- Rozporządzenie MNISW z dnia 26 września 2016r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

- Rozporządzenie MNISW z dnia 10 lutego 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.09.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  (Dz. U. z 2017 roku poz. 1789)
 
Kandydaci do stopnia doktora habilitowanego i do uzyskania tytułu naukowego profesora mogą uzyskać wnioski i wykaz dokumentów zamieszczonych na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów