Uczymy już od 34 999 dni
Erasmus+ 2019/2020 wyjazdy na studia

Niemcy - dodatkowa kwalifikacja na wyjazdy studyjne w sem. letnim 2019/20

DWZZ zaprasza do udziału w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
do uczelni w Niemczech (lista dostępnych uczelni w pliku do pobrania na stronie uczelni) oraz:
https://outgoing.ue.poznan.pl/courses/search/institutions//partners//type//mode/1sem/lang/de~en,en~de,de/by/germany

Aplikacja w dniach 28 do 30 października poprzez stronę outgoing.ue.poznan.pl/.
(Dostarczenie zaświadczeń o średniej ocen do 31.10. 2019r. do godz. 13.00, pok. 221A).
Wyniki kwalifikacji 6 – 7.11.2019r.

Zasady kwalifikacji:
ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmus,c1999/erasmus-2019-2020,c12540/erasmus-2019-2020-wyjazdy-na-studia,c12766/niemcy-dodatkowa-kwalifikacja-na-wyjazdy-studyjne-w-ramach,a90656.html?preview=1
ZASADY OGÓLNE REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

1.      Kapitał mobilności: na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy – w ramach każdego poziomu studiów – wlicza się wcześniejsze wyjazdy z programu LLP/Erasmus.

2.      O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy studenci zarejestrowani jako studenci studiów prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

3.      W momencie realizowania wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta, tj. nie może przebywać w tym czasie na urlopie dziekańskim, ani być absolwentem.

4.      W programie Erasmus+ student może ubiegać się o wyjazd studyjny do uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z UEP w zakresie wymiany studentów.

5.      Długość pobytu w uczelni zagranicznej musi być zgodna z treścią umowy zawartej z tą uczelnią oraz z umową, którą student zawiera z UEP.

6.      Okres studiów zrealizowanych za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej.

7.      Wyjeżdżający student zachowuje prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów
i kredytów  przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.

8.      Student studiujący w uczelni partnerskiej nie ponosi opłat za naukę, lecz wyjazd za granicę nie zwalnia studentów płatnych studiów z opłaty czesnego na UEP (dotyczy np. studentów studiów niestacjonarnych  i kierunków anglojęzycznych).

UDZIAŁ W KWALIFIKACJI ORAZ WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD

1.      Udział w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy studyjne w semestrze letnim w uczelniach w Niemczech mogą brać studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą studiować na:

▪           I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych z wyłączeniem studentów obcokrajowców, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia w polskich uczelniach*,

▪           II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,

▪           II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,

▪           III roku studiów inżynierskich pierwszego stopnia (tylko dawny Wydział Towaroznawstwa),

▪           studiach doktoranckich.

* Z uwagi na brak możliwości wyliczenia średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia uzyskanych w uczelniach zagranicznych.

 

2.      Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu.

3.      Znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej – już zaliczony test organizowany w ramach kwalifikacji do programu Erasmus+ lub posiadanie oryginału certyfikatu/dokumentu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu).

4.      Z udziału w dodatkowej kwalifikacji zostają wykluczeni studenci zakwalifikowani w ramach zasadniczej kwalifikacji, która miała miejsce na przełomie lutego i marca 2019r., biorący udział w wyjazdach studyjnych programu Erasmus+ 2019/2020, studenci zakwalifikowani w dodatkowej kwalifikacji, którzy potwierdzili chęć wyjazdu oraz osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazd i poinformowały o rezygnacji z wyjazdu (w głównej jak i dodatkowej kwalifikacji).

KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

 1. Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym, dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wyjazd za pośrednictwem DWZZ.
 2. Średnia ocen brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta to średnia z całości studiów doktoranckich potwierdzona przez Biuro Obsługi Studenta.
 3. Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i kierownikiem studiów doktoranckich na swoim kierunku.

 

Zapisy do udziału w dodatkowej kwalifikacji do programu Erasmus+ semestr letni w uczeliach w Niemczech

Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w terminie do 30.10.19 za pomocą aplikacji on-line (https://outgoing.ue.poznan.pl/) prześlą zgłoszenie oraz dostarczą do DWZZ do dnia 31.10.19 do godz. 13.00 potwierdzenie wysokości średniej z Biura Obsługi Studenta (DWZZ nie ma wglądu do e-dziekanatu). Aplikacje przygotowane, a nie przesłane oraz bez zaświadczenia o średniej ocen czy potwierdzenia kwalifikacji językowych nie będą brane pod uwagę.

Jedna osoba może aplikować tylko raz, nawet gdy studiuje na dwóch kierunkach.

Załączniki do formularza aplikacji (jeśli dotyczy):

 • Studenci dostarczają oryginał uprawnionego dokumentu do DWZZ (do wglądu).
 • Doktoranci dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na studia

w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej.

 • Studenci przyjęci na drugi stopień studiów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej polskiej uczelni zobowiązani są do dostarczenia dokumentu nt. wysokości średniej ocen z pierwszego stopnia .

 

WYBÓR UCZELNI DOKONYWANY PRZEZ STUDENTA

Lista uczelni partnerskich dla dodatkowej kwalifikacji dostępna będzie na platformie outgoing.ue.poznan.pl oraz stronie www uczelni w zakładce Erasmus+ rozpoczęciem dodatkowej kwalifikacji. Dostępne są tylko miejsca w uczelniach w Niemczech, w których zostały jeszcze wolne miejsca i długim terminem aplikacji i językiem wykładowym angielskim lub niemieckim.

Studenci wskazują, co najmniej jedną uczelnię partnerską (maksymalnie cztery), kierując się kompetencjami językowymi, zbieżnością efektów kształcenia/programów nauczania, odpowiednio do kierunku, realizowanego na UEP, kosztami utrzymania, terminami semestrów i swoimi zainteresowaniami.

W przypadku dużych rozbieżności programowych w wybranej uczelni student powinien liczyć się
z koniecznością uzupełnienia programu w następnych semestrach lub po powrocie z wyjazdu zagranicznego.

Dokonując wyboru uczelni studenci powinni uwzględnić zapis przy danej uczelni dot. poziomu studiów: UG (undergraduate) oznacza studia pierwszego stopnia, PG (postgraduate) oznacza studia drugiego stopnia. Powyższe zapisy wynikają z zawartych umów bilateralnych pomiędzy uczelniami partnerskimi w programie Erasmus+.

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Znajomość języka obcego potwierdza się poprzez zdanie testu językowego Erasmusa organizowanego przez UEP.

Z testu językowego zwalnia:

 1. zaliczenie testu z danego języka w poprzednich edycjach Erasmusa w UEP,
 2. posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu),
 3. przedstawienie kopii wyników po ukończeniu semestralnego pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, świadczącego, że student zrealizował częściowe studia w danym języku obcym,
 4. posiadanie matury międzynarodowej zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),
 5. ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej (dyplom do wglądu),
 6. posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),
 7. zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów na granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO) - dotyczy studentów studiów doktoranckich,
 8. osoby, które studiują w UEP na specjalnościach anglojęzycznych (Environment & Technology in Business, Finance, International Business, Innovation Management) są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego. Dostarczają do DWZZ zaświadczenie z BSA o odbywaniu studiów w języku angielskim.

 

Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

Język angielski:

 1. LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4
 2. TELC B2 Business English Purposes
 3. Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher
 4. Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE), egzamin zdany na ocenę A
 5. Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE), egzamin zdany na ocenę A lub B
 6. Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0
 7. BULATS B2, C1 lub C2
 8. Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

       a.      paper based test, od 550 punktów

       b.      computer based test, od 213 punktów

       c.      internet based test, od 80 punktów

Język niemiecki ogólny:

1.      Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

2.      Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

3.      Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

4.      Test Deutsch als Fremdsprache Stufe 4 (TestDaF Stufe 4)

5.      Deutsches Sprachdiplom II (DSD) (poziom C1)

Język niemiecki ekonomiczny – Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD)

 

Zasady przyznawania miejsc

1.      O wyborze do uczelni zagranicznej, jednej ze wskazanych przez studenta, decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen.

2.      Wybór studentów do wskazanych uczelni następuje rankingowo - na podstawie średniej ze studiów na danym stopniu, włącznie z rokiem akademickim 2018/2019 ( w przypadku osób, które rozpoczęły studia drugiego stopnia, średnia ocen ze studiów na pierwszym stopniu)

3.      Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu.

4.      W przypadku identycznych wysokości średnich i tych samych wskazań uczelni pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci, którzy nie brali udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus na danym poziomie studiów lub studenci z wyższych lat studiów.

5.      Osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazdy studyjne w zasadniczej kwalifikacji w marcu 2019r., i które zrezygnowały z wyjazdu zostają wykluczone z kwalifikacji.

6.      Studenci, którzy w momencie kwalifikacji posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku ak. 2019/2020, po zakwalifikowaniu  się na studia za granicą i udokumentowaniu prawa do stypendium najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r. otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) a nie z programu Erasmus+ oraz miesięcznie dofinansowanie („dodatek socjalny”)  o równowartości 200 euro miesięcznie.

7.      UEP kwalifikuje studenta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, ostateczną decyzję o przyjęciu studenta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

1.      Obowiązujące zasady finansowe oraz stawki stypendium zostały określone w dokumencie: Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020  z funduszy programu Erasmus+ w ramach umowy 2019-1-PL01-KA103-061842.

 

SKŁAD KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ NA WYJAZDY STUDYJNE

Komisję kwalifikującą na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą zajmujący się programem Erasmus+ w UEP. Studentowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji. Organem odwoławczym jest Rektor UEP.