Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu należy do największych wydziałów zarządzania w Polsce.

Wydział Zarządzania posiada pełne prawa akademickie - uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: ekonomii oraz nauk o zarządzaniu. Z dniem 20 czerwca 2011 r. Wydział Zarządzania uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Pozycję  Wydziału  budują  osiągnięcia  skoncentrowane  wokół  trzech podstawowych sfer aktywności: działalności dydaktycznej, badań naukowych oraz związków z praktyką gospodarczą.

W  ostatnim okresie  dokonano kompleksowej modyfikacji programów kształcenia na studiach stacjonarnych, w celu dostrojenia ich do wymogów ECTS, co umożliwiło ustalenie międzynarodowej ścieżki studiów dla studentów Wydziału wyjeżdżających na studia za granicę i dla studentów przyjeżdżających w ramach programów wymian do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Nowe programy nauczania oraz aktywność międzynarodowa Uczelni sprawia, że rokrocznie kilkudziesięciu studentów Wydziału odbywa studia na partnerskich uczelniach zagranicznych. 

Stale rozwijana jest także działalność badawcza Wydziału. Dotyczy ona najważniejszych problemów funkcjonowania gospodarki polskiej, europejskiej i światowej. Zespoły badawcze Wydziału z powodzeniem uczestniczą w konkursach o granty na badania naukowe, organizowane przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym KBN. 

Silne związki Wydziału z praktyką gospodarczą przejawiają się między innymi w przygotowaniu ekspertyz, opinii, analiz i studiów zlecanych przez podmioty biznesu, jednostki administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości itp. Większość studentów przygotowujących na Wydziale prace licencjackie i magisterskie odbywa praktyki w firmach oraz instytucjach związanych z gospodarką. W ten sposób zapewnione jest powiązanie zdobywanej wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. 

Absolwenci Wydziału cechują się bardzo dobrym, wszechstronnym i uwzględniającym potrzeby praktyki gospodarczej przygotowaniem do pracy zawodowej. Profil ich umiejętności odpowiada wymaganiom rynku pracy, co daje możliwość zajmowania eksponowanych stanowisk w przedsiębiorstwach oraz koncernach krajowych i międzynarodowych czy też w organach administracji unijnej, państwowej i samorządowej. Przygotowani są do pełnienia roli liderów biznesu i kreatorów rzeczywistości gospodarczej.


Będąc wiodącym Wydziałem Zarządzania w Polsce, przewagę konkurencyjną budujemy zwiększając wartość dla interesariuszy przez integrowanie nauki, dydaktyki i praktyki gospodarczej. Aktywnym podmiotem realizacji strategii jest cała społeczność Wydziału, działająca w poczuciu lojalności i wspólnoty interesów, dla której to społeczności tworzone są warunki samorealizacji.

Realizacja misji Wydziału Zarządzania UEP możliwa jest dzięki działaniom podjętym w pięciu obszarach strategicznych.