Elżbieta Urbanowska-Sojkin jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, profesorem w dziedzinie nauk ekonomicznych, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu UEP), dr habilitowanym w zakresie nauk o zarządzaniu. Aktualnie pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania Strategicznego.


Jej zainteresowania badawcze od początku pracy naukowej są związane z procesem zarządzania przedsiębiorstwem. Aktualnie, kontynuując dotychczasowe zainteresowania badawcze, profesor Elżbieta Urbanowska-Sojkin zajmuje się różnymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się na problemach zarządzania strategicznego i ryzyka strategicznego. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są procesy podejmowania decyzji strategicznych, ich uwarunkowania informacyjne, organizacyjne i behawioralne oraz związane z nimi ryzyko.


Zainteresowania naukowe są ściśle związane z problemami praktyki gospodarczej i znajdują wyraz w realizowanych badaniach: grantach (NCN) i statutowych (UEP). Wynikające z nich rezultaty są przedmiotem rozważań w publikacjach książkowych i artykułowych, a także są przedmiotem referatów na konferencjach oraz seminariach krajowych i zagranicznych.

Profesor Elżbieta Urbanowska-Sojkin jest autorką licznych, nagradzanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektora UEP, publikacji naukowych. Wśród nich są monografie, podręczniki, artykuły a także skrypty dla studentów. Aktywność naukową wspiera prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin działalnością konsultingową w zakresie formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa, oceny skuteczności wyborów strategicznych oraz ryzyka strategicznego.


Pełnione funkcje:
 • Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego,
 • Członek Senatu UEP - przedstawicielka samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania),
 • Członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą,
 • Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów,
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania, 

 • Członek Korpusu Ekspertów w Narodowym Centrum Nauki,

 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny''.

Problematyka badawcza:

 • Zarządzanie strategiczne: wybory strategiczne, implementacja i kontrolowanie,
 • Informacyjne wspomaganie zarządzania strategicznego (Systemy Wczesnego Ostrzegania),
 • Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, zarządzanie ryzykiem strategicznym,
 • Kryzys przedsiębiorstwa, metody sanacji,
 • Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa,
 • Relacje wewnątrz sektora  i międzysektorowe.

Dydaktyka:

 • Zarządzanie strategiczne,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem. Współczesne teorie i rozwiązania praktyczne,
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw,
 • Strategie konkurowania,
 • Zarządzanie ryzykiem strategicznym,
 • Marketing strategiczny,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Ryzyko w zarządzaniu projektami,
 • Informacyjne podstawy decyzji strategicznych,
 • Strategie małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Nowe trendy w zarządzaniu (studia doktoranckie),
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem,
 • Nowe trendy w zarządzaniu (studia doktoranckie),
 • Analiza SWOT.