Uczymy najlepszych

Dbamy o najwyższy poziom kształcenia. Treści edukacyjne uwzględniają unijne standardy edukacji menedżerskiej, wymagania globalnego rynku pracy i najnowsze trendy w biznesie. Kształcimy przyszłych liderów, rozchwytywanych specjalistów i znakomitych menedżerów. Na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania – prace nad projektami i case-study.

Uczymy, jak skutecznie wykorzystać wiedzę ekonomiczną, by odnosić sukces w międzynarodowych korporacjach i własnych firmach. U nas nauczysz się kreatywnego i analitycznego myślenia, strategii przywództwa, błyskotliwego rozwiązywania problemów.

Mamy bogatą ofertę nauczania na kierunkach zarówno dla umysłów ścisłych, jak i humanistów!

REKRUTACJA

Jakie studia Cię interesują?

Jeśli marzycie o studiach, które dostarczą Wam nie tylko fachowej wiedzy i przygotują dobrze do pracy, ale będą także przygodą życia to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu spełni te wszystkie oczekiwania.
 • Bachelor in Business Administration

  (studia w języku angielskim)

  Studenci kierunku Bachelor in Business Administration (BBA) realizują kompleksowy i konkurencyjny program prowadzony przez wykładowców UEP. Misją programu jest rozwój i upowszechnianie wiedzy z zakresu teorii i praktyki ekonomii i biznesu w zglobalizowanym świecie. Mnogość sił politycznych, społecznych i kulturowych oddziałuje na decyzje ekonomiczne i biznesowe w świecie. Aby zrozumieć te siły, studenci muszą poznać i zrozumieć wiele wyzwań stojących przed współczesnymi firmami, osobami fizycznymi i gospodarką. Obejmują one niedobór zasobów, problemy związane ze wzrostem gospodarczym, kryzysy finansowe, zmiany klimatyczne czy nierówności.

  Program BBA prezentuje klasyczne studia z zakresu business administration w kontekście globalnym i łączy je z naukami politycznymi, stosunkami międzynarodowymi, socjologią i nauką o zarządzaniu.

  Więcej o kierunku
 • Ekonomia

  Studia na kierunku ekonomia gwarantują uzyskanie rzetelnej wiedzy, praktycznych umiejętności i szerokiego zakresu kompetencji społecznych.

  Wysokie kwalifikacje absolwentów ekonomii od wielu lat są doceniane przez pracodawców. Absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze prywatnym (przedsiębiorstwach) oraz organach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach UE. Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Więcej o kierunku
 • Finance

  (studia w języku angielskim)

  Finance to elitarny i interdyscyplinarny kierunek, pozwalający na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej finansów.

  Absolwenci kierunku uzyskują umiejętność rozumienia mechanizmów rządzących współczesną gospodarką, wykorzystywania narzędzi analitycznych, zarządzania finansami w skali mikro i makroekonomicznej oraz rozwiązywania problemów praktycznych związanych z zatrudnieniem w sektorze finansowym.

  Kierunek posiada akredytację CFA Institute.

  Więcej o kierunku
 • Finanse, audyt, inwestycje

  Finanse, audyt, inwestycje to nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, przygotowany dla studentów zainteresowanych zagadnieniami analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów pieniężnych i kursowych, ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, instrumentów, rynków i inwestycji finansowych, a także planowaniem i zarządzaniem finansami osobistymi.

  Absolwenci kierunku są pracownikami:

  • instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych i in.),
  • uczestnikami rynków finansowych, brokerami, audytorami, biegłymi rewidentami,
  • pracownikami działów finansowych przedsiębiorstw,
  • doradcami podatkowymi, finansowymi, analitykami rynku finansowego.
  Więcej o kierunku
 • Gospodarka turystyczna

  Na kierunku gospodarka turystyczna dominuje przedsiębiorcze podejście do turystyki. Kompetencje biznesowe, orientacja innowacyjna oraz perspektywa międzynarodowa są kluczowymi czynnikami kształcenia na kierunku.

  W szczególności są to studia dla przyszłych pracowników i menedżerów niezależnych i sieciowych obiektów noclegowych, pracowników międzynarodowych i krajowych firm touroperatorskich, agencji turystycznych i internetowych biur podroży, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, organizatorów spotkań i wydarzeń biznesowych, zarządzających obiektami turystycznymi, rozrywkowymi, rekreacyjnymi i gastronomicznymi.

  Więcej o kierunku
 • Informatyka i ekonometria

  Studia na kierunku informatyka i ekonometria łączą kształcenie w zakresie ekonomii, finansów i biznesu z kompetencjami z obszaru nowoczesnych technologii i informatyki.

  Studenci uczą się analizy danych, modelowania, prognozowania i zarządzania ryzykiem, a także poznają kluczowe problematyki z zakresu mikro i makroekonomii, rachunkowości i finansów oraz  zasady programowania i obsługi systemów informatycznych.

  Absolwent kierunku informatyka i ekonometria może rozpocząć pracę jako:

  • analityk procesów gospodarczych znajdujący  zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych;
  • menedżer–informatyk, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową;
  • specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdujący się jako lider zespołów projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu informatycznego;
  • specjalista analityk wykorzystujący w pracy wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych (quant).
  Więcej o kierunku
 • Jakość i rozwój produktu

  (studia inżynierskie)

  Stacjonarne studia inżynierskie na kierunku jakość i rozwój produktu stanowią unikatową ofertę kształcenia, która łączy kompetencje specjalisty z zakresu kształtowania i oceny jakości produktów, marketingu produktu oraz zarządzania jakością.

  Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu kształtowania jakości produktów żywnościowych i nieżywnościowych, marketingu produktu, systemowego zarządzania jakością oraz oceny wpływu na środowisko, kładąc przy tym duży nacisk na rozwój kompetencji inżynierskich i zdobywanie wiedzy w praktyce.

  Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikowania potrzeb i oczekiwań uczestników rynku, kształtowania i oceny jakości produktów, analizy cyklu życia produktów i procesów technologicznych związanych z ich wytwarzaniem uwzględniając przy tym rachunek kosztów produkcji i wprowadzania na rynek.

  Więcej o kierunku
 • Kierunek prawno-ekonomiczny

  Studia na kierunku prawno-ekonomicznym prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Innowacyjny program studiów nowatorsko łączy zagadnienia z obszaru prawa i ekonomii. Takie połączenie skutkuje wykształceniem specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych na rynku pracy.

  Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę teoretyczną o zasadach funkcjonowania rynku w układzie prawno-ekonomicznym i uzyskują kompetencje zawodowe do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich sektora publicznego i prywatnego w organizacjach i instytucjach krajowych i zagranicznych.

  Więcej o kierunku
 • Logistyka

  Kierunek logistyka obejmuje zagadnienia związane z: projektowaniem i zarządzaniem procesami logistycznymi, zdobywaniem umiejętności  przeprowadzania analiz ekonomicznych, posługiwaniem się  systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne.

  Studiowanie tego kierunku pozwoli na zdobycie umiejętności posługiwania się wiodącymi programami informatycznymi jak Goldrath czy Flexsim. Duży nacisk położono na zarządzanie logistyką produkcji i zaopatrzenia jako odpowiedzi na wciąż rozwijającą się koncepcję gospodarki 4.0.

  Absolwent logistyki może podjąć pracę w:

  • działach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
  • przedsiębiorstwach z branży Transport, Spedycja, Logistyka,
  • firmach konsultingowych w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.
  Więcej o kierunku
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Kształcimy menedżerów gotowych do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem transformacji cyfrowej oraz specjalistów organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

  Profil absolwenta:

  • menedżerowie,
  • konsultanci,
  • specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą,
  • specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.
  Więcej o kierunku
 • Polityka społeczna

  Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wysokich kompetencji niezbędnych do wykonywania ról i zadań zawodowych z zakresu polityki społecznej. Wyróżnikiem polityki społecznej jest uzyskanie przez absolwentów rzetelnej, szerokiej wiedzy z kilku dyscyplin oraz możliwość rozwoju kompetencji społecznych cenionych na rynku pracy.

  Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych, w przedsiębiorstwach usług społecznych zarówno publicznych, jak i prywatnych, podmiotach ekonomii społecznej, agendach public relations oraz CSR.

  Więcej o kierunku
 • Rachunkowość i finanse biznesu

  Rachunkowość i finanse biznesu to kierunek studiów nastawiony na perspektywę mikroekonomiczną – patrzymy na świat przede wszystkim z punktu widzenia jednostek gospodarczych.

  Studia na tym kierunku umożliwiają studentom nabycie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, podatkowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inwestycji kapitałowych, narzędzi informatycznych wykorzystywanych w rachunkowości i finansach, a także opodatkowania przedsiębiorstw. Studenci mają także możliwość zapoznania się z finansami i rachunkowością w ujęciu międzynarodowym poprzez realizację programów akredytowanych przez międzynarodowe organizacje.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach pomocniczych zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych oraz instytucjach finansowych.

  Więcej o kierunku
 • Zarządzanie

  Wybierając studia na kierunku zarządzanie, który ma charakter biznesowy, student będzie miał możliwość poznania zasad funkcjonowania i zarządzania współczesnymi organizacjami.

  Kierunek zarządzanie łączy naukę i praktykę, pokazując zastosowanie teorii w praktyce biznesowej i odpowiada na potrzeby rynku pracy kształcąc profesjonalistów – specjalistów danych specjalności o wysokich kompetencjach, kreatywnych i otwartych na współdziałanie.

  Studenci kończąc kierunek zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, a także analizy i diagnozy procesów zachodzących w organizacji i jej otoczeniu.

  Studia na tym kierunku rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych oraz kierowniczych, doradców w przedsiębiorstwach, instytucjach non-profit czy w administracji samorządowej i rządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Więcej o kierunku
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  (studia inżynierskie)

  Zarządzanie i inżynieria produkcji to jeden z dwóch kierunków inżynierskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program studiów prezentuje ofertę kształcenia odpowiadającą zmieniającym się potrzebom rynku, a interdyscyplinarność kierunku pozwala na zdobycie zarówno kompetencji inżynierskich jak i umiejętności menedżerskich.

  Nabywane w trakcie studiów kompetencje inżynierskie  pozwalają m.in. na projektowanie i efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi, tworzenie nowoczesnych rozwiązań, czy też prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

  Praktyczny charakter studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów. Studenci uczą się planowania i przeprowadzania badań, interpretacji wyników i projektowania innowacji w obszarze produktowym i procesowym.

  Więcej o kierunku
 • Ekonomia

  Studia na kierunku ekonomia gwarantują uzyskanie rzetelnej wiedzy, praktycznych umiejętności i szerokiego zakresu kompetencji społecznych.

  Wysokie kwalifikacje absolwentów ekonomii od wielu lat są doceniane prze pracodawców. Absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze prywatnym (przedsiębiorstwach) oraz organach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach UE. Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Absolwenci ekonomii są zatrudniani jako:

  • menedżerowie,
  • analitycy ekonomiczni,
  • doradcy ekonomiczni,
  • specjaliści w działach ekonomicznych,
  • specjaliści ds. obsługi środków UE, analiz rynkowych, personalnych.
  Więcej o kierunku
 • Finanse, audyt, inwestycje

  Finanse, audyt, inwestycje to nowoczesny i unikalny kierunek studiów, przygotowany dla studentów zainteresowanych zagadnieniami analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów pieniężnych i kursowych, ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, rynków, inwestycji i instrumentów finansowych oraz planowaniem i zarządzaniem finansami osobistymi.

  Absolwenci kierunku to pracownicy instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeń funduszów inwestycyjnych i in.), uczestnicy rynków finansowych, maklerzy, biegli rewidenci, pracownicy działów finansowych spółek, doradcy podatkowi i finansowi czy analitycy rynków finansowych.

  Więcej o kierunku
 • Informatyka i ekonometria

  Studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria łączą kształcenie w zakresie ekonomii, finansów i biznesu z kompetencjami z obszaru nowoczesnych technologii i informatyki.

  Studenci uczą się analizy danych, modelowania, prognozowania i zarządzania ryzykiem, a także poznają kluczowe problematyki z zakresu mikro i makroekonomii, rachunkowości i finansów oraz zasady programowania i obsługi systemów informatycznych.

  Absolwent kierunku informatyka i ekonometria po studiach pierwszego stopnia może rozpocząć pracę jako:

  • analityk procesów gospodarczych znajdujący  zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych;
  • menedżer–informatyk, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową;
  • specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdujący się jako lider zespołów projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu informatycznego;
  • specjalista analityk wykorzystujący w pracy wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych (quant).
  Więcej o kierunku
 • Jakość i rozwój produktu

  Niestacjonarne studia licencjackie na kierunku jakość i rozwój produktu  umożliwiają nabycie kompetencji w obszarach niezbędnych do kształtowania i oceny jakości produktów oraz procesów związanych z ich cyklem życia zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami rynkowymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

  Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu kształtowania jakości produktów, marketingu produktu, zarządzania jakością oraz oceną wpływu na środowisko. Studenci potrafią identyfikować potrzeby i preferencje uczestników rynku, wykorzystywać nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej w kształtowaniu relacji z otoczeniem, oceniać jakość i bezpieczeństwo produktów, analizować ich cykl życia oraz wpływ na środowisko, a także wykorzystują narzędzia związane z systemowym zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

  Więcej o kierunku
 • Logistyka

  Kierunek logistyka obejmuje zagadnienia związane z: projektowaniem i zarządzaniem procesami logistycznymi, zdobywaniem umiejętności  przeprowadzania analiz ekonomicznych, posługiwaniem się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne.

  Studiowanie tego kierunku pozwoli na zdobycie umiejętności posługiwania się wiodącymi programami informatycznymi jak Goldrath czy Flexsim. Duży nacisk położono na zarządzanie logistyką produkcji i zaopatrzenia jako odpowiedzi na wciąż rozwijającą się koncepcję gospodarki 4.0.

  Absolwent kierunku logistyka może podjąć pracę w:

  • działach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
  • przedsiębiorstwach z branży Transport, Spedycja, Logistyka,
  • firmach konsultingowych w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.
  Więcej o kierunku
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Kształcimy menedżerów gotowych do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem transformacji cyfrowej oraz specjalistów organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

  Profil absolwenta:

  • menedżerowie,
  • konsultanci,
  • specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą,
  • specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.
  Więcej o kierunku
 • Rachunkowość i finanse biznesu

  Rachunkowość i finanse biznesu to kierunek studiów nastawiony na perspektywę mikroekonomiczną – patrzymy na świat przede wszystkim z punktu widzenia jednostek gospodarczych.

  Studia na tym kierunku umożliwiają studentom nabycie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, podatkowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inwestycji kapitałowych, narzędzi informatycznych wykorzystywanych w rachunkowości i finansach, a także opodatkowania przedsiębiorstw. Tym samym kreowane są umiejętności ewidencji zdarzeń gospodarczych, przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych,  a także podejmowania optymalnych decyzji finansowych.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach pomocniczych zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych oraz instytucjach finansowych.

  Więcej o kierunku
 • Zarządzanie

  Wybierając studia na kierunku zarządzanie, który ma charakter biznesowy, student będzie miał możliwość poznania zasad funkcjonowania i zarządzania współczesnymi organizacjami.

  Kierunek zarządzanie łączy naukę i praktykę, pokazując zastosowanie teorii w praktyce biznesowej i odpowiada na potrzeby rynku pracy kształcąc profesjonalistów – specjalistów danych specjalności o wysokich kompetencjach, kreatywnych i otwartych na współdziałanie.

  Studenci kończąc kierunek zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, a także analizy i diagnozy procesów zachodzących w organizacji i jej otoczeniu.

  Więcej o kierunku
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  (studia inżynierskie)

  Niestacjonarne studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to oferta kształcenia łącząca szeroko rozumiane obszary zarządzania i technologii inżynierskich.

  Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu organizacji i zarządzania, marketingu przemysłowego, zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz technologii i inżynierii produkcji.

  Program studiów kładzie nacisk na kształcenie umiejętności dokonywania oceny ekonomicznej podejmowanych działań, posługiwania się standardami i normami inżynierskimi, wykorzystywania metod analitycznych i eksperymentalnych do rozwiązywania zadań inżynierskich oraz identyfikowania rynkowych i finansowo-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

  Więcej o kierunku
 • Analityka danych ekonomicznych

  Kierunek analityka danych ekonomicznych kładzie nacisk na rozwój kompetencji analitycznych (w odniesieniu do danych ilościowych i jakościowych), ich wykorzystanie do oceny polityk publicznych i przedsięwzięć biznesowych oraz na kształcenie umiejętności komunikowania wyników analiz.

  Rozwijane w ramach kierunku kompetencje przydatne są we wszystkich zawodach, w których niezbędne są umiejętności analitycznego myślenia i stosowania metod badawczych – w marketingu, konsultingu, analizie biznesowej i doradztwie gospodarczym, publicystyce ekonomicznej.

  Przykładowe stanowiska pracy związane z kierunkiem to:

  • analityk biznesowy,
  • analityk mediów,
  • specjalista ds. baz danych,
  • specjalista ds. prezentacji wizualnej,
  • konsultant Big Data,
  • specjalista ds. badań rynkowych,
  • pracownik naukowy, publicysta.
  Więcej o kierunku
 • Ekonomia

  Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia oferują pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

  Absolwent kierunku uzyskuje nowoczesną wiedzę z zakresu ekonomii i analizy danych i potrafi ją zastosować w praktyce gospodarczej. Jest to osoba rozumiejąca przyczyny zmian zachodzących w otoczeniu w poszczególnych podmiotów ekonomicznych i potrafiąca przewidywać ich konsekwencje.

  Absolwent kierunku ekonomia jest profesjonalnie przygotowany do budowy scenariuszy zmian sytuacji ekonomicznej oraz analizy uwarunkowań i ograniczeń wpływających na możliwość dokonywania właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

  Więcej o kierunku
 • Finanse, audyt, inwestycje

  Finanse, audyt, inwestycje jest nowoczesnym i unikalnym kierunkiem studiów, przygotowanym dla studentów zainteresowanych specjalistyczną wiedzą oraz zgłębieniem tajników: analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów walutowych, ubezpieczeń, instytucji należących do sektora pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, rynków, inwestycji i instrumentów finansowych oraz planowaniem i zarządzaniem finansami osobistymi i finansami gospodarstwa domowego.

  Absolwenci kierunku to pracownicy instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeń funduszów inwestycyjnych i in.), aktywni uczestnicy rynków finansowych, maklerzy, biegli rewidenci, pracownicy działów finansowych spółek, doradcy podatkowi i finansowi czy analitycy rynków finansowych. Mogą oni także znaleźć zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz instytucjach systemowych sektora bankowego i  finansowego.

  Więcej o kierunku
 • Informatyka i ekonometria

  Studia drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria łączą kształcenie w zakresie ekonomii, finansów i biznesu z kompetencjami z obszaru nowoczesnych technologii i informatyki.

  Na studiach drugiego stopnia studenci pogłębiają wiedzę w obszarze ekonomii, finansów i technologii informatycznych. Doskonalą umiejętności analizy danych, modelowania i prognozowania, programowania i obsługi systemów informatycznych oraz pakietów statystycznych. Zgłębiają tajniki inwestowania i zarządzania ryzykiem. Poznają zaawansowane technologie baz danych, problematykę sztucznej inteligencji, w tym uczenie maszynowe oraz ogólnie rozumianą Data science.

  Absolwent kierunku po studiach drugiego stopnia może pracować jako:

  • analityk procesów gospodarczych znajdujący zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych;
  • menedżer–informatyk, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową;
  • specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdujący się jako lider zespołów projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu informatycznego;
  • specjalista analityk wykorzystujący w pracy wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych (quant).
  Więcej o kierunku
 • Innovation Management

  (studia w języku angielskim)

  Zarządzanie innowacjami to obszar w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, które na przestrzeni lat rozwijało się bardzo dynamicznie. Zagadnienia innowacyjności gospodarki stały się integralną częścią działalności biznesowej i wyrażają się nie tylko w poszukiwaniu innowacyjnych produktów, nowych modeli biznesowych, ale także w stale rosnących budżetach na B+R.

  Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania takie jak:

  • Co użytkownicy myślą o Twojej witrynie?
  • Jakie narzędzia internetowe są najlepsze dla rozwoju Twojej firmy?
  • Jak monitorować swoją strategię internetową?
  • Jak efektywnie zaaranżować powierzchnię handlową w Twoim sklepie?
  • Jak wprowadzać nowe produkty oparte na technologiach internetowych?

  Nie szukaj więcej! Znajdziesz je właśnie na kierunku Innovation Management!

  Więcej o kierunku
 • Jakość i rozwój produktu

  - studia czterosemestralne
  - studia trzysemestralne (po studiach inżynierskich)

  Stacjonarne studia magisterskie (czterosemestralne) na kierunku jakość i rozwój produktu umożliwiają nabycie kompetencji z zakresu projektowania innowacyjnych produktów, kształtowania i oceny ich jakości oraz zarządzania nimi we wszystkich fazach cyklu życia.

  W programie studiów znajdują się przedmioty, na których przekazywane są praktyczne treści dotyczące między innymi: projektowania i zarzadzania zrównoważonymi produktami (w tym innowacjami), instrumentalnych metod oceny produktów, zarządzania jakością w usługach, prowadzenia badań marketingowych, wykonywania analiz LCA, projektowania i realizacji działań związanych zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości produktów czy zarządzaniem przedsiębiorstwem. Ponadto studenci w toku studiów nabywają wiedzę na temat zachowań konsumentów, komunikacji w biznesie, kształtowania, doskonalenia i zarządzania procesami produkcyjnymi zgodnie z założeniami zrównoważonej produkcji.

  Więcej o kierunku

  Studia trzysemestralne rozpoczynające się od semestru letniego.

  Stacjonarne studia magisterskie (po studiach inżynierskich) na kierunku jakość i rozwój produktu umożliwiają nabycie kompetencji z zakresu projektowania, rozwoju i oceny produktu, oraz zapewnienia efektywności środowiskowej, ekonomicznej i technologicznej, zgodnie z aktualnymi trendami i wymaganiami rynkowymi.

  Program studiów magisterskich obejmuje między innymi przedmioty z zakresu kształtowania, projektowania i oceny jakości produktów, zarządzania jakością oraz marketingu produktu. Studenci uczą się zarządzać produktem, kreować i różnicować portfel produktów przedsiębiorstwa, wdrażać i doskonalić znormalizowane systemy zarządzania w organizacji oraz kształtować jakość i bezpieczeństwo produktów na wszystkich etapach cyklu życia.

  Więcej o kierunku
 • Kierunek prawno-ekonomiczny

  - studia prowadzone wspólnie z UAM
  - rekrutacja prowadzona przez UAM

  Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku prawno-ekonomicznym jest prowadzona wyłącznie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Studia drugiego stopnia na kierunku prawno-ekonomicznym są prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na kierunku realizowany jest unikatowy program kształcenia w zakresie prawa i ekonomii.

  Absolwenci uzyskują teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania organizacji i instytucji. W toku studiów przekazywana jest wiedza na temat aktualnych rozwiązań prawnych, jak i narzędzi biznesowych, które umożliwiają określnie skutecznych strategii rozwoju podmiotów rynkowych. Studia na kierunku prawno-ekonomicznym są adresowane do tych absolwentów studiów w zakresie ekonomii, zarządzania, finansów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej.

  Więcej o kierunku
 • Marketing

  Kierunek marketing jest idealny dla osób: ambitnych, przedsiębiorczych, kreatywnych, pozytywnie nastawionych, otwartych na kontakty z innymi ludźmi, ciekawych nowych doświadczeń, pragnących zmieniać świat na lepszy.

  Studia na kierunku marketing przygotowują do pracy na stanowisku menedżera, odpowiedzialnego za działalność marketingową w wymiarze strategicznym, a także związaną z tym sprzedaż dóbr lub usług. Absolwenci tego kierunku nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające im na samodzielne podejmowanie decyzji w zmiennym otoczeniu rynkowym, z wykorzystaniem nowych technologii oraz mediów cyfrowych. Nauczą się tworzyć strategie oparte na nowoczesnych modelach biznesowych z wykorzystaniem marketingu cyfrowego. Opanują umiejętność rozpoznawania trendów rynkowych i wyszukiwania szans dla dalszego rozwoju organizacji, zarówno tych komercyjnych jak i niekomercyjnych.

  Więcej o kierunku
 • Master in International Business - nowość

  (studia w języku angielskim)

  Studia magisterskie ogólnomenedżerskie na kierunku Master in International Business (MIB) wykorzystują najlepsze praktyki i doświadczenia w zakresie edukacji, tj. następstwo treści programowych, zintensyfikowanie procesu akumulacji wiedzy i umiejętności, sekwencyjność przedmiotów, warsztatowy, praktyczny charakter zajęć dydaktycznych, wykorzystanie team-working and team competition, learning-by-experiencing, learning-by-doing czy problem-based learning.

  Absolwenci studiów na kierunku MIB nabędą wszechstronną, aktualną wiedzę i w szczególności rozwiną w stopniu profesjonalnym umiejętności we wszystkich obszarach, które są niezbędne z punktu widzenia zarządzania organizacją działającą na wysoce nieprzewidywalnych i konkurencyjnych rynkach, w tym na rynku międzynarodowym. Będą one przydatne osobom chcącym nie tylko pełnić rolę specjalistów, a w przyszłości menedżerów średniego i wyższego szczebla, ale także absolwentom, których celem jest rozwijanie własnej działalności gospodarczej.

  Więcej o kierunku
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Kierunek międzynarodowe stosunki godspodarcze odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Kształcimy menedżerów gotowych do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem transformacji cyfrowej oraz specjalistów organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

  Profil absolwenta:

  • menedżerowie,
  • konsultanci,
  • specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą,
  • specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.
  Więcej o kierunku
 • Nadzór i kontrola

  (profil praktyczny)

  Nadzór i kontrola to kierunek o profilu praktycznym, przygotowujący do pracy w audycie, controlingu finansowym i rachunkowości zarządczej.

  Studenci poznają zagadnienia z zakresu rachunkowości i audytu, szczególnie istotne z punktu widzenia problemów i trendów rysujących się we współczesnej gospodarce.

  Absolwent będzie posiadał wiedzę zawodową z dziedziny ekonomii i finansów oraz dobrze rozwinięte umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami nadzoru, kontroli i audytu.

  Więcej o kierunku
 • Przemysł 4.0

  Przemysł 4.0 to kierunek obejmujący zagadnienia związane z szeroko rozumianymi nowymi technologiami w ostatnim czasie wprowadzanymi do praktyki biznesowej pod hasłem nowej gospodarki. Zagadnienia te dotyczą praktycznie wszystkich firm, ale szczególnego znaczenia nabierają w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które w pierwszej kolejności decydują się na wprowadzenie zmian technologicznych i organizacyjnych wynikających z postępu. Firmy takie nie mają wystarczającego zaplecza naukowo-badawczego, które byłoby odpowiedzialne najpierw za przetestowanie, a potem wdrożenie technologii.

  Z tego względu kierunek przemysł 4.0, którego absolwenci będą nie tylko zaznajomieni z możliwościami nowoczesnych technologii, ale także otwarci na nowe rozwiązania i gotowi do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, jest szczególnie interesujący dla rynku pracy.

  Studenci studiów drugiego stopnia uzyskują interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą szeroko rozumianego zastosowania nowoczesnych technologii i metod biznesowych w gospodarce.

  Więcej o kierunku
 • Quantitative Finance

  (studia w języku angielskim)

  Quantitative Finance (finanse ilościowe) to dziedzina nowoczesnych finansów zajmująca się zastosowaniem metod ilościowych do analiz związanych z inwestycjami finansowymi oraz prognozowaniem rynków finansowych. Program studiów obejmuje metody statystyczne i ilościowe używane w sektorze finansowym, które mogą być też  zastosowane w innych dziedzinach gospodarki.

  Absolwenci programu mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze bankowym i finansowym. Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają im również znalezienie zatrudnienia w charakterze analityków w innych dziedzinach gospodarki. Cztery główne filary programu to: zarządzanie ryzykiem, finanse przedsiębiorstw, wycena instrumentów finansowych oraz metody statystyczne.

  Więcej o kierunku
 • Rachunkowość i finanse biznesu

  Kierunek rachunkowość i finanse biznesu na studiach drugiego stopnia umożliwia studentom nabycie poszerzonej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów w biznesie, w tym przede wszystkim z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, controllingu, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

  Studenci nabywają umiejętności oceny konsekwencji finansowych zdarzeń gospodarczych, przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe, a także podejmowania decyzji finansowych.

  Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, takich jak np. biura rachunkowe, firmach doradczych, a także w instytucjach finansowych.

  Więcej o kierunku
 • Transition, Innovation and Sustainability Environments

  (studia w języku angielskim)

  Kierunek Transition, Innovation and Sustainability Environments (TISE) to unikatowy, transdyscyplinarny, innowacyjny i prestiżowy program akademicki skoncentrowany na systemach społecznych w transformacji. Jego ukończenie pozwoli na uzyskanie wspólnego dyplomu czterech uczelni, współprowadzących zajęcia: Donau-Universität Krems (Austria), Universidade Nova de Lisboa (Portugalia), University College Dublin (Irlandia) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Studenci poznają zasady działania i transformacji systemów społecznych, ich dynamikę oraz interakcje w zakresie nauki, technologii, etyki i ekonomii. Program wykorzystuje innowacyjne metody nauczania oraz szerokie instrumentarium, pozwalające analizować złożone problemy społeczno-gospodarcze oraz opracowywać wielowymiarowe strategie zrównoważonego rozwoju globalnej gospodarki.

   

  Wyróżniki kierunku:

  • anglojęzyczne studia na 4 europejskich uczelniach w 4 krajach, w każdym kraju realizowany jest jeden semestr studiów, zakończone wspólnym dyplomem,
  • holistyczne i transdyscyplinarne podejście do analizy problemów społecznych i gospodarczych,
  • duży nacisk na aplikacyjność zdobytej wiedzy, współpraca z praktyką gospodarczą, innowacyjne metody nauki i nauczania, ciekawe przedmioty dydaktyczne.
  Więcej o kierunku

  Rekrutacja na studia prowadzona przez Donau-Universität Krems (Austria).

  Więcej o zasadach rekrutacji
 • Zarządzanie

  Główne cele kształcenia na kierunku zarządzanie to:

  • przekazanie pogłębionej wiedzy studentom i ukształtowanie ich umiejętności w zakresie zarządzania różnymi obszarami działalności organizacji, jak i całą organizacją,
  • zapoznanie studentów z kierunkami rozwoju koncepcji zarządzania, podkreślenie roli lidera oraz zespołowego podejścia do budowania i kształtowania nowoczesnych koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
  • przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, a także z zakresu nowoczesnych technik kreowania wartości oraz metod wyceny przedsiębiorstwa,
  • wskazanie zewnętrznych i wewnętrznych podstaw wyborów strategicznych w przedsiębiorstwie, przedstawienie praktycznego podejścia do formułowania opcji i wyboru opcji strategicznych,
  • zapoznanie studentów ze znaczeniem strategii marketingowej w rozwoju przedsiębiorstwa,
  • ukazanie podstawowych mechanizmów w obszarze gospodarowania nieruchomościami oraz poszczególnych zakresów tego gospodarowania,
  • przekazanie studentom wiedzy z zakresu nowego zarządzania publicznego, ukazanie roli podmiotów publicznych i niepublicznych w kształtowaniu rozwoju.

  Kształcenie na kierunku zarządzanie wiąże się z doskonaleniem kluczowych umiejętności i kompetencji menedżerskich, niezbędnych w procesie zarządzania i budowania wartości organizacji.

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:

  • specjalistycznych w systemie zarządzania (w szczególności analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania),
  • menedżerów średniego i wyższego szczebla,
  • doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.
  Więcej o kierunku
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  - studia trzysemestralne (po studiach inżynierskich)

  Studia trzysemestralne rozpoczynające się od semestru letniego.

  Stacjonarne studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to studia umożliwiające nabycie kompetencji niezbędnych do projektowania i zarządzania procesami w organizacji oraz zarządzania jakością, uwzględniając także zasadami zrównoważonego rozwoju.

  Program studiów kładzie duży nacisk na rozwijanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia oraz kształtowania postaw odpowiedzialnych społecznie. Zdobyte kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na realizację zadań natury technicznej i zadań o charakterze menadżerskim.

  Więcej o kierunku
 • Ekonomia

  Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia oferują pogłębienie wiedzy z obszaru ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Program jest tak skonstruowany, aby spełniał oczekiwania studentów co do praktycznego wymiaru realizowanych  treści.

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia jest profesjonalnie przygotowany do budowy scenariuszy zmian sytuacji ekonomicznej oraz analizy uwarunkowań i ograniczeń wpływających na możliwość dokonywania właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wykazuje także zdolność do współpracy w zespołach oraz pogłębiania wiedzy oraz działania zgodnie ze standardami etyki biznesu.

  Więcej o kierunku
 • Finanse, audyt, inwestycje

  Finanse, audyt, inwestycje jest nowoczesnym i unikatowym kierunkiem studiów, przygotowanym dla studentów zainteresowanych specjalistyczną wiedzą oraz zgłębieniem tajników w zakresie: analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów walutowych, ubezpieczeń, instytucji należących do sektora pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, rynków, inwestycji i instrumentów finansowych oraz planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz finansami gospodarstwa domowego. Zagadnienia te rozpatrywane są zarówno od strony teoretycznej, uwzględniającej najnowsze prace i wyniki badań z zakresu ekonomii i finansów, jak i od strony praktycznej zapewnianej przez specjalistów z instytucji finansowych oraz doświadczonych inwestorów.

  Absolwenci kierunku to pracownicy instytucji finansowych, aktywni uczestnicy rynków finansowych, maklerzy, biegli rewidenci, pracownicy działów finansowych spółek, doradcy podatkowi i finansowi czy analitycy rynków finansowych. Mogą oni także znaleźć zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz instytucjach systemowych sektora bankowego i  finansowego.

  Więcej o kierunku
 • Informatyka i ekonometria

  Studia drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria łączą kształcenie w zakresie ekonomii, finansów i biznesu z kompetencjami z obszaru nowoczesnych technologii i informatyki.

  Na studiach drugiego stopnia studenci pogłębiają wiedzę w obszarze ekonomii, finansów i technologii informatycznych. Doskonalą umiejętności analizy danych, modelowania i prognozowania, programowania i obsługi systemów informatycznych oraz pakietów statystycznych. Zgłębiają tajniki inwestowania i zarządzania ryzykiem. Poznają zaawansowane technologie baz danych, problematykę sztucznej inteligencji, w tym uczenie maszynowe oraz ogólnie rozumianą Data science.

  Absolwent kierunku po studiach drugiego stopnia może pracować jako:

  • analityk procesów gospodarczych znajdujący zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych;
  • menedżer–informatyk, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową;
  • specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdujący się jako lider zespołów projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu informatycznego;
  • specjalista analityk wykorzystujący w pracy wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych (quant).
  Więcej o kierunku
 • Jakość i rozwój produktu

  Niestacjonarne studia magisterskie (czterosemestralne) na kierunku jakość i rozwój produktu, umożliwiają nabycie unikalnych kompetencji z zakresu zarządzania produktem w całym cyklu jego życia ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania i oceny jakości produktów, wspierając ich innowacyjność, efektywność ekonomiczną, środowiskową i technologiczną.

  W programie studiów znajdują się przedmioty, na których przekazywane są praktyczne treści dotyczące między innymi: projektowania i zarzadzania zrównoważonymi produktami (w tym innowacjami), kształtowania jakości i bezpieczeństwa produktów na wszystkich etapach cyklu życia, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania w organizacji, zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa, prowadzeniem badań marketingowych, zarządzania marką, cenami i dystrybucją.

  Więcej o kierunku
 • Marketing

  Kierunek marketing jest idealny dla osób: ambitnych, przedsiębiorczych, kreatywnych, pozytywnie nastawionych, otwartych na kontakty z innymi ludźmi, ciekawych nowych doświadczeń, pragnących zmieniać świat na lepszy.

  Absolwenci tego kierunku nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające im na samodzielne podejmowanie decyzji w zmiennym otoczeniu rynkowym, z wykorzystaniem nowych technologii oraz mediów cyfrowych. Nauczą się tworzyć strategie oparte na nowoczesnych modelach biznesowych z wykorzystaniem marketingu cyfrowego. Opanują umiejętność rozpoznawania trendów rynkowych i wyszukiwania szans dla dalszego rozwoju organizacji, zarówno tych komercyjnych jak i niekomercyjnych.

  Więcej o kierunku
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Kształcimy menedżerów gotowych do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem transformacji cyfrowej oraz specjalistów organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

  Profil absolwenta:

  • menedżerowie,
  • konsultanci,
  • specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą,
  • specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.
  Więcej o kierunku
 • Rachunkowość i finanse biznesu

  Kierunek rachunkowość i finanse biznesu na studiach drugiego stopnia umożliwia studentom nabycie poszerzonej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów w biznesie, w tym przede wszystkim z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, controllingu, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

  Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, takich jak np. biura rachunkowe, firmach doradczych, a także w instytucjach finansowych.

  Więcej o kierunku
 • Zarządzanie

  Główne cele kształcenia na kierunku zarządzanie to:

  • przekazanie pogłębionej wiedzy studentom i ukształtowanie ich umiejętności w zakresie zarządzania różnymi obszarami działalności organizacji, jak i całą organizacją,
  • zapoznanie studentów z kierunkami rozwoju koncepcji zarządzania, podkreślenie roli lidera oraz zespołowego podejścia do budowania i kształtowania nowoczesnych koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
  • przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, a także z zakresu nowoczesnych technik kreowania wartości oraz metod wyceny przedsiębiorstwa,
  • wskazanie zewnętrznych i wewnętrznych podstaw wyborów strategicznych w przedsiębiorstwie, przedstawienie praktycznego podejścia do formułowania opcji i wyboru opcji strategicznych,
  • zapoznanie studentów ze znaczeniem strategii marketingowej w rozwoju przedsiębiorstwa,
  • ukazanie podstawowych mechanizmów w obszarze gospodarowania nieruchomościami oraz poszczególnych zakresów tego gospodarowania,
  • przekazanie studentom wiedzy z zakresu nowego zarządzania publicznego, ukazanie roli podmiotów publicznych i niepublicznych w kształtowaniu rozwoju.

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:

  • specjalistycznych w systemie zarządzania (w szczególności analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania),
  • menedżerów średniego i wyższego szczebla,
  • doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.
  Więcej o kierunku
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  - studia trzysemestralne (po studiach inżynierskich)

  Studia trzysemestralne rozpoczynające się od semestru letniego.

  Program niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia nabycie kompetencji zarówno menadżerskich, jak i technicznych, które pozwalają na rozwiązywanie wielokryteriowych zadań z zakresu zarządzania i inżynierii procesów wytwórczych oraz wszelkich procesów pomocniczych w organizacji lub przedsiębiorstwie.

  Absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole, podejmując decyzje związane z projektowaniem i oceną produktu lub procesu, także w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Program studiów obejmuje również przedmioty z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, inżynierii materiałowej, technologii żywności i żywienia oraz ekonomii i finansów.

  Więcej o kierunku
50+
studenckich kół naukowych
170
umów z uczelniami partnerskimi
3 000+
ofert pracy i praktyk rocznie
1
miejsce wśród uczelni ekonomicznych

„Kształcimy liderki i liderów budujących lepszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą”

Fontanna Alei Niepodległości, na jej tle widnieje Budynek A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z lewej perspektywy.
Realizując misję, opieramy się na następujących WARTOŚCIACH, czyli zasadach, które są dla nas ważne każdego dnia:
 • jesteśmy OTWARCI na drugiego człowieka i zmieniający się świat,
 • jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia,
 • jesteśmy ODWAŻNI w myśleniu i ROZSĄDNI w działaniu,
 • jesteśmy KOMPETENTNI oraz WIARYGODNI jako partner biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
Dowiedz się więcej

Sukcesy naszych studentów!

Studentki UEP nagrodzone w konkursie Verba Veritatis

Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Ogłoszenie wyników odbyło się 15 grudnia 2022 r. w Warszawie podczas Kongresu Instytucji Finansowych.
czytaj więcej

Nasi studenci zwycięzcami Enactus Poland National Competition 2022

Studenci Enactus zaprezentowali projekt #MILO – aplikację, która pomaga osobom mierzącym się z problemem chorób psychicznych. Aplikacja zawiera opcję journalingu, chat-bota oraz możliwość komunikacji z psychologiem, terapeutą lub psychiatrą. System jest oparty na sztucznej inteligencji dzięki czemu analizuje zachowania użytkownika oraz jego nastroje. Aplikacja ma za zadanie połączyć wiele rozwiązań w jedno narzędzie, które pomoże szczególnie młodym ludziom w uporaniu się z problemami, jak i umożliwi szybszy i tańszy sposób na uzyskanie specjalistycznej pomocy.
czytaj więcej

Studencki Nobel dla studenta UEP

Marceli Hązła – studiujący na drugim roku studiów II stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze znalazł się wśród 9 wybitnych studentów w Polsce, którym przyznano nagrodę Studenckiego Nobla. Został laureatem w kategorii nauki ekonomiczne.
czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.