Compliance w organizacji

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Compliance w organizacji

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym wykorzystaniu praktycznych przykładów. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją.

W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną.

Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Zadania te przebiegać mają dwutorowo:
– wewnątrz organizacji – poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postępowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i nie właściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;
-na zewnątrz organizacji – poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi jak i kontrahentami. Osiąganie jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
2. Certyfikat Compliance Officer
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
2. Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem ( patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html )

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, w tym również merytorycznym, udzielają:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Leszek Adamski, Dyrektor ds. Rozwoju, Koordynator Studiów Podyplomowych
office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 601 363 809, e-mail: l.adamski@pikw.pl

Adresatami studiów są osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym wykorzystaniu praktycznych przykładów.

Aplikuj online

Program:

1. Otoczenie prawne organizacji
2. Etyka biznesu i ład korporacyjny
3. System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny
4. Rola zespołu compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych
5. Polityka i metody zgłaszania niezgodności i ochrona sygnalistów
6. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
7. Zarządzanie ryzykiem korupcji i konfliktu interesów
8. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych
9. Compliance w bankowości. Rekomendacja H, UOKiK
10. Działania prewencyjne funkcji compliance
11. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania organizacji
12. IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych
13. Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości

14. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz reżim sankcyjny w sektorze finansowym

Egzaminy:
1. Otoczenie prawne organizacji
2. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych
3. Compliance w Bankowości, Rekomendacja H, UOKIK
4. IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Aplikuj online

Najbliższa edycja studiów zostanie uruchomiona od marca 2024 roku. Studia będą trwały dwa semestry.

Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online – za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Opłata za studia: 4.900 zł *
*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.920 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.900 zł (lub 3.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– opłatę należy wnieść w terminie do dnia 8 kwietnia 2024 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.450 zł (lub 1.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 8 kwietnia 2024 r.
– II rata płatna do dnia 15 września 2024 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.125 zł (lub 900 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 8 kwietnia 2024 r.
– II rata płatna do dnia 15 maja 2024 r.
– III rata płatna do dnia 15 września 2024 r.
– IV rata płatna do dnia 15 listopada 2024 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Warunki postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności założyć konto w systemie rekrutacyjnym, a następnie zapisać się w tym systemie na wybrany przez siebie kierunek studiów. W kolejnym kroku należy wydrukować z systemu dokumenty zgłoszeniowe, podpisać je i dostarczyć (wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów) do Biura Studiów Podyplomowych. Komplet dokumentów aplikacyjnych możne dostarczyć osobiście lub listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych, budynek D
ul. Towarowa 55 , III piętro, p. 3.4
(przy Akademii Muzycznej)

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe „Compliance w organizacji”

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

Adam Chwalisz – posiada certyfikat audytora wewnętrznego wydany przez Ministra Finansów, CGAP, CFE, CICA oraz Certyfikat IIA Internal Audit Quality Assessment /Ocena jakości audytu wewnętrznego / – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011; obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Systemów Antykorupcyjnych w Spółce Skarbu Państwa, wieloletni Dyrektor Biura Kontroli w Spółkach Skarbu Państwa. Zdał egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Foundation. Prawnik, ukończył studia podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny zewnętrznej audytu, oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

 

Ewa Gąsiorowska – mgr prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, ukończone Studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.

Zainteresowania zawodowe: Compliance, przepisy antykorupcyjne i ich aplikacja w biznesie; zagadnienia publiczne i regulacyjne; wpływ otoczenia prawnego i regulacyjnego na działanie i strategie przedsiębiorstw; rozwój strategii firm, skuteczne wdrażanie strategii w przedsiębiorstwach; etyka biznesu i CSR; wprowadzanie i rozwijanie rozwiązań dot. zapewnienia zgodności z prawem w przedsiębiorstwach. Doświadczenie zawodowe:

Menedżer ds. compliance w dużej grupie kapitałowej w branży energetycznej, gdzie zrealizowała m.in. przygotowania koncepcję zarządzania compliance (zgodnością z prawem) w grupie oraz Kapitałowej PGE, następnie doprowadzenie do wdrożenia tego systemu w kilkudziesięciu spółkach grupy, jak i na poziomie całej organizacji, w trzech filarach: (-) przeciwdziałanie niezgodności, nadużyciom: identyfikacja obowiązujących norm prawnych i regulacji wewnętrznych, identyfikacja ryzyk, przeglądy zgodności, edukacja pracowników i komunikacja, (-) identyfikacja zgłoszeń nieprawidłowości, w tym whistleblowing, (-) postępowania wyjaśniające. Wcześniej doświadczenie w grupie Vattenfall: m.in. Szef Pionu Środowiska w Regionie
VF Continental/UK; wcześniej w Vattenfall SF Strategy & Sustainability, Environmental Strategic Development (piony działające na poziomie centrali koncernu); Vattenfall Poland – centrala firmy
w Polsce, oraz w Vattenfall Heat Poland S.A.); udział w projektach Banku Światowego w dot. zamówień publicznych – PPOW oraz doświadczenie w firmie konsultingowej.

 

Rafał Hryniewicz – prezes zarządu E-nform Sp. z o.o. oraz dyrektor operacyjny w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego (firmy działające w obszarach ściśle związanych z compliance). Były funkcjonariusz Policji oraz służb specjalnych z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Jako oficer pionu kryminalnego Policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnego rodzaju przestępstw, w tym gospodarczych. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez kilka lat zarządzał jako zastępca naczelnika, a następnie naczelnik wydziału profesjonalną komórką analityczną (analiza strategiczna i kryminalna), odpowiedzialną m.in. za identyfikowanie i monitorowanie systemowych zagrożeń państwa o charakterze korupcyjnym i ekonomicznym. Od czasu odejścia ze służby zajmuje się zagadnieniami związanymi m.in. z whistleblowingiem, przeciwdziałaniem korupcji, kontrolą wewnętrzną, bezpieczeństwem organizacji. W jednej ze spółek Skarbu Państwa odpowiadał za pion kontroli wewnętrznej, a następnie bezpieczeństwa wewnętrznego. Certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie norm ISO 9001 i 27001. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych problematyce compliance, kontroli i audytu oraz autor publikacji poświęconych tematyce whistleblowingu oraz przeciwdziałania korupcji.

 

Piotr Chmiel – Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością. Zajmuje się utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Zgodnością, obejmującym wprowadzanie regulacji wewnętrznych, udzielanie konsultacji i interpretacji przepisów wewnętrznych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach nadużyć. Poprzednio pracował jako audytor zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT. Doświadczenie i umiejętności potwierdzają zdobyte certyfikaty CFE (Certified FraudExaminer) oraz CISA (Certified Information Systems Auditor). Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej.

 

Artur Gębicz – CFE, CFDA, biegły sądowy, zastępca dyrektora ds. Audytu IT w IPS-SGB, gdzie nadzoruje przeprowadzanie audytów IT w blisko 200 bankach spółdzielczych. Wcześniej Zastępca Dyrektora Audytu w banku komercyjnym. Menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów informatycznych w tak sektorze finansowym oraz telekomunikacyjnym. Z wykształcenia matematyk, a z zamiłowania informatyk, który lubi poszukiwać w danych anomalii i ukrytych prawd. Wykładowca na studniach podyplomowych zagadnień związanych z audytem informatycznym oraz prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych audytowi oraz bezpieczeństwu informatycznemu. Posiada międzynarodowe certyfikaty w zakresie wykrywania oszustw i nadużyć (CFE), prowadzenia spraw związanych z informatyką śledczą (CDFE) jak i uprawnienia biegłego sądowego (m.in. w dziedzinie analiz kryminalistycznych, bezpieczeństwa informatycznego) oraz licencje detektywa (finanse).

Skontaktuj się z nami

Mgr Maria Jankiewicz specjalista
Budynek D, pokój nr 3.5
DANE KONTAKTOWE
Dr Joanna Przybylska zastępca dyrektora
Budynek D, pokój nr 3.9
Budynek C, pokój nr 207a
DANE KONTAKTOWE

godziny dyżurów:

Poniedziałek
10:00 - 11:00

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.