Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Program został przygotowany w oparciu o wymagania międzynarodowych kwalifikacji Certified Fraud Examiner (CFE) Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw Gospodarczych, nadawanych przez Association of Certified Fraud Examiners w USA. PIKW we współpracy z ACFE Polska oraz kadrą polskich specjalistów, posiadających długoletnie doświadczenie w organach ścigania, opracowało program studiów dostosowanych do polskiej specyfiki.

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu. Zajęcia realizowane są w formie praktycznych zajęć, obejmujących taktyki, techniki i narzędzia wykorzystywane i stosowane w organach ścigania. Podczas zajęć przedstawione będą akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia postępowań przygotowawczych, prowadzenia dochodzeń, gromadzenia dowodów oraz zasad ich dokumentowania. Wymieniony zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu psychologii, umożliwiającymi nabycie tzw. umiejętności miękkich, przydatnych w realizacji zadań.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażonych na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
2. Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, w tym również merytorycznym, udzielają:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Leszek Adamski, Dyrektor ds. Rozwoju, Koordynator Studiów Podyplomowych
office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 601 363 809, e-mail: l.adamski@pikw.pl

Studia skierowane są do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażonych na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Aplikuj online

Program:
1. Mechanizmy identyfikowania oszustów finansowych 16h
2. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 16h
3. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – zajęcia praktyczne 16h
4. Wyzwania w obszarze oszustw i nadużyć – blockchain, kryptowaluty, Darknet 16h
5. Oszustwa księgowe 16h
6. Prawno – karne aspekty korupcji oraz oszustw gospodarczych 8h
7. Techniki przeprowadzania rozmów oraz przesłuchań 8h
8. Psychologia oszustwa 16h
9. Studium przypadków – zajęcia warsztatowe 8h
10. Wykorzystanie informatyki śledczej 16h
11. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami 16h
12. Zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji 16h

Egzaminy:
1. Mechanizmy identyfikowania oszustów finansowych
2. Oszustwa księgowe
3. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami
4. Zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Aplikuj online

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online – za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Opłata za studia: 4.800 zł *
*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3 840 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.800 zł (lub 3.840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– opłatę należy wnieść w terminie do dnia 20 listopada 2023 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.400 zł (lub 1.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 20 listopada 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.200 zł (lub 960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 20 listopada 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 grudnia 2023 r.
– III rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.
– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Warunki postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:
– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe „Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji ”

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55, III piętro, p. 3.4 (przy Akademii Muzycznej)

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

Skontaktuj się z nami

Mgr Romana Dziubalska Zastępca dyrektora CEM
Budynek D, pokój nr 3.6
DANE KONTAKTOWE
Dr Joanna Przybylska adiunkt
Budynek C, pokój nr 207a
Budynek D, pokój nr 3.9
DANE KONTAKTOWE

godziny dyżurów:

Poniedziałek
10:00 - 11:00

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.