W marcu br. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał z Agencji Wykonawczej w Brukselii (EACEA) Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego  - Erasmus Charter for Higher Education – ECHE -  o numerze: 59287-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE. Karta ECHE jest ważna do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020.

Powyższa Karta jest efektem akceptacji wniosku,  przygotowanego wraz z Deklaracją Polityki Erasmusa przez Dział Współpracy z Zagranicą (dawniej DBNiWZ) i zgłoszonego na konkurs EACEA. Wnioskując o ECHE, Uczelnia przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania zasad, o których mowa w treści Karty Erasmusa oraz do realizacji opracowanej Deklaracji Polityki Erasmusa.