Educating for 35 009 days
Projekty

Pre-inkubacja i pre-inkubatory przedsiębiorczości: zaktualizowana definicja i pierwsza klasyfikacja

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs PRELUDIUM
Nr rejestracyjny: 2018/31/N/HS4/02151
Czas trwania projektu: 09.09.2019 - 08.09.2022
Budżet: 129 323 zł
Opis projektu:
Przedsiębiorczość i wsparcie powstawania nowych firm w ostatnich dekadach zyskuje niebywałą uwagę zarówno naukowców, jak i polityków. Podkreśla się bezpośredni wpływ przedsiębiorczości na rozwój gospodarczy i innowacyjność. Analizowana jest rola uniwersytetów w powstawaniu innowacyjnych pomysłów, następnie ich inkubacja, akceleracja i rozwój z wykorzystaniem funduszy venture capital. Obszarem, któremu poświęcono najmniej uwagi w dotychczasowych badaniach, a który rozwija się równie intensywnie jest pre-inkubacja. 
Światowa literatura z tego zakresu obejmuje zaledwie kilka pozycji, które przedstawiają ujęcie teoretyczne z początku tego tysiąclecia. Ponadto, dotychczas nikt nie podjął się porównania przyjętych w różnych częściach świata rozwiązań, czynników determinujących wybór określonego modelu oraz różnic pomiędzy krajami. W międzyczasie powstało szereg innowacyjnych projektów pre-inkubacji w ramach najlepszych na świecie systemów edukacji, między innymi w Finlandii, Szwecji czy Estonii. W ramach tych projektów wykorzystywane są modele, których postać znacząco odbiega od teorii opisanej w literaturze przedmiotu.
W związku z powyższym celem projektu jest wyeliminowanie występującej w tym obszarze luki badawczej poprzez zaktualizowanie definicji pre-inkubacji i pre-inkubatorów przedsiębiorczości, stworzenie pierwszej na świecie klasyfikacji modeli pre-inkubacji oraz finalnie opracowanie rekomendacji dla Polski w zakresie możliwości wdrażania określonych modeli pre-inkubacji.

Projekt posiada charakter wielonarodowy i realizowany będzie we współpracy z naukowcami z Texas Christian University (USA), Oulu University of Applied Sciences (Finlandia) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Polska). Ponadto w projekcie zostaną wykorzystane wyniki badań wstępnych osiągniętych podczas staży naukowych realizowanych we wszystkich tych trzech instytucjach.
W ramach badań przeprowadzonych zostanie docelowo około 20 case study, w których przeanalizowane zostaną modele pre-inkubacji między innymi z Niemiec, Polski, Szwecji, Finlandii, Japonii, Nepalu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Rumunii, Słowacji. Dostęp do tych podmiotów jest zapewniony w ramach szerokiej sieci kontaktów trzech zaangażowanych w projekt naukowców. Wszystko powyższe pozwoli na dogłębne poznanie funkcjonujących na świecie modeli pre-inkubacji przedsiębiorczości. Wskazanie ich silnych i słabych stron oraz możliwości wdrażania w zależności od otoczenia  instytucjonalnego. Szereg rekomendacji przygotowanych na tej podstawie będzie miał charakter nie tylko teoretyczny, ale także wdrożeniowy i pozwoli na efektywniejsze wsparcie przedsiębiorczości, w tym w szczególności w Polsce. 

Kierownik projektu
mgr Marcin Bielicki
doktorant, Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych

https://www.researchgate.net/profile/Marcin_BielickiOpiekun naukowy

prof. Garry D. Bruton 
Texas Christian University - Neeley School of Business