. Wiśniewski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005
 • Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, red. W. Przybylska-Kapuścińska, MD nr 134, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003
 • Polityka pieniężna: cele, strategie i instrumenty, red. W. Przybylska-Kapuścińska, MD nr 112, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002
 • Kredyty i gwarancje bankowe, red. W. Przybylska-Kapuścińska, MD nr 72, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000