1. mgr Michał Młody z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, mgr Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej oraz mgr Łukasz Wróblewski z Katedry Europeistyki otrzymali na rok akademicki 2013/2014 stypendium naukowe Fundacji Narodowego Banku Polskiego. Przyznane stypendium stanowi wyraz uznania dla rozwoju i dorobku naukowego, realizacji programu studiów doktoranckich, zaawansowania rozprawy doktorskiej oraz zaangażowania w realizację badań naukowych.

2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka uhonorowała Pana prof. dr hab. Mariana Gorynię, prof. zw. UEP nagrodą indywidualną drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne. Pan prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP otrzymał także nagrodę Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w działalności proeksportowej.

3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał nagrodę dla Pana prof. dr hab. Henryka Mruka, prof. zw. UEP za osiągnięcia dydaktyczne za podręcznik "Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa".

4. Duży sukces Wydziału Gospodarki Międzynarodowej cztery projekty badawcze zostały zakwalifikowane do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursów: OPUS 5, Sonata 5, Preludium 5. Zespoły badawcze tworzą:

prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP, dr Milena Ratajczak - Mrozek, dr Łukasz Małys, dr Paweł Mielcarek, dr abrtosz Deszczyński, dr Miłosz Łuczak, mgr Adam Dymitrowski, mgr Marcin Soniewicki, mgr Filip Nowacki, mgr Marcin Wieczerzycki (OPUS 5)
dr Katarzyna Nawrot (OPUS 5)
dr Marlena Dzikowska (Sonata 5)
mgr Agnieszka Kukułka (PRELUDIUM 5) opiekun naukowy prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP.

5.Doktor Marlena Dzikowska z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymała Stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. ​Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca doceniła dotychczasowy dorobek naukowy dr Marleny Dzikowskiej z zakresu biznesu międzynarodowego i konkurencyjności przedsiębiorstw. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 15 października 2013 r.

6.Miasto Poznań organizuje X edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie
obronione na poznańskich uczelniach. Konkurs nosi nazwę „Nagroda Miasta Poznania za
wyróżniającą się pracę magisterską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę
doktorską”.

7.Dr Anna Matysek-Jędrych i dr Milena Ratajczak-Mrozek zostały wybrane na członkinie Editorial Board nowopowstałego czasopisma Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR) wydawanego przez TheInstitute of Eastern Europe and Central Asia we współpracyz Webster University in St. Louis, USA.

8.mgr Agnieszka Kukułka otrzymała stypendium doktorskie w ramach konkursu ETIUDA. Konkurs został ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki.

9. Dr Łukasz Puślecki, mgr Maciej Łobza oraz mgr Piotr Trąpczyński, przedstawiciele Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, uczestniczyli w światowej konferencji Academy of International Business (AIB) w Stambule, w Turcji w dniach 3-6 lipca 2013 roku.
Podczas konferencji, zarząd AIB podjął decyzję o utworzeniu filii na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB CEE Chapter) przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest to wynik trzyletnich działań zespołu przedstawicieli UEP, zainicjowanych przez mgra Macieja Łobzę. Zarząd nowej filii AIB, którym kierować będzie dr Łukasz Puślecki, utworzą również mgr Maciej Łobza, mgr Piotr Trąpczyński, mgr Michał Staszków (WGM UEP) oraz naukowcy ze Słowenii (dr Andrea Jaklic), Estonii (dr Tiaa Vissak) i Węgier (Prof. Jozsef Poór, dr Erzsébet Chakó). Inicjatywa utworzenia filii uzyskała poparcie takich organizacji jak CEEMAN, Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie (Węgry), Uniwersytet Lublański (Słowenia) oraz Uniwersytet w Tartu (Estonia). Filia obejmie swoim zasięgiem 19 krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Nadrzędnym celem filii jest rozwój współpracy naukowców i specjalistów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników, jak również podnoszenia standardów edukacji z zakresu biznesu międzynarodowego. Ten cel ma zostać zrealizowany m.in. poprzez organizację regionalnych konferencji, seminariów oraz inicjację międzynarodowych projektów badawczych.
Academy of International Business, z siedzibą w Michigan State University (USA), zrzesza obecnie ponad 3300 naukowców i specjalistów z zakresu biznesu międzynarodowego z prawie 90 krajów. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, jako jedyny uniwersytet w Polsce jest partnerem instytucjonalnym AIB.
Osoby zainteresowane inicjatywą AIB oraz członkostwem w filii AIB CEE proszone są o kontakt z drem Łukaszem Puśleckim pod adresem: lukasz.puslecki@ue.poznan.pl

10. Program MBA Poznań-Atlanta znajduje się w czołówce najlepszych Programów MBA w Polsce według rankingu MBA Perspektywy 2013. Program otrzymał 5-io letnią bezwarunkową akredytację w Association of MBAs w Londynie oraz zajął 5 pozycję wśród 30 branych pod uwagę Programów.

11. Duży sukces Wydziału Gospodarki Międzynarodowej trzy projekty badawcze zostały zakwalifikowane do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 4. Zespoły badawcze tworzą:

dr Marlena Bednarska, dr Marcin Olszewski oraz mgr Dawid Szutowski z Katedry Turystyki,
prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, dr Marlena Dzikowska, dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP, mgr Aleksandra Kania, mgr Katarzyna Mroczek, mgr Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej,
prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP, dr Katarzyna Nawrot, dr Ewa Cieślik z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, dr Kamil Zajączkowski (wykonawca zewnętrzny).