1. Rekrutacja na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mobilność edycja 2016/2017 rozpocznie się na UEP od dnia 01.03.2017 r. do czasu wyczerpania miejsc i środków.

 

2.  W związku z ograniczonymi środkami finansowymi zakłada się wypłatę stypendium na wyjazd na praktykę do maksymalnie 180 dni. Możliwe jest wydłużenie czasu trwania praktyki w ramach limitu określonego w punkcie I.1. Wydłużony pobyt będzie realizowany z grantem zerowym.

 

3. Student zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów kwalifikujących na praktykę do DBNiWZ (pokój 218). Osoba odpowiedzialna za prowadzenie praktyk w DBNiWZ przekaże dokumenty do akceptacji Koordynatora ds. Praktyk na odpowiednim wydziale.

4.  Okres rozpatrywania dokumentów aplikacyjnych wynosi do 14 dni kalendarzowych, od momentu złożenia kompletu dokumentów do DBNiWZ. Przez cały okres rekrutacji należy posiadać status studenta. W okresie od 1 lipca do 30 września 2017  DBNiWZ zastrzega sobie możliwość rozpatrywania dokumentów do 30 dni kalendarzowych, ze względu na urlopy Wydziałowych Koordynatorów ds. Praktyk. W związku z powyższym zalecane jest aby składać dokumenty z uwzględnieniem w/w terminu.


5.Dokumenty będące podstawą kwalifikacji:
a) Formularz aplikacyjny dostępny na stronie: http://erasmus.ue.poznan.pl/praktyki_plus (wysłany, wydrukowany, podpisany i zatwierdzony przez  Dziekanat,

b) Poświadczenie znajomości języka obcego, w którym będzie realizowana praktyka (jedno z poniżej wymienionych):

 

- zaświadczenie od lektora UEP lub lektora z innej ukończonej uczelni wyższej poświadczające poziom językowy  B2 z danego języka,

- zaliczenie testu z danego języka w poprzednich edycjach Erasmusa w UEP,

- posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu),

- przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, świadczącego, że student zrealizował częściowe studia w danym języku obcym,

- posiadanie matury międzynarodowej zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),

- ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej (dyplom do wglądu),

- posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),

- osoby, które studiują w UEP na specjalnościach anglojęzycznych są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego.

 

Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

Język angielski:

1.      LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4

2.     TELC B2 Business English Purposes

3.     Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher

4.     Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE), egzamin zdany na ocenę A

5.     Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE), egzamin zdany na ocenę A lub B

6.     Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0

7.     Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

       a.      paper based test, od 550 punktów

       b.      computer based test, od 213 punktów

       c.      internet based test, od 80 punktów

Język francuski          Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1

Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2

Język hiszpański:

1.        Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2

2.      TELC Español B2

Język niemiecki ogólny:

1.      Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

2.      Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

3.      Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

4.      Test Deutsch als Fremdsprache Stufe 4 (TestDaF Stufe 4)

5.      Deutsches Sprachdiplom II (DSD) (poziom C1)

Język niemiecki ekonomiczny – Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD)

 

 

c) Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed before the mobility), zatwierdzone przez instytucje przyjmującą na  praktykę.

  
    Wydziałowi Koordynatorzy ds. praktyk:

    Wydział Ekonomii: Dr Tomasz SZUBERT
    Wydział Zarządzania: dr hab.  Marek CIEŚLAK, prof. nadzw. UEP
    Wydział Gospodarki Międzynarodowej: Dr Bartosz DESZCZYŃSKI
    Wydział Towaroznawstwa: dr inż. Krzysztof WÓJCICKI
    Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej: Dr hab. Grzegorz BARTOSZEWICZ