Termin składania wniosków do dnia 06.03.2020r.


I.  Zasady ogólne

1.Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) podpisał umowy na realizację mobilności, w tym  na wyjazdy pracowników UEP w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w programie Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi KA107 w edycji 2019 z następującymi uczelniami:


- Armenian State University of Economics (Armenia) – wyjazd 1 osoby

- American University of Central Asia (Kirgistan) – wyjazd 1 osoby

- Narxoz University (Kazachstan) – wyjazd 2 osób

- Vasyl'Stus Donetsk National University (Ukraina) - wyjazd 1 osoby


2. Jednostką odpowiedzialną za koordynowanie działań w ramach umów jest Dział Współpracy z Zagranicą; osobą odpowiedzialną za podpisywanie umów międzyinstytucjonalnych jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.


3. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany  na  wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w  programie  Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi KA107 musi być pracownikiem UEP ze stopniem co najmniej doktora.


4. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Podczas pobytu w uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni (nie wliczając dni podróży).


5. Program zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej – zawarty w Staff  Mobility for Teaching – Mobility Agreement powinien być uzgodniony pomiędzy stronami przed wyjazdem nauczyciela akademickiego, po wewnętrznej kwalifikacji na UEP.

 

II.  Zasady kwalifikacji pracowników, dokumentacja

1. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107) jest złożenie następującej dokumentacji:

- Staff  Mobility for Teaching – Mobility Agreement (cele nauczania, program zajęć oraz ocena oczekiwanych korzyści dla uczestnika i Uczelni macierzystej),

- CV,

- sylabus kursu, który miałby być poprowadzony w uczelni partnerskiej,

- formularz zgłoszeniowy UEP

Wzory Mobility Agreement, sylabusa i formularza zgłoszeniowego UEP znajdują się w załącznikach.


2. Z uwagi na ograniczone środki z programu Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi KA107 można składać tylko jeden wniosek o wyjazd do wybranego kraju. Osoba, która złoży wniosek o wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA nie może złożyć wniosku o wyjazd w celu odbycia szkolenia STT w ramach programu KA107 2019.


3. Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane będą do przesłania wymaganych dokumentów do dnia 06.03.2020r.  do godziny 13:00 na adres e-mail: monika.czernicka@ue.poznan.pl. Wniosek zostanie uznany za przyjęty po przesłaniu maila zwrotnego przez pracownika DWZZ.


4. W pierwszej kolejności do uczelni partnerskich zostaną wysłane kandydatury pracowników, którzy w poprzednich edycjach programu Erasmus+ KA107 przyjęli na min. 1 godz. dydaktyczną nauczyciela akademickiego z uczelni partnerskiej. W przypadku braku zgłoszeń do danej uczelni przez pracowników spełniających w/w kryterium lub niewybrania żadnego z tych kandydatów przez uczelnie partnerską, wysłane zostaną pozostałe aplikacje. Ostatecznego wyboru uczestnika dokonuje uczelnia partnerska.


5.W sytuacji braku zainteresowania rekrutacją w ramach programu Erasmus + Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107) zostanie ogłoszony drugi nabór (w oddzielnym komunikacie do pracowników).


6. Komisję kwalifikacyjną stanowią Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektor ds. Edukacji i Studentów. Organem odwoławczym od decyzji Komisji dotyczącej procesu wewnętrznej kwalifikacji na UEP jest Rektor UEP.Zasady realizacji i finansowania wyjazdów pracowników UEP w ramach pr. Erasmus+  Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107) w uczelniach zagranicznych w edycji 2019.

1. Pobyt nauczyciela akademickiego UEP powinien być zrealizowany do dnia 30.11.2020 r.


2. Pobyt nauczyciela akademickiego UEP w uczelni partnerskiej powinien odbywać się od poniedziałku do piątku. Dopuszczalna jest inna konfiguracja jedynie w sytuacji, gdy wymaga tego uczelnia partnerska.


3. Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymują wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ na maksymalnie 7 dni (5 dni na prowadzenie zajęć dydaktycznych + 2 dni na okres podróży). Akceptowane będą pobyty dłuższe, pod warunkiem realizacji celu służbowego, potwierdzonego akceptacją strony przyjmującej, jednak pozostałe dni będą traktowane jak wyjazd ze stypendium zerowym.


4. Wysokość wsparcia indywidualnego dla pracownika z programu Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi (KA107)

· Dzienna stawka stypendium wynosi: 180 euro (stawka dzienna obejmuje dni podróży).

· Ryczałt na koszty podróży wynosi (zgodnie z kalkulatorem odległości Erasmus+) :

- do Kazachstanu i Kirgistanu: 820 euro,

- do Armenii: 360 euro,

- na Ukrainę: 275 euro.


5. Przyznane środki są jedynie zaliczką, a ostateczne rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie na podstawie potwierdzenia pobytu i realizacji celu wyjazdu z uczelni przyjmującej.


6. Koszty ubezpieczenia są finansowane ze środków współpracy z zagranicą UEP.


7. Po otrzymaniu nominacji z uczelni partnerskiej, Mobility Agreement zostanie przekazane do podpisu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą za pośrednictwem DWZZ. Uczestnik zobowiązany będzie do:

a. Odbioru dokumentu w DWZZ (p. 221 bud. A) celem uzyskania podpisu strony partnerskiej  podczas pobytu zagranicznego i podpisania umowy finansowej na realizację wyjazdu w ramach programu Erasmus+, w której zostanie określona wysokość wsparcia finansowego i okres pobytu.  

b.  Złożenia dokumentacji wyjazdowej zgodnie z obowiązującą procedurą.


8. Po zakończeniu wyjazdu pracownik zobowiązany jest do:

•  dostarczenia do Działu Współpracy z Zagranicą potwierdzenia zrealizowania pobytu zawierającego daty rozpoczęcia i zakończenia programu, liczbę godzin zrealizowanych zajęć, podpis i pieczęć przedstawiciela reprezentującego instytucję przyjmującą (sporządzone przez uczelnię goszczącą), oraz złożenia dokumentu Mobility Agreement for Teaching, podpisanego przez uczelnię partnerską.

•  rozliczenia w DWZZ wyjazdu zgodnie z procedurą wyjazdową (np. dostarczenie biletów, kart pokładowych  i  ewentualnie innych istotnych dokumentów mających wpływ na koszty wyjazdu),

•  wypełnienia ankiety on-line. Uczestnik otrzyma drogą mailową zaproszenie do wypełnienia ankiety/raportu uczestnika programu Erasmus+ przez EU Survey, Mobility Tool. Niezłożenie ankiety/raportu może być podstawą do zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania.


9. UEP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107). Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję w trakcie trwania programu, a także rozporządzeń stosownych Ministerstw.