Audyt systemów informatycznych

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Audyt systemów informatycznych

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do zawodu audytora systemów informatycznych. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego, firmach audytorskich oraz firmach doradczych, w charakterze audytora/konsultanta IT.
Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie, czy wdrożony proces zarządzania ryzykiem w obszarze IT jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Ponadto absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do zaplanowania i przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych, osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzenie audytów informatycznych w firmie-audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informatycznych/audyty cyberbezpieczeństwa w instytucjach sektora publicznego lub prywatnego – zgodnie z wymaganiami ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa.

Aplikuj online

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Program:

1. Standardy wykonywania audytu informatycznego/systemów informatycznych 8h
2. Planowanie długoterminowe w zakresie realizowania audytów 8h
3. Realizacja audytu informatycznego oraz audytu cyberbezpieczeństwa 16h
4. Standardy zarządzania procesami IT 8h
5. Zarządzanie i organizacja obszaru IT 8h
6. Zarządzanie ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa 16h
7.Organizacja bezpieczeństwa informacji 4h
8. Zapewnienie bezpieczeństwa osobowego i fizycznego zasobów IT 4h
9. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej 16h
10. Zarządzanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa 8h
11. Audyt bezpieczeństwa wybranych elementów infrastruktury informatycznej 24h
12. Prawne aspekty związane z funkcjonowaniem IT 16h
13. Audyt legalności oprogramowania 8h
14. Komputerowe techniki wsparcia pracy audytora 8h
15. Audyt planów ciągłości działania organizacji (planów awaryjnych) 8h
16. Narzędzia informatyki śledczej w obszarze bezpieczeństwa /cyberbezpieczeństwa 24h

Egzaminy:
1. Planowanie długoterminowe w zakresie realizowania audytów
2. Realizacja audytu informatycznego oraz audytu cyberbezpieczeństwa
3. Zarządzanie ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa
4. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej
5. Zarządzanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
6. Audyt bezpieczeństwa wybranych elementów infrastruktury informatycznej
7. Prawne aspekty związane z funkcjonowaniem IT
8. Audyt planów ciągłości działania organizacji (planów awaryjnych)
9. Narzędzia informatyki śledczej w obszarze bezpieczeństwa /cyberbezpieczeństwa

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
1.   Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
2.   Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych II Stopnia PIKW
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
4. Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem ( patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html )

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, w tym również merytorycznym, udzielają:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Leszek Adamski, Dyrektor ds. Rozwoju, Koordynator Studiów Podyplomowych
office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 601 363 809, e-mail: l.adamski@pikw.pl

Aplikuj online

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

IV edycja studiów podyplomowych „Audyt systemów informatycznych” będzie realizowana w okresie od października 2023 roku do września 2024 roku. Studia będą trwały dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online – za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Opłata za studia: 5.200 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.160 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.200 zł (lub 4.160 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– opłatę należy wnieść w terminie do dnia 18 października 2023 r.
2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.600 zł (lub 2.080 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.300 zł (lub 1.040 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 grudnia 2023 r.
– III rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.
– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Uwaga!
Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Warunki postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe „Audyt systemów informatycznych ed.4 ”

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych (CEUE),
ul. Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4
(przy Akademii Muzycznej)

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

Skontaktuj się z nami

Mgr Magdalena Chomska-Rychły specjalista
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych, pokój nr 3.6
DANE KONTAKTOWE
Dr Joanna Przybylska adiunkt
Budynek C, pokój nr 207a
DANE KONTAKTOWE

godziny dyżurów:

Czwartek
10:30 - 11:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.