ZASADY OGÓLNE KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

1.      Kapitał mobilności: na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do   12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy – w ramach każdego poziomu studiów – wlicza się wcześniejsze wyjazdy z programu LLP/Erasmus.

2.      O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy studenci zarejestrowani jako studenci studiów prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

3.      W momencie realizowania wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta, tj. nie może przebywać w tym czasie na urlopie dziekańskim, ani być absolwentem.

4.      W programie Erasmus+ student może ubiegać się o wyjazd studyjny do uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z UEP w zakresie wymiany studentów.

5.      Długość pobytu w uczelni zagranicznej musi być zgodna z treścią umowy zawartej z tą uczelnią oraz z umową, którą student zawiera z UEP.

6.      Okres studiów zrealizowanych za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej.

7.      Wyjeżdżający student zachowuje prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów i kredytów  przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.

8.      Student studiujący w uczelni partnerskiej nie ponosi opłat za naukę, lecz wyjazd za granicę nie zwalnia studentów płatnych studiów z opłaty czesnego na UEP (dotyczy np. studentów studiów niestacjonarnych  i kierunków anglojęzycznych).

9.      Po podpisaniu umowy finansowej nie ma możliwości zmiany daty rozpoczęcia mobilności oraz wskazanego numeru rachunku bankowego, na który zostanie przesłane stypendium Erasmus+.

10.   Studenci kierunków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nie mogą brać udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus+. Cały cykl kształcenia musi zostać zrealizowany na UEP.

Udział w kwalifikacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku ak. 2019/2020 mogą brać studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

- I roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,

-  II roku studiów inżynierskich pierwszego stopnia Wydziału Towaroznawstwa - wyjazd na III roku w sem. zimowym i/lub letnim,

-  II roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na III roku tylko w sem. zimowym - dotyczy następujących Wydziałów: WE, WZ, WGM, WIGE, WT – studia licencjackie,

-  I roku studiów drugiego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,

-  nowo przyjęci na I rok studiów drugiego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa - wyjazd w kolejnym sem. zimowym i/lub letnim,

-  I, II, III roku studiów doktoranckich -  wyjazd w semestrze zimowym i/lub letnim.

UEP kwalifikuje studenta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, ostateczną decyzję o przyjęciu studenta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

(UWAGA! Studenci aktualnie III roku studiów pierwszego stopnia - licencjackich, będą mogli wziąć udział w kwalifikacji dodatkowej kwalifikacji planowanej w październiku br., pod warunkiem rozpoczęcia studiów magisterskich na UEP. W przypadku zakwalifikowania studentów spełniających powyższe kryterium w dodatkowej kwalifikacji, wyjazd realizowany jest w semestrze letnim 2019/20 już na I roku studiów magisterskich).

ZAPISY DO UDZIAŁU W KWALIFIKACJI DO PROGRAMU ERASMUS+

1.      Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie  za pomocą aplikacji on-line na platformie https://outgoing.ue.poznan.pl/, zgłoszą swój udział w kwalifikacji oraz dostarczą do DWZZ w określonym terminie (do 8.03) potwierdzenie o wysokości średniej z dziekanatu. Kandydatury osób, które utworzyły profil, ale nie przesłały zgłoszenia nie będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacji.

2.      Jedna osoba może aplikować tylko raz, nawet jeśli studiuje na dwóch Wydziałach..

3.      Studenci, którzy chcą uzyskać zwolnienie z testu językowego dostarczają do wglądu oryginał dokumentu uprawniającego do zwolnienia do Działu Współpracy z Zagranicą, skan należy załączyć przy zakładaniu profilu w zakładce „Dokumenty”.

KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym, dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wyjazd za pośrednictwem DWZZ.

Średnia ocen brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta to średnia z całości studiów doktoranckich potwierdzona przez dziekanat.

Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i kierownikiem studiów doktoranckich na swoim Wydziale.

Dopuszcza się możliwość kwalifikacji doktoranta poza terminarzem kwalifikacji, w wypadku posiadania zgody na przyjęcie przez uczelnię partnerską. W takiej sytuacji zwalnia się doktoranta z konieczności zaliczania egzaminu językowego, jeśli przedstawi wymagany certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów za granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO).

WYBÓR UCZELNI DOKONYWANY PRZEZ STUDENTA

1.      Student wybiera najwyżej cztery uczelnie partnerskie (obowiązkowo jedną) kierując się zbieżnością efektów kształcenia/programów nauczania, odpowiednio do kierunku, realizowanego na UEP. Student przed dokonaniem wyboru uczelni powinien zapoznać się z informacjami na stronach www uczelni zagranicznych o oferowanych kursach i językach wykładowych, dostępnych dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

2.      Istnieje możliwość wyboru uczelni z różnymi językami wykładowymi i zdawania dwóch egzaminów językowych.

3.      W wypadku dużych rozbieżności programowych w wybranej uczelni student powinien liczyć się z koniecznością uzupełnienia programu w następnych semestrach, po powrocie z wyjazdu zagranicznego. W takich przypadkach przed wyjazdem niezbędne jest podpisanie Deklaracji zaliczenia przedmiotów obowiązkowych na UEP.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Znajomość języka obcego potwierdza się poprzez zdanie testu językowego Erasmus+ organizowanego przez UEP.

Z testu językowego zwalnia:

1.      zaliczenie takiego testu w poprzednich edycjach Erasmusa na UEP,

2.      posiadanie oryginału nw. certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu). W przypadku wyjazdów na studia nie wystarczy przedłożenie zaświadczenia od lektora.

3.      przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, (minimum 15 ECTS zdobyte za przedmioty w danym języku),

4.      posiadanie matury międzynarodowej, zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),

5.      ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej (dyplom do wglądu),

6.      posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),

7.      osoby, które studiują na UEP na kierunkach anglojęzycznych dostarczają do DWZZ zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające odbywanie studiów w języku angielskim.

KWALIFIKACJA NA WYJAZDY STUDYJNE

Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie za pomocą aplikacji on-line (https://outgoing.ue.poznan.pl/) zgłoszą swój udział w kwalifikacjach oraz dostarczą do DWZZ w określonym terminie potwierdzenie wysokości średniej z Dziekanatu.

Jedna osoba może aplikować tylko raz, nawet gdy studiuje na dwóch Wydziałach.

Załączniki do formularza aplikacji (jeśli dotyczy):Studenci, którzy chcą uzyskać zwolnienie z testu językowego dostarczają niezwłocznie po zaaplikowaniu oryginał uprawnionego dokumentu do DWZZ (do wglądu).

Doktoranci dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na studia w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej.

1. O wyborze do uczelni zagranicznych wskazanych przez studenta decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen od początku studiów włącznie z semestrem zimowym roku akademickiego 2018/19. Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu.

2. Wybór kandydatów do wskazanych uczelni następuje rankingowo - na podstawie średniej ze studiów na danym stopniu.

3. W przypadku identycznych wysokości średnich i tych samych wskazań uczelni, pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci, którzy nie brali udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus na danym poziomie studiów lub studenci z wyższych lat studiów.4. Zakwalifikowany student otrzymuje informację na adres e-mail wskazany przy zakładaniu konta na platformie www.outgoing.ue.poznan.pl.

a. Student akceptuje wybór i wysyła niezwłocznie za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl potwierdzenie chęci wyjazdu.

b. Student nie został wybrany do wskazanej/wskazanych uczelni – trafia na listę rezerwową I.c. Student został wybrany do wskazanej uczelni, ale rezygnuje z miejsca – trafia na listę rezerwową II.

5. Po pierwszym przyporządkowaniu uczelni, wolne miejsca zostają ogłoszone studentom z listy rezerwowej I. Wybór studentów z powyższej listy następuje na podstawie średniej ocen i zostaje przeprowadzony na spotkaniu pracowników Działu Współpracy z Zagranicą z osobami zainteresowanymi z listy I.

6. Wolne miejsca pozostałe po powyższym wyborze zostają zaproponowane studentom z listy rezerwowej II. Wybór studentów następuje na spotkaniu z pracownikami Działu Współpracy  z Zagranicą. Jeśli dwie osoby chcą razem wyjechać do tej samej uczelni to osoba z wyższą średnią zostaje wpisana na listę przy osobie ze średnią niższą i obie dokonują wyboru uczelni, w których pozostało więcej niż jedno miejsce wolne.

7. Liczba osób zakwalifikowanych będzie uzależniona od wysokości otrzymanych z Agencji Narodowej środków na realizację wyjazdów studyjnych. W przypadku dużej liczby zakwalifikowanych kandydatów decyzja o otrzymaniu stypendium jest zależna od budżetu programu Erasmus+ dla UEP na rok 2019/2020. W przypadku posiadania przez UEP środków programu z roku akademickiego 2018/2019, Dział zastrzega sobie prawo do przydzielenia studentom stypendiów z tej edycji w celu całkowitego wykorzystania budżetu. Realizacja wyjazdów finansowanych ze środków z edycji 2018/2019 musi nastąpić w semestrze jesiennym 2019/2020, bez możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej. Zasady przydziału stypendiów zostaną ustalone po otrzymaniu informacji budżetowych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i spisane w formie zasad finansowych wyjazdów studentów UEP na studia do uczelni krajów programu.

8. Studenci, którzy w momencie składania wniosków posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku ak. 2018/2019, po zakwalifikowaniu się na studia za granicą otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) a nie z programu Erasmus+ oraz miesięcznie dofinansowanie („dodatek socjalny”) o równowartości 200 euro miesięcznie. W edycji programu 2018/2019 obowiązywała zasada, iż wyjazd studenta, którego mobilność finansowana była z funduszy POWER w roku 2018 nie może wyjechać ponownie.9. UEP kwalifikuje studenta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, ostateczną decyzję o przyjęciu studenta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI STUDENTA Z WYJAZDU

1. Osoby zakwalifikowane na wyjazd powinny rzetelnie dokonać wyboru uczelni podjąć decyzję o wyjeździe, analizując ofertę programową uczelni zagranicznej, obowiązkowe przedmioty do zrealizowania na danym semestrze, daty semestrów uczelni partnerskiej, warunki finansowe i bytowe.

2. Rezygnacje z wyjazdu po dokonaniu potwierdzenia chęci wyjazdu za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl, skutkować będą wykluczeniem w kolejnej kwalifikacji (co oznacza, że student zakwalifikowany w kwalifikacji głównej na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020 zostaje wykluczony z udziału w kwalifikacji dodatkowej na rok akademicki 2019/2020, student rezygnujący z wyjazdu zakwalifikowany w kwalifikacji dodatkowej zostaje wykluczony z udziału w kolejnej kwalifikacji). Student rezygnujący z wyjazdu powinien powiadomić o tym fakcie uczelnię partnerską oraz Dział Współpracy z Zagranicą. 

SKŁAD KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ NA WYJAZDY STUDYJNE

Komisję kwalifikującą na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą zajmujący się programem Erasmus+ w UEP. Studentowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji. Organem odwoławczym jest Rektor UEP.


Wykaz uczelni jest dostępny na platformie https://outgoing.ue.poznan.pl/ .

Dokumenty związane z mobilnością znajdują się w plikach do pobrania.