prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof zw. UEP 
Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

Problematyka naukowo - badawcza:
 • makroekonomia
 • historia myśli ekonomicznej a w szczególności rozwój ekonomii  instytucjonalnej
 • infrastruktura (w szczególności problemy infrastruktury gospodarczej w procesach wzrostu i rozwoju)
 • rozwój szkolnictwa wyższego
 
Ważniejsze publikacje:
 • Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, KiW, Warszawa 1990
 • Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999
 • Zadania państwa w rozwoju infrastruktury w Polsce, w: J. Tarajkowski (red.), Wyzwania wobec polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, s.145 – 156.
 • Ekonomia jako nauka, w: M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008, s.19 – 32.
 • Nurt liberalny w ekonomii, w: W. Jarmołowicz, M. Ratajczak (red.), Liberalizm we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s.47-64.
 • Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń ekonomii instytucjonalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z.2, s.233-251.
 • Polish Economics and the Polish Economy: A Study for the Twentieth Anniversary of Transition in Poland, The History of Economic Thought, January 2010, n.51-2, s.1-17.
 • Państwo jako podmiot polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, Przegląd Organizacji 2010, nr 7-8, s.3-9.
 • Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana? w:  Zeszyty Naukowe, PTE, nr. 9, Kraków 2011, A. Pollok (red. Nauk)
 • Finansyzacja gospodarki, Ekonomista, 2012 nr 3, s.281-302,
 • Liberalizm ekonomiczny – wczoraj i dziś, w Jarmołowicz W. (red.), Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s.26-41,  Zeszyty Naukowe nr 230.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego, Konsumpcja i Rozwój, 2013 nr 2, s. 22-33.
 • Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, Ekonomista 2014, nr 2, ss.207-2019.
 • Ekonomia instytucjonalna a kierunki zmian w ekonomii jako nauce, w:  Hardt Ł., Milczarek-Andrzejewska D., (red.), Ekonomia jest piękna?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 115-125.

Osiągnięcia:
 • nagroda indywidualna I stopnia J.M. Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za pracę habilitacyjną Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie - 1991 r.
 • nagroda Ministra Edukacji Narodowej oraz prestiżowa nagroda imienia prof. E. Lipińskiego w ramach konkursu organizowanego przez PTE, za książkę Infrastruktura w gospodarce rynkowej
 • nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe – 2010
 • od 2017 roku członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przewodniczący Sekcji II - Nauk Ekonomicznych
 • w latach 2012 – 2015 najpierw podsekretarz a następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • w latach 2007-2010 członek Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego
 • przewodniczący Komisji ds. Grupy  Nauk Humanistycznych i Społecznych  Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2011 roku
 • członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
 • członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego" oraz "Ekonomisty"
 • visiting professor  Uniwersytetu Burgundii i (1993) i Uniwersytetu Rennes I (2004-2011) oraz zewnętrzny egzaminator z ramienia University of Central Lancashire (1996-2001)