ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
(STUDIA DRUGIEGO STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM)

Najbardziej atrakcyjny kierunek pod względem możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego – jedyne studia dualne realizowane na UEP (ponad 50% zajęć jest prowadzone przez praktyków spoza UEP).

Każdy student tego kierunku podczas 2 letnich praktyk będzie zatrudniony w międzynarodowej instytucji finansowej na umowę o pracę na część etatu, co pozwoli zdobyć unikalne doświadczenie zawodowe a po skończeniu studiów legitymować się 2-letnim stażem pracy.1. INFORMACJE OGÓLNE:

Kierunek na Wydziale Zarządzania UE w Poznaniu
Forma studiów: stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: studia drugiego stopnia: magister
Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: nauki społeczne
Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
obszar nauk społecznych: dziedzina nauk ekonomicznych/dyscyplina: finanse.

Praktyczny kierunek studiów - Zarządzanie ryzykiem finansowym został przygotowany w ramach realizacji projektu: „Utworzenie i realizacja nowego kierunku pn. Zarządzanie ryzykiem finansowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu UEP” o numerze POWR.03.01.00-00-N34/16, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kierunek zdecydowanie wyróżnia się praktycznym charakterem. W ogólnym wymiarze 1320 godzin, 720 godzin przypada na zajęcia prowadzone przez praktyków z banku
Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z:
 •  funkcjonowaniem instytucji bankowej, 
 • organizacją pracy wybranych działów, m.in. kredytowego, oceny ryzyka czy organizacji sprzedaży. 
Ponadto będą mieli okazję pracować indywidualnie lub w zespołach nad projektami aktualnie realizowanymi przez bank. Pod opieką merytoryczną wysoko wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem dydaktycznym, będą przygotowywani do samodzielnej analizy i oceny dokumentacji. 
Zajęcia z praktykami w toku studiów jak i zagadnienia prezentowane przez wykładowców akademickich pozwolą studentom nabyć praktyczne umiejętności rozmów z klientami, analizy i oceny dokumentacji, funkcjonowania w strukturach instytucji bankowych oraz posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi w codziennej pracy dla oceny ryzyka finansowego analizowanych przedsięwzięć. Absolwenci tego kierunku będą dysponowali w porównaniu z absolwentami kierunków ogólnoakademickich zdecydowanie większym doświadczeniem praktycznym i kompetencjami menedżerskimi.
4-semestralne studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym zapewniają zdobycie zaawansowanej wiedzy, wymianę doświadczeń z praktykami oraz nabycia praktycznych umiejętności potrzebnych w podejmowaniu decyzji menedżerskich.

2. OPIS KIERUNKU, CELE KSZTAŁCENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym, jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania różnymi rodzajami ryzyka finansowego, w szczególności ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym. W rezultacie absolwenci będą przygotowani do tego, aby stać się wysoko wykwalifikowanymi analitykami i menedżerami ryzyka potrafiącymi oceniać ryzyko i zarządzać nim zarówno w podmiotach sektora finansowego, jak i w podmiotach niefinansowych (produkcyjnych, usługowych i handlowych).


Zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym, absolwent posiądzie wiedzę niezbędną do zarządzania ryzykiem finansowym w zakresie:

 • finansów, 
 • ekonomii,
 • zarządzania.

Zaznajomi się także z metodami badań dotyczących finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Nadto, będzie potrafił oceniać i prognozować ryzyko stosując metody ilościowe. W trakcie studiów absolwent pozyska także umiejętności tzw. „miękkie”, które pozwolą mu w przyszłości zarządzać zespołami ludzkimi. Warto podkreślić, że obszar problematyki omawianej w trakcie studiów na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Finansowym, w dużym stopniu pokrywa się z zagadnieniami egzaminacyjnymi pozwalającymi na uzyskanie certyfikatów: CRM (Certified Risk Manager) oraz PRM (Professional Risk Manager).


Typowymi miejscami pracy absolwentów kierunku Zarządzanie Ryzykiem Finansowym będą:

 • instytucje finansowe – banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne, spółki leasingowe i faktoringowe, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe,
 • niebankowe instytucje pośrednictwa kredytowego, finansowego i doradztwa finansowego,
 • działy zarządzania ryzykiem w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • spółki konsultingu gospodarczego i finansowego.

3. WYMAGANIA WSTĘPNE (OCZEKIWANE KOMPETENCJE KANDYDATA):
Oferta edukacyjna na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym na II stopniu kształcenia jest skierowana do osób posiadających wiedzę o rynku bankowym, cechujących się silną motywacją i dążeniem do celu, logicznym myśleniem i umiejętnością rozwiązywania problemów a także zdolnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi.
Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Finansowym powinni:
 • mieć ukończone przynajmniej studia pierwszego stopnia i posiadać tytuł licencjata lub magistra
 • wykazywać się znajomością języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym potwierdzoną certyfikatem (np. FCE).
Preferowani są absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość, pierwszego stopnia lub pokrewnych, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu finansów.

4. ZASADY REKRUTACJI:
O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym mogą się ubiegać:
 •  absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Maksymalną liczbę miejsc na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym, rozpoczynanych w roku akademickim 2018/2019, ustala się na 40.
Przyjęcie kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym odbywa się na podstawie:
 •  wyników rekrutacji, zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia,
 •  wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, która ma pozwolić na zweryfikowanie pożądanego profilu kandydata. 
Członkami komisji kwalifikacyjnej, przeprowadzającej rozmowy z kandydatami, będą pracownicy UEP powołani przez Dziekana WZ UEP oraz przedstawiciele Banku Raiffeisen Polska SA.
Listę rankingową kandydatów przyjmowanych na kierunek Zarządzanie ryzykiem finansowym ustala się biorąc pod uwagę:
 • 40% z punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie średniej ocen ze studiów (średnia z wszystkich semestrów z wyłączeniem ostatniego),
 • 60% z punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

5. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU:
Praktyczny kierunek studiów drugiego stopnia Zarządzanie Ryzykiem Finansowym (ZRF) obejmuje treści programowe z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów. Przy czym kluczowym elementem programu kształcenia są poszerzone zagadnienia dotyczące zarządzania finansami i ryzykiem finansowym z perspektywy banku i przedsiębiorstw działających na rynkach lokalnych i międzynarodowych. 
Kierunek ten zarówno pozwala rozwinąć umiejętności dotyczące wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych stosowanych w sektorze bankowym, jak i umiejętności menedżerskie. Na etapie opracowywania koncepcji kierunku przyjęto, że zarówno zawartość merytoryczna programu, jak i treść poszczególnych przedmiotów powinny obejmować aspekty:
 • finansowe (m.in. przedmioty Zaawansowane finanse przedsiębiorstwa, 
 • nadzór nad rynkami finansowymi, 
 • metody i narzędzia analizy finansowej, z zakresu rachunkowości zaawansowanej (m.in Zaawansowana rachunkowość przedsiębiorstwa, Rachunkowość zarządcza i controlling, 
 • rachunkowość instrumentów finansowych,
 • narzędzia rachunkowości zarządczej w grupach kapitałowych), 
 • kwestie związane z ryzykiem finansowym, ( przedmioty takie jak: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem, Zabezpieczenia wierzytelności kredytowych I i II, Finanse przedsiębiorstwa w kontekście ryzyka finansowego, Zarządzanie ryzykiem kredytowym portfela korporacyjnego), 
 • analityczne (w tym: Narzędzia analizy danych I i II, Analiza kredytowa I i II), 
 • kompetencje miękkie, z zakresu sprzedaży czy negocjacji (m.in. przedmioty: Coaching w biznesie, Zarządzanie zespołami sprzedażowymi w banku I i II, Zarządzanie relacją biznesową w bankowości korporacyjnej),
 • aspekty dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem (m.in. przedmioty: Ekonomia menedżerska, Zarządzanie ryzykiem rynkowym).

Wszystkie wyżej wymienione cechy sprawiają, iż proponowany kierunek studiów jest unikatowy w zakresie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.