Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z problematyką przestępczości prania pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CFT). Program studiów dostosowany jest do wymogów zawartych w dyrektywach unijnych oraz ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.

Studia pozwalają na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w obszarze AML oraz CFT. Uczestnicy studiów poznają regulacje prawne i mechanizmy prania pieniędzy oraz zapoznają się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych. Studia umożliwiają także nabycie umiejętności identyfikowania ryzyk w obszarze AML/CFT oraz dobierania i wprowadzania mechanizmów prewencyjnych, które będą się przyczyniać do ograniczania ryzyka wystąpienia tych przestępstw w organizacji. Absolwenci studiów posiadać będą wysoko specjalistyczne kompetencje, poszukiwane i cenione na rynku pracy.

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Adresatami studiów są w szczególności:

– osoby pracujące w komórkach compliance, AML oraz ds. ryzyka i kontroli instytucji finansowych
– notariusze, adwokaci, radcowie prawni
– doradcy podatkowi
– biegli rewidenci
– audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni
– kontrolerzy
– biura rachunkowe
– przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową
– agencje celne
– pracownicy działów finansowych i księgowości
– pracownicy administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego
– pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Aplikuj online

Program studiów:

-System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

-Etyka i przejrzystość organizacji jako podstawa budowania procedur AML/CFT

-Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element systemu compliance

-Funkcja audytu w środowisku AML/CFT

-Mechanizmy prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

-Zarządzanie ryzykiem w obszarze AML/CFT

-Narzędzia wdrażania AML/CFT w organizacji

-Zastosowanie nowych technologii (Fintech) w obszarze AML/CFT

-Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

-Budowa kompetencji miękkich w AML/CFT

-Metody prania oraz finansowania terroryzmu – case studies

 

Studia podyplomowe kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Aplikuj online

II  edycja studiów podyplomowych „Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)” rozpocznie się w kwietniu 2024 r. i będzie trwała do lutego 2025 r. (dwa semestry).

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online – za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłata za studia: 5.600 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.480 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.600  zł (lub 4480zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP) – opłatę należy wnieść w terminie do dnia 8 kwietnia 2024 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.800zł (lub 2240 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 8 kwietnia 2024 r.
– II rata płatna do dnia 15 września 2024 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.400 zł (lub 1120 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 8 kwietnia 2024 r.
– II rata płatna do dnia 15 maja  2024 r
– III rata płatna do dnia 15 września 2024 r.
– IV rata płatna do dnia 15 listopada  2024 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności założyć konto w systemie rekrutacyjnym, a następnie zapisać się w tym systemie na wybrany przez siebie kierunek studiów. W kolejnym kroku należy wydrukować z systemu dokumenty zgłoszeniowe, podpisać je i dostarczyć (wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów) do Biura Studiów Podyplomowych. Komplet dokumentów aplikacyjnych można dostarczyć osobiście lub listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

Informacja o uruchomieniu studiów oraz terminie rozpoczęcia zajęć zostanie przekazana kandydatom mailowo.

Dokumenty aplikacyjne:

-wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
-kwestionariusz osobowy,
-zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
-oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
-oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia
(w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania pracownikowi Biura Studiów Podyplomowych, nie można przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż wymagają one potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
-dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — jedynie w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych), należy przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu).

Wskazane wyżej dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do dnia 27 marca 2024 roku

Osobiście

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, III piętro, pok. 3.4
ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległość 10
61-875 Poznań

z dopiskiem:  Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

Skontaktuj się z nami

Grażyna Świtała specjalista
Budynek D, pokój nr 3.7
DANE KONTAKTOWE

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.