Data Referent Tytuł wystąpienia 
 2015.10.14 mgr Kamil Wilak
 Estymacja pośrednia bezrobocia pozornego
 2015.10.21 mgr Łukasz Wawrowski Najlepszy empiryczny estymator stopy ubóstwa
 2015.11.04 mgr Kamil Wilak Warstwy i jednostki losowania pierwszego stopnia w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności
 2015.11.10 mgr Wojciech Łukaszonek
 Wielowymiarowa i zdynamizowana klasyfikacja województw na podstawie charakterystyk szkolnictwa wyższego obserwowanych w latach 2002-2013
 2015.11.25 mgr Łukasz Wawrowski Koncepcja rozprawy doktorskiej: Statystyka małych obszarów w estymacji ubóstwa
 2015.12.02 dr Tomasz Klimanek Zastosowanie indeksów specjalizacji przestrzennej w analizach obszarów wewnątrzmiejskich
 2015.12.08 mgr Michał Pietrzak Zastosowanie wybranych estymatorów statystyki małych obszarów do szacowania poziomu wykształcenia osób na regionalnym rynku pracy
 2016.02.17 mgr Maciej Beręsewicz  Internet data sources for statistics
 2016.02.24 mgr Kamil Wilak Spójność danych na temat bezrobocia rejestrowanego
 2016.03.02 mgr Łukasz Wawrowski Ubóstwo w Polsce. Estymacja wskaźników spójności społecznej na poziomie powiatów
 2016.03.09  Otwarte seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN pt. "Procesy migracyjne i rynek pracy w Polsce" - godz. 11:30, 236A
 2016.03.16 mgr Wojciech Łukaszonek  Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej: Wykształcenie i kapitał ludzki a wzrost gospodarczy i jakość życia
 2016.03.23 mgr Alina Szkop  Ceny w statystyce publicznej
 2016.04.06 dr Wojciech Roszka  Integracja danych społecznych
 2016.04.13 mgr Michał Pietrzak  Poziom wykształcenia w świetle wybranych badań reprezentacyjnych
 2016.05.04 mgr Kamil Wilak / dr Hanna Gruchociak Estymacja bezrobocia biernego i pozornego z wykorzystaniem strukturalnych modeli szeregów czasowych / Porównanie zależności pomiędzy zmiennymi w populacji podzielonej na grupy - model dwupoziomowy oraz krzyżowy
 2016.05.17 mgr Maciej Beręsewicz / mgr Łukasz Wawrowski
 Internet data sources for real estate market statistics / Statystyka małych obszarów w estymacji ubóstwa
 2016.06.01 mgr Łukasz Wawrowski Estymacja ubóstwa na poziomie lokalnym w Polsce
 2016.06.08 mgr Maciej Beręsewicz Obrona pracy doktorskiej: Internet data sources for real estate market statistics