Uczymy już od 34 711 dni
Komunikaty

Rozliczenie mobilności

Uprzejmie informujemy, że na stronie FRSE oppublikowany został komunikat dotyczący mobilności odwołanych, zawieszonych lub przerwanych w wyniku działania siły wyższej.
https://www.frse.org.pl/komunikat-dla-beneficjentow-programow-erasmus-europejskiego-korpusu-solidarnosci-i-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-po-wer/
DWZZ wkrótce powiadomi  drogą mailową osoby, które złożyły wnioski o rezygnację i uznanie działania siły wyższej o sposobie rozliczenia stypendium.

Poniższe informacje, zostały przygotowane przez FRSE, w oparciu o komunikaty i noty kierowane do Narodowych Agencji przez Komisję Europejską, stan na 31 marca 2020 r.

SYTUACJA 1 – STUDENT NIE WYJECHAŁ JESZCZE ZA GRANICĘ, ALE PONIÓSŁ KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ SWOJEGO WYJAZDU.
Uznanie przez NA kosztów będzie możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy został sporządzony jakiś formalny dokument, który dawał studentowi prawo do rozpoczęcia organizacji wyjazdu (np. umowa finansowa, LA, nominacja potwierdzona przez instytucję przyjmującą).
Student może wnioskować o zwrot kosztów podróży, pod warunkiem przedłożenia uczelni macierzystej dokumentacji, z której wynika, że poniósł koszty oraz że nie udało się ich odzyskać. 
O posiadaniu dokumentów uczelnia zaświadczy w piśmie do NA (nie musi ich przesyłać), ich sprawdzenie może nastąpić w sytuacji objęcia uczelni standardowymi działaniami kontrolnymi (desk-check, audyt). Do rozliczenia kosztu biletu będą miały zastosowanie stawki ryczałtowe wg kalkulatora odległości a nie koszty rzeczywiste.
Pozostałe bezzwrotne koszty związane z organizacją wyjazdu, który został odwołany (np. kaucja za akademik, wiza, ubezpieczenie), mogą być w części pokryte ze wsparcia organizacyjnego uczelni. Jeśli uczelnia nie ma możliwości refundacji takich kosztów z OS, prosimy o kontakt z opiekunem w NA.

SYTUACJA 2 – STUDENT WYJECHAŁ ZA GRANICĘ I Z POWODU COVID-19 WRÓCIŁ DO KRAJU
Wsparcie indywidualne:
Student ma prawo zachować stypendium za czas kształcenia w uczelni/praktyki w instytucji partnerskiej od dnia rozpoczęcia nauki/praktyki do czasu zawieszenia zajęć w formie tradycyjnej/praktyki. Np. jeśli mobilność rozpoczęła się 1 stycznia i miała trwać do 1 lipca br., a uczelnia zawiesiła zajęcia 15 marca br. to student ma prawo do wsparcia indywidualnego za okres od 1 stycznia do 15 marca. 
Student musi zwrócić pozostałą część dofinansowania, tj. od dnia zawieszenia zajęć w uczelni partnerskiej/ zakończenia praktyki za granicą (we wspomnianym przykładzie za okres od 16 marca do 1 lipca), jeśli spełnione są wszystkie trzy w przypadku studiów lub dwa w przypadku praktyki niżej wymienione warunki:
•Student nie planuje powrotu do uczelni/ instytucji partnerskiej, kiedy ta zostanie ponownie otwarta;
•Student, mimo zaoferowania przez uczelnię partnerską nauki online nie korzysta z niej – nie dotyczy  wyjazdów na praktyki;
•Student nie ponosi żadnych kosztów związanych z mobilnością (np. z tytułu zakwaterowania zagranicą nawet, jeśli jest z powrotem w kraju).
Podróż:
Jeśli student nie kupił wcześniej biletu powrotnego do Polski wynikającego z daty zakończenia mobilności to uznanie kosztów biletu zakupionego z powodu COVID-19 nie jest możliwe, bo na to przewidziane jest stypendium otrzymane w ramach wsparcia indywidualnego (KA103) lub ryczałt na koszty podróży (KA107).
Jeśli student ma bilet powrotny do Polski (np. na 1 lipca) to uznanie przez uczelnię kosztów związanych z zakupem dodatkowego biletu z powodu COVID-19 będzie możliwe tylko, jeśli student nie będzie w stanie pokryć takiego kosztu z otrzymanego/zachowanego stypendium a uczelnia akceptując taki koszt nie przekroczy całkowitego budżetu wskazanego w umowie finansowej z NA. 
Do rozliczenia kosztu dodatkowego biletu będą miały zastosowanie stawki ryczałtowe wg kalkulatora odległości a nie koszty rzeczywiste. Koszty wynikające z zakupu dodatkowego biletu będą weryfikowane przez NA na etapie raportu końcowego na podstawie:
•dowodu, że poniesionych wcześniej kosztów z tytułu zakupu biletu powrotnego nie udało się odzyskać,
•dowodów potwierdzających, że student nie był w stanie pokryć kosztu dodatkowego biletu z otrzymanego/zachowanego stypendium.

SYTUACJA 3 – STUDENT WYJECHAŁ ZA GRANICĘ, ZAWIESIŁ SWOJĄ MOBILNOŚĆ I NIE WRÓCIŁ/NIE MOŻE WRÓCIĆ DO KRAJU
Wsparcie indywidualne:
Student ma prawo zachować stypendium za czas kształcenia w uczelni partnerskiej/praktyki w instytucji przyjmującej od dnia rozpoczęcia nauki/praktyki do czasu zawieszenia zajęć w formie tradycyjnej/ zawieszenia praktyki. Np. jeśli mobilność rozpoczęła się 1 stycznia i miała trwać do 1 lipca br., a uczelnia zawiesiła zajęcia/instytucja zawiesiła praktykę 15 marca br. to student ma prawo do wsparcia indywidualnego za okres od 1 stycznia do 15 marca br. 
Student będzie uprawniony do zachowania dofinansowania również za czas kształcenia w uczelni partnerskiej/ praktyki w instytucji od dnia wznowienia zajęć w formie tradycyjnej/praktyki do dnia zakończenia mobilności.