Dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP, oraz Piotr Matuszak z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP opublikowali artykuł będący rezultatem badań naukowych dofinansowanych z grantu NCN „Nowoczesny kapitalizm państwowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - efektywność przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa”. Publikacja ukazała się w  „Economic Modelling" – czasopiśmie znajdującym się wśród 20 najbardziej cytowanych czasopism ekonomicznych na świecie.

 

Prace nad artykułem pt. „State-owned enterprises and economic growth: Evidence from the post-Lehman period” trwały 5 lat, dając rzeczowy i pogłębiony obraz przebadanego zjawiska.

W analizie przyjęto tezę, że wpływ przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy jest warunkowany jakością instytucji państwa. Z uzyskanych rezultatów wynika, że przedsiębiorstwa państwowe nie są ani pozytywne, ani negatywne dla wzrostu gospodarczego per se. Ich wpływ zależy istotnie od jakości instytucji w danym kraju - przy dobrych (złych) instytucjach państwa, ich wpływ jest bardziej korzystny (szkodliwy). Wyniki te potwierdzone zostały w wielu przeprowadzonych testach odporności. Przy dobrych instytucjach państwa, pozytywne efekty zewnętrzne funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych mogą przewyższać straty we wzroście gospodarczym spowodowane przez ich możliwą nieefektywność.

 

 

W artykule zbadano wpływ przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy w 30 krajach europejskich, w okresie 2010-2016. Skonstruowano autorskie wskaźniki wagi ekonomicznej przedsiębiorstw państwowych w gospodarce na podstawie danych o ponad 130 000 dużych przedsiębiorstwach niefinansowych. Współautorem artykułu jest Akos Dombi z Eötvös Loránd University.

 

 

Artykuł oraz baza danych  >> https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999321000730

 

Serdecznie gratulujemy!