Uczymy już od 35 007 dni
Aktualności

Konferencja naukowa „Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy”

15-16.03.2018 r.
Organizatorami konferencji są Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Katedra Statystyki. 

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań prowadzonych przez ośrodki naukowe, organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne w zakresie:
  • identyfikacji źródeł danych o cudzoziemcach pracujących w Polsce,
  • oszacowania liczby pracujących cudzoziemców i przedstawienia ich podstawowych charakterystyk,
  • oceny wpływu cudzoziemców na polski rynek pracy oraz sytuację społeczno-gospodarczą kraju.
W trakcie konferencji zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:
Źródła danych o cudzoziemcach
Według szacunków w 2016 r. w samym tylko województwie wielkopolskim pracowało ponad 100 tysięcy osób z niepolskim obywatelstwem, co stanowiło ok. 10% populacji cudzoziemców zasilających krajowy rynek pracy. Ich przyjazd oraz fakt podjęcia pracy są rejestrowane przez rozproszone organy administracji publicznej. Podczas sesji zostanie dokonany przegląd badań prowadzonych na administracyjnych źródłach danych w celu ustalenia przydatności tych źródeł dla określenia populacji, obywatelstwa i cech demograficzno-społecznych imigrantów oraz celu ich pobytu.
Wpływ cudzoziemców na krajowy rynek pracy
Podczas sesji będą zaprezentowane wyniki badań i prowadzonych analiz, których celem jest ustalenie wielkości populacji cudzoziemców pracujących w kraju, z uwzględnieniem możliwości oszacowania zróżnicowania przestrzennego, rodzaju wykonywanej pracy (w tym sektorów gospodarki zatrudniających cudzoziemców), rodzaju i czasu trwania wykonywanej pracy oraz form prawnych zatrudnienia, w tym przedsiębiorczości cudzoziemców (mierzonej liczbą i wielkością zakładanych przedsiębiorstw).
Społeczne aspekty imigracji
W tej sesji zostaną zaprezentowane wyniki prac poświęconych społecznym aspektom pojawienia się w kraju dużej liczby cudzoziemców, w tym procesom asymilacji z polskim społeczeństwem, edukacji dzieci cudzoziemców, problemom w zakresie ochrony zdrowia, warunków mieszkaniowych, wsparcia dla najuboższych prowadzonego przez organy administracji samorządowej i organizacje społeczne.

Konferencja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia (formularz elektroniczny dostępny na stronie konferencji) z referatem należy przesyłać do 19 stycznia 2018 r., bez referatu do 2 lutego 2018 r. na adres: cudzoziemcy2018@stat.gov.pl 

Więcej informacji na stronie http://cudzoziemcyPOPT2018.stat.gov.pl
lub pod numerem telefonu: 61 27-98-325 (Magdalena Ancan i Anna Polińska). 
15-16 marca 2018 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
http://cudzoziemcyPOPT2018.stat.gov.pl