Na początku października br. ruszy dodatkowy nabór do programu Erasmus+ na wyjazdy na studia na semestr letni roku akademickiego 2017/2018.
W ramach kwalifikacji przeprowadzone zostaną testy językowe. (W testach nie biorą udziału osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu w poprzednich edycjach programu Erasmus lub posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 lub wyższym. Lista zwolnień i certyfikatów znajduje się poniżej.)
Zapisy na testy  od 25. 09.2017r. poprzez stronę: https://outgoing.ue.poznan.pl/events/event/10-fall-erasmus-recruitment-test-outgoing-students
Strona wyłącznie w angielskiej wersji językowej.
Harmonogram dodatkowej kwalifikacji:
Od 25.09.2017 do 05.10.2017 – udostępnienie formularza zgłoszeniowego na testy językowe
on-line na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/
Od 05 do 12.10.2017 – udostępnienie formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do programu
Erasmus+ on-line na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/.Przed rozpoczęciem wypełniania formularza prosimy o szczegółowe rozważenie ofert uczelni oraz
język wykładowy, gdyż nie ma możliwości zmiany wybranych uczelni ani ich kolejności po wysłaniu aplikacji!
9.-10.10.2017 – testy językowe:9.10.2017r. godz. 8.00-9.30, Aula – język angielski
9.10.2017r. godz. 13.30 -15.00, sala 418 bud. A – język hiszpański
10.10.2017r. 10.00-11.30,  sala 418 bud. A – język niemiecki
10.10.2017r. godz.12.00-13.30, sala 418 bud. A – język francuski.
13.10.2017–zamknięcie listy kandydatów do programu ERASMUS+. Student powinien
wypełnić i wypełnić formularz/aplikację on-line i otrzymać potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia.
20.10.2017 do 24.10.2017– informacja  do osób zakwalifikowanych, potwierdzenia gotowości on-line,
nominacje.
25.10.2017 – spotkanie informacyjne dla osób zakwalifikowanych w Auli (budynek A) o godz. 10.00.
Lista dostępnych uczelni została podana na stronie w pliku do pobrania: lista uczelni.
Lista uczelni może ulec zmianie, z uwagi na rezygnacje z wyjazdów.Ostateczna lista będzie dostępna, gdy zostanie otwarta możliwość aplikowania na stronie https://outgoing.ue.poznan.pl/ .
Jednocześnie informujemy,że nie będzie stosowany formularz aplikacyjny na stronie UEP, jak to miało miejsce w poprzednich edycjach programu. Aplikacja odbywa się on-line tylko na stronie https://outgoing.ue.poznan.pl/, za pośrednictwem której należy się zarejestrować, otrzymać kod aplikanta i wypełnić wymagane pola. Osoby, które posiadają zwolnienia z testów językowych załączają skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka. Oryginał dokumentu należy dostarczyć do wglądu do DWZZ (dawniej DBNiWZ) pok. 221. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu językowego w poprzedniej edycji, w trakcie aplikacji zostaną poproszone o wskazanie daty (roku), w którym pisały test. Następnie z listy dostępnych uczelni należy wybrać maksymalnie 4 uczelnie.Przy każdej uczelni znajduje się przekierowanie do strony internetowej. Mobilności oznaczone zostały również kodem ISCED (dziedzina akademicka).
Uczelnie, w których zostały wolne miejsca po głównej kwalifikacji, jednak mają krótki czas aplikacji na semestr letni nie zostały uwzględnione.
Certyfikaty/dokumenty zwalniające studentów z konieczności zdawania testów językowych:
Z egzaminu językowego zwalnia:
1. zaliczenie takiego egzaminu w poprzednich edycjach Erasmusa w UEP,
2. posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu),
3. przedstawienie kopii wyników po ukończeniu semestralnego pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records,
4. posiadanie matury międzynarodowej zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),
5. ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej (dyplom do wglądu),
6. posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),
7. zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów na granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO) - dotyczy studentów studiów doktoranckich,
8. pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej do uczelni partnerskiej przeprowadzonej w języku obcym (np. TU Freiberg),
9. osoby, które studiują w UEP na kierunkach anglojęzycznych są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego.

Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:
Język angielski:
1.      LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4
2.     TELC B2 Business English Purposes
3.     Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher
4.     Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE), egzamin zdany na ocenę A
5.     Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE), egzamin zdany na ocenę A  lub B
6.     Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0
7.     BULATS B2, C1 lub C2
8.     Test of English as a Foreign Language (TOEFL)      
a.      paper based test, od 550 punktów     
b.      computer based test, od 213 punktów      
c.      internet based test, od 80 punktów

Język francuski

Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1
Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2

Język hiszpański

Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2

TELC Español B2

Język niemiecki
ogólny:
1.      Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
2.      Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
3.      Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
4.   Test Deutsch als Fremdsprache Stufe 4 (TestDaF Stufe 4)
5.      Deutsches Sprachdiplom II (DSD) (poziom C1)
Język niemiecki ekonomiczny – Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD)

Minimalna liczba punktów potrzebna na zaliczenie z testu językowego 16. Osoby, które uzyskają niższy wynik nie wezmą udziału w dalszej kwalifikacji.

ERASMUS+ SPRAWIAMY, ŻE ŻYCIE JEST CIEKAWSZE I OTWIERAMY UMYSŁY JUŻ OD 30 LAT.