Master of Public Administration (MPA)

Master of Public Administration (MPA) jest profesjonalnym tytułem podyplomowym uzyskiwanym przez absolwentów uczelni kształcących kadrę zarządzającą w sektorze publicznym (public policy schools). Stanowi on dla sektora publicznego odpowiednik stopnia uzyskiwanego na studiach kształcących osoby zarządzające w sektorze prywatnym, jakim jest Master of Business Administration (MBA).

Studia MPA mają charakter interdyscyplinarny. Zasadniczy trzon studiów obejmują przedmioty związane z zarządzaniem i administracją publiczną oraz polityką rozwoju lokalnego i regionalnego. Ponadto, w celu wszechstronnego wykształcenia absolwentów edukacja obejmuje przedmioty prawne, ekonomiczne, finansowe, a także politologiczne i socjologiczne.

Absolwenci studiów MPA zajmują wiele zaszczytnych stanowisk publicznych. Przykładowo, wśród osób posiadających tytuł są prezydenci krajów, prezydenci miast, premierzy, ministrowie, dyrektorzy w organizacjach międzynarodowych.

O studiach

Tytuł MPA jest powszechnie uznanym tytułem w krajach anglosaskich i wysoce rozpoznawalnym tytułem na świecie.

Wśród ważniejszych uczelni amerykańskich i brytyjskich oferujących studia w tym zakresie należy wymienić chociażby:

– Woodrow Wilson School of Public & International Affairs (Princeton University),

– Harvard Kennedy School (JFK School of Government, Harvard University),

– NYU Wagner Graduate School of Public Services (New York University),

– School of International and Public Affairs (Columbia University),

– LSE Institute of Public Affairs (London School of Economics).

W Polsce tytuł ten traktowany jest na równi z tytułem MBA. Z uwagi na elitarność proponowanych studiów tytuł MPA ma szansę stać się symbolem legitymującym osoby wszechstronnie wyedukowane w zakresie zarządzania jednostkami sektora publicznego. Na tle osób posiadających odrębnie tytuł magistra ekonomii, zarządzania, czy też prawa, ukierunkowanych na sprawy publiczne, absolwent studiów MPA będzie posiadał niezbędną wiedzę ze wszystkich tych dziedzin jednocześnie.

Obszary, na których się koncentrujemy:

– zarządzanie w sektorze publicznym

– prawno-administracyjne aspekty funkcjonowania sektora publicznego

– ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania sektora publicznego

– umiejętności menedżerskie

Cel studiów:

Celem studiów MPA jest wszechstronne kształcenie Słuchaczy w zakresie zarządzania w sektorze publicznym. Stworzona oferta programowa studiów zapewnia możliwość zdobycia przez Słuchaczy szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, w aspektach prawno-administracyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, a także podnoszenia kwalifikacji menedżerskich. Przy tworzeniu programu studiów specjalny akcent położony został na kształcenie umiejętności w zakresie kierowania jednostkami sektora publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządczych służących efektywnemu, odpowiedzialnemu i zrównoważonemu rozwojowi.

Studia są przeznaczone głównie dla kadry zarządzającej oraz pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników innych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) lub współpracujących z JSFP, a także osób pretendujących do stanowisk kierowniczych JSFP,

Instytucje zaproszone: związki / stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP), urzędy wojewódzkie, sądy, prokuratury, kuratoria oświaty, służby mundurowe.

Studia prowadzone są w języku polskim.

Rekrutacja

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

  •  dyplom ukończenia studiów wyższych,
  •  udokumentowane doświadczenie zawodowe, min. 3 lata (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
  •  dodatkowo preferowane doświadczenie kierownicze w sektorze publicznym.

– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

– kwestionariusz osobowy,

– zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim

Dokumenty należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

 

Dyrektor Programu MPA

Dr hab. Marcin Wiśniewski adiunkt
Collegium Altum, pokój nr 1315
DANE KONTAKTOWE

godziny dyżurów:

Wtorek
10:00 - 11:00

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych,
ul. Towarowa 55, III piętro, p. 3.4

tel. (61) 856 92 37, 854 30 63
e-mail: bsp@ue.poznan.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.