DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

 

ogłasza

 

KONKURS

na stanowisko asystenta w Katedrze Matematyki Stosowanej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i w Zarządzeniu nr 19/2013 Rektora UEP z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Wymagania stawiane Kandydatom:

- posiadać stopień doktora nauk ekonomicznych lub matematycznych,

- osiągnięcia w pracy naukowej,

- doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów ilościowych,

- dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego,

- posiadać umiejętność nauczania i wykładania w języku polskim.


Kandydat winien załączyć do wniosku następujące dokumenty:

- podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o przyjęcie do pracy,

- życiorys i kwestionariusz osobowy,

- odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub matematycznych,

- opinia promotora lub dotychczasowego pracodawcy o predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,

- wykaz publikacji i inne dokumenty, które Kandydat uważa za ważne w związku z ubieganiem się o to stanowisko.

 

Dokumenty należy składać osobiście w I Sekretariacie Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie do dnia 15.06.2018 r. (ul. Towarowa 55, bud. CEUE, pokój 4.23, godz. 7:30 – 15:00) lub przesłać drogą pocztową (Katedra Matematyki Stosowanej, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań) z dopiskiem KONKURS – ASYSTENT.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20 czerwca 2018 r.

                  Kierownik Katedry                           Dziekan Wydziału

           Matematyki Stosowanej       Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

        Prof. dr hab. Marian Matłoka,       prof. dr hab. Krzysztof Malaga,
                prof. zw. UEP                               prof. nadzw. UEP

Poznań, dnia 14.05.2018 r.