Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce dokument pn. STRATEGIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU NA LATA 2013-2020.  

W 2009 roku, jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, uchwaliliśmy niezwykle ważny dla funkcjonowania i przyszłości naszego Uniwersytetu, pierwszy tego rodzaju dokument, obejmujący swym zakresem lata 2009-2012. Jednak plan strategiczny powinien wykraczać poza kadencje władz rektorskich, bowiem dzięki takiemu podejściu wzmacnia się ciągłość rozwoju Uczelni. Dlatego taki sam dokument został opracowany i przyjęty przez Senat Uczelni na lata 2013-2020. 


Opracowanie STRATEGII Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu było przedsięwzięciem niełatwym. Po części wynikało to z samej złożoności i pracochłonności, które zawsze towarzyszą przygotowaniu tego typu dokumentów, ale w istotnym stopniu także ze stosunkowo niewielkiej liczby pozycji literaturowych odnoszących się do problematyki zarządzania strategicznego w szkolnictwie wyższym w Polsce oraz przykładów praktycznych formułowania i wdrażania strategii przez krajowe uczelnie.


Problem projektowania i wdrażania strategii w publicznej szkole wyższej jest dziś szczególnie ważny i aktualny. Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu, zarówno dalszym, jak i bliższym, wymuszają na publicznych szkołach wyższych konieczność formułowania strategii rozwoju. Publiczne szkoły wyższe, mając opracowane strategie rozwoju, będą mogły lepiej konkurować na rynku, a także dostosowywać się do zmian zachodzących w sferze regulacyjnej, demograficznej oraz społeczno-kulturowej.


W tym miejscu chciałbym złożyć  serdeczne wyrazy podziękowania dla wszystkich członków Zespołu ds. Strategii pod przewodnictwem Prorektora ds. Strategii i Rozwoju, dra hab. Cezarego Kochalskiego, prof. nadzw. UEP, za wielką pracę, jaką włożyli w przygotowanie tego dokumentu.

 

REKTOR

(prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP)