DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

ogłasza

 

 

KONKURS

na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Ekonomii Matematycznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz w Zarządzeniu nr 19/2013 Rektora UEP z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Kandydaci powinni w szczególności:

-    posiadać stopień doktora nauk ekonomicznych lub matematycznych,

-    wykazać się znaczącym dorobkiem z zakresu ekonomii matematycznej, 

     ekonometrii, 

     matematycznej teorii wzrostu gospodarczego oraz mieć zamiłowanie do pracy    

     naukowej i  dydaktycznej,

-    znać bardzo dobrze język polski i angielski,

-    posiadać umiejętność nauczania i wykładania w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenie do konkursu powinno zwierać:

ü  podanie do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o przyjęcie do pracy,

ü  życiorys i kwestionariusz osobowy,

ü  odpis dyplomu doktora nauk ekonomicznych lub matematycznych,

ü  autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo – badawczej (wraz z wykazem publikacji),

ü  opinię bezpośredniego przełożonego,

ü  informację o doświadczeniach w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z metod ilościowych,

ü  oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego.

 

Termin zgłoszenia upływa 10.02.2016 roku

 

Dokumenty (w języku polskim) należy składać w Sekretariacie Międzykatedralnym Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Towarowa 53, bud. C. IV piętro, pok. 404.

Uniwersytet Ekonomiczny nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11.02.2016 r.

 

 

Kierownik

Katedry Ekonomii Matematycznej             

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Dr hab. Piotr Maćkowiak,
prof. nadzw. UEP

 

Prof. dr hab. Emil Panek,
prof. zw. UEP

 

 

Poznań, dnia 20.01.2016 r.