Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonometrii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz w Zarządzeniu nr 19/2013 Rektora UEP z dnia 29 kwietnia 2013 r.


Kandydaci powinni w szczególności:

 • posiadać stopień doktora,
 • wykazać odpowiedni dorobek z ekonometrii,
 • mieć zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • znać bardzo dobrze język polski i angielski,
 • posiadać umiejętność nauczania i wykładania w języku polskim oraz angielskim.

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub matematycznych,
 • podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o przyjęcie do pracy,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • opinię dotychczasowego pracodawcy lub promotora rozprawy doktorskiej o predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wykaz publikacji,
 • inne dokumenty, które Kandydat uważa za ważne w związku z ubieganiem się o to stanowisko.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Ekonometrii, Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Towarowa 53, bud.C, pok. 324, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2014 r.

 

          Kierownik                                                    Dziekan Wydziału
 Katedry Ekonometrii                              Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP   Prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP