DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ogłasza konkurs na stanowisko

   asystenta 
w Katedrze Badań Operacyjnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki przewidziane w ustawie
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 
z późniejszymi zmianami), w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu oraz w Zarządzeniu nr 19/2013 Rektora UEP z dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

·         podanie do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

·         życiorys i kwestionariusz osobowy,

·         odpis dyplomu doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora,

·         autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności  naukowo-badawczej w dziedzinie finanse oraz w działalności  dydaktycznej,

·         wykaz publikacji,

·         opinię bezpośredniego przełożonego,

·         informację o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z matematyki stosowanej ze wsparciem w środowisku powszechnie dostępnego oprogramowania,

·         informację o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z informatyki,

·         informację o doświadczeniu w przygotowaniu multimedialnych materiałów e-learningowych,

·         informację o działalności organizacyjnej, inne ważne informacje,

·         informację o biegłej znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

·         informację o znajomość języka angielskiego.

 

Termin zgłoszenia upływa 17.11.2016 r.

 

Dokumenty (w języku polskim) należy składać w sekretariacie Katedry Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, bud. B, pok. 306.

Uniwersytet Ekonomiczny nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 18.11.2016r.

 

                                                             D Z I E K A N

Kierownik                                             Wydziału Informatyki

Katedry Badań Operacyjnych             i Gospodarki Elektronicznej

 

prof. dr hab. Krzysztof Piasecki,        dr hab. Krzysztof Malaga, 

prof. zw. UEP                                      prof. nadzw. UEP
Poznań, dnia 26 października 2016 r.