Katedra Ekonometrii

W Katedrze Ekonometrii zajmujemy się stosowaniem matematyki i statystyki w analizie zjawisk i procesów ekonomicznych. Naszym głównym celem jest rozwijanie i stosowanie zaawansowanych metod modelowania oraz prognozowania w celu lepszego zrozumienia i wyjaśnienia złożonych zależności w dziedzinie ekonomii. Pracownicy Katedry Ekonometrii prowadzą szeroko zakrojone badania naukowe, zajmują się analizą danych ekonomicznych, opracowywaniem modeli matematycznych, oraz stosowaniem najnowszych metod prognozowania. Prowadzimy zajęcia z zakresu ekonometrii, prognozowania, teorii gier, rachunku prawdopodobieństwa, teorii portfela oraz analizy wielowymiarowej. Dostarczamy studentom narzędzia niezbędne do analizy danych ekonomicznych oraz rozwijamy umiejętności tworzenia i oceny modeli ekonometrycznych. Katedra Ekonometrii pełni istotną rolę w kształceniu przyszłych ekonomistów i badaczy, umożliwiając im efektywną analizę i interpretację zjawisk ekonomicznych przy użyciu zaawansowanych narzędzi matematyczno-statystycznych.

Działalność naukowa Katedry

Działalność naukowa Katedry Ekonometrii obejmuje takie obszary jak: zastosowanie analizy wielowymiarowej, prognozowanie z wykorzystaniem uczenia maszynowego, modelowanie rynków finansowych, modelowanie silver economy, adekwatne świadczenia emerytalne, modelowanie rozwoju byłych miast wojewódzkich, pomiar jakości życia dzieci i inne.

 

Obecnie w Katedrze Ekonometrii zatrudnionych jest dziewięć osób:

– dwie osoby na stanowisku profesora:

* prof. dr hab. Barbara Będowska-Sójka – kierownik Katedry,
* dr hab. Paweł Kliber, profesor UEP
– pięć osób na stanowisku adiunkta:

* dr Przemysław Garsztka
* dr Sergiusz Herman,
* dr Alicja Jajko-Siwek,

* dr Wojciech Kisiała
* dr Anna Łozowicka

* dr Tomasz Strózik.
– oraz jedna osoba na stanowisku asystenta:
* dr Monika Osińska.

Katedrę wspierają emerytowani profesorowie: dr hab. Dorota Appenzeller, prof. UEP, oraz prof. dr hab. Witold Jurek.

W latach 2011 – 2016 Katedra Ekonometrii była organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” imienia profesora Zbigniewa Czerwińskiego.

 

„Poznańska szkoła ekonometrii” zawdzięcza swoje powstanie i wieloletni rozwój działalności Profesora Zbigniewa Czerwińskiego.

W roku akademickim 1965/66, w ramach kierowanej przez prof. Seweryna Kruszczyńskiego Katedry Planowania i Polityki Ekonomicznej, utworzony został Zakład Ekonometrii. Kierownikiem Zakładu został profesor Zbigniew Czerwiński, a pierwszym asystentem – kończący wówczas studia mgr Edmund Ignasiak.

W następnych latach w Zakładzie Ekonometrii zatrudnieni zostali na stanowisku asystenta: mgr Bogusz Tilgner i mgr Jerzy Kowalak (1968/69), mgr Bogusław Guzik i mgr Tadeusz Różański (1969/70) oraz mgr Wojciech Borucki (1971/72). W kolejnych latach w Zakładzie podjęli pracę mgr Witold Jurek, kończący studia wraz z pierwszym rocznikiem nowo otwartego na Uczelni kierunku „Ekonometria i Statystyka”, mgr Wojciech Sikora, kończący studium doktoranckie oraz mgr Emil Panek, kończący studia na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie.

W roku akademickim 1969/70, w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Uczelni, w ramach utworzonego wówczas Wydziału Ekonomiki Produkcji (obok Wydziału Zarządzania) powstał pod kierownictwem prof. Tadeusza Puchalskiego Instytut Ekonometrii i Statystyki. W ramach tego Instytutu znalazł się wówczas – wraz z innymi zakładami, takimi jak: Zakład Matematyki, Zakład Statystyki i Demografii – Zakład Ekonometrii prowadzony przez Profesora Z. Czerwińskiego.

W latach 70. XX w. zainteresowania naukowe pracowników Zakładu Ekonometrii ulegały stałemu rozszerzaniu, wykraczając poza ramy klasycznej (już wtedy) ekonometrii. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zmianie nazwy Instytutu, który od roku akademickiego 1976/77 nosił nazwę Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, pozostając pod kierownictwem prof. T. Puchalskiego. Profesor Z. Czerwiński – kierujący cały czas Zakładem Ekonometrii – przejął kierownictwo Instytutu po przejściu prof. T. Puchalskiego na emeryturę.

W wyniku kolejnej, przeprowadzonej w roku akademickim 1989/90 reorganizacji struktury Uczelni, podstawowym jednostkom organizacyjnym przywrócona została nazwa katedr. Z Zakładu Ekonometrii w ramach tej reorganizacji utworzone zostały 3 katedry: Katedra Ekonometrii (pod kierownictwem prof. Bogusława Guzika), Katedra Badań Operacyjnych (pod kierownictwem prof. Edmunda Ignasiaka) oraz Katedra Ekonomii Matematycznej (pod kierownictwem prof. Emila Panka). W zależności od swych zainteresowań naukowych pracownicy Zakładu Ekonometrii znaleźli się w tych trzech Katedrach.

Konsultacje w bieżącym semestrze

Badania naukowe

 • Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych

  2023:
  1. Barbara Będowska-Sójka, Joanna Górka (UMK), Do uncertainty indices affect cryptocurrencies? Lesson from the turbulent times, CFE Conference, Berlin 16-18.12.2023.
  2. Monika Osińska, Determinanty efetywności przetwarzania odpadów komunalnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, XIV Konferencja Naukowa – Pomiar i Ocena Zjawisk Społecznych i Ekonomicznych – MASEP 2023, Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka, Łódź, 30.11.2023 – 01.12.2023.
  3. Wojciech Kisiała, Bartosz Stępiński (UAM), Wpływ funduszy Unii Europejskiej na dynamikę wzrostu gospodarczego w regionach państw członkowskich, XIV Konferencja Naukowa – Pomiar i Ocena Zjawisk Społecznych i Ekonomicznych – MASEP 2023, Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka, Łódź, 30.11.2023 – 01.12.2023.
  4. Przemysław Garsztka, Jacek Jankiewicz, Economic activity of household members and the size of the shadow economy. The case of Poland and Turkey, 45th International Association for Time Use Research Conference, Tokyo, Japan, 28-30.11.2023.
  5. Jacek Jankiewicz, Przemysław Garsztka, Production and Consumption in the Non-Market Sphere: Agent’s Opportunity Cost of Time Estimations, 45th International Association for Time Use Research Conference, Tokyo, Japan,28-30.11.2023.
  6. Barbara Będowska-Sójka, Piotr Wójcik (UW), Is Bitcoin dethroned too quickly? The connectedness between the cryptocurrencies, 1st Elsevier Conference, Rio de Janeiro 18-20.11.2023. https://www.ffea.eu/rio-de-janeiro-november-2023
  7. Alicja Jajko-Siwek, How Might Social-policy-makers Overcome the Polycrisis? Resilience and Well‐being Among Retired People in Europe, 2023 Joint ANZRSAI/RSA Conference Global Crises and Regional Futures, 26-28.11.2023 https://www.regionalstudies.org/events/2023-australasia/
  8. Barbara Będowska-Sójka, Piotr Wójcik (UW), The connectedness of cryptocurrencies in the context of volatility and liquidity, Annual Financial Market Liquidity Conference 2023, Budapeszt 9-10.11.2023 (invited speaker) https://www.uni-corvinus.hu/ind/afml-conference/?lang=en#accordion-item-1001
  9. Barbara Będowska-Sójka et al., Editorial boards of finance journals: the gender gap and social networks, Gender Equality and Women’s Economic Empowerment, Tbilisi, International School of Economics at TSU, 19-20.10.2023. https://iset.tsu.ge/images/ISET-International-Gender-Conferece-Progarm-DAY-2.pdf https://iset.tsu.ge/index.php/conferences/frogee-conference#conference-program
  10. Alicja Jajko-Siwek, Forecasting the Pensioners Financial Well-Being in European Countries Using Machine Learning, 32nd RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, Madryt, Hiszpania, 7-8.09.2023. https://rsepconferences.com/past-conferences/32nd-madrid-conference
  11. Barbara Będowska-Sójka, Piotr Wójcik (UW), The connectedness of cryptocurrencies, IFORS2023, Santiago, Chile, 10-14.07.2023.
  12. Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber, PoW vs PoS coins as possible hedges against green and dirty energy, 2nd Conference on INternational Finance; Sustainable and Climate Finance and Growth, Ljubljana, Słowenia 18-20.06.2023 (plus DataLab 23.04.2023) https://www.ffea.eu/past-conferences/cinsc-ljubljana-june-2023
  13. Barbara Będowska-Sójka, Joanna Górka (UMK), Adam Zaremba, Do uncertainty indices affect cryptocurrencies? Lesson from the turbulent times, 2nd Conference on INternational Finance; Sustainable and Climate Finance and Growth, Ljubljana, Słowenia 18-20.06.2023 https://www.ffea.eu/past-conferences/cinsc-ljubljana-june-2023
  14. Alicja Jajko-Siwek, Retirement Well-being in European Countries, 2023 RSA Annual Conference, Transforming Regions: Policies and Planning for People and Places, Ljubljana, 14-17.06.2023 https://www.regionalstudies.org/events/2023rsaannualconf/
  15. Barbara Będowska-Sójka et al., Woman Editors in Finance Journals, Woman in Fintech III, COST Action, Coimbra, 1-2.06.2023.
  16. Barbara Będowska-Sójka, Joanna Górka (UMK), Adam Zaremba, invited talk, Do uncertainty indices affect cryptocurrencies? Lesson from the turbulent times, Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Sopot, 1-2.06.2023 (keynote speaker).
  17. Barbara Będowska-Sójka, Piotr Wójcik (UW), Zombies on the cryptocurrency market, COST Action Conference, Brussels, 15-16.05.2023.
  18. Sergiusz Herman, Bartłomiej Lach (Analyx® sp.z o.o. sp.k.), Czy warto budować modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw uwzględniające kryterium przynależności sektorowej? // Is it worth building models for forecasting bankruptcy of enterprises taking into account the criterion of sectoral affiliation?, The 16th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting fo Socio-economic Phenomena, 8-11.05.2023, Zakopane, Poland.
  19. Alicja Jajko-Siwek, Wykorzystanie uczenia maszynowego do predykcji dobrostanu emerytalnego, The 16th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting fo Socio-economic Phenomena, 8-11.05.2023, Zakopane, Poland (best paper award).
  20. Anna Łozowicka, Bartłomiej Lach (Analyx® sp.z o.o. sp.k.), Metoda CI-DEA z wykorzystaniem aplikacji Shiny R na przykładzie analizy efektywności realizacji polityki zrównoważonego rozwoju przez kraje Unii Europejskiej // CI-DEA using the Shiny R application on the example of an analysis of the efficiency of the implementation of the sustainable
   development policy by the European Union member states, The 16th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting fo Socio-economic Phenomena, 8-11.05.2023, Zakopane, Poland.
  21. Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber, PoW vs PoS coins as possible hedges against green and dirty energy, 2nd Workshop on Environmental Finance for the Common Good, Diversity Challenges for Sustainable Fintech, COST Action, Pavia 13-14.04.2023.
  22. Barbara Będowska-Sójka, współorganizatorka konferencji Diversity challenges and Stakeholders’ engagement in Finance and FinAI, Babeș-Bolyai University, Faculty of Economics and Business Administration, Cluj-Napoca, 1-2.02.2023.
  2022:
  1. Wojciech Kisiała, pobyt badawczy na Alborg University, Dania, 8-13.05.2022
  2. Sergiusz HermanWpływ obostrzeń na rozwój pandemii COVID-19 w Polsce, The 15th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, 9-12.05.2022.
  3. Paweł KliberOptimal Portfolios with Different Assumptions Concerning Distributions of Returns, The 15th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena , Zakopane, 9-12.05.2022.
  4. Anna Łozowicka, Bartłomiej Lach (Analyx® sp.z o.o. sp.k.), CI-DEA: A Way to Improve the Discriminatory Power of DEA–on the Example of the Efficiency Assessment of the Digitalization in the Life of the Generation 50+, The 15th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, 9-12.05.2022.
  5. Dorota Strózik, Tomasz Strózik, Krzysztof Szwarc, The impact of family structure and family relationships on children’s subjective well-being8th Conference of the International Society of Children, 25-27.05.2022, Gramado/RS – Brazil.
  6. Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber, Can cryptocurrencies hedge oil price fluctuations? A pandemic perspective, Euro Working Group For Commodities and FInancial Modelling & XIX International Conference on Finance and Banking FI BA 2022, 26-27.05.2022 (on-line).
  7. Wojciech Kisiała  Robert Kudłak, Bartłomiej Kołsut, Uncovering the Determinants of Car Ownership in Poland, The 6th Global Conference on Economic Geography, Dublin, 7-10.06.2022.
  8. Barbara Będowska-Sójka, Joanna Górka, Dynamic dependence and volatility spillovers on the lithium and oil markets, 1st Conferences on International Finance, Sustainable and Climate Finance, Future Finance Conference, Napoli, 12-14.06.2022.
  9. Barbara Będowska-Sójka, Piotr Wójcik, Which cryptocurrency leads the market. The evidence from the dynamic networks, EURO 2022, Espoo, 3-6.07.2022.
  10. Przemysław Garsztka, Jacek Jankiewicz, The Activity of Polish Women on the Labour Market during first decade of EU Membership – Marketization Hypothesis, 44th IATUR Conference, 16-19.08.2022 Montreal (Kanada).
  11. Alicja Jajko-Siwek, Cyfryzacja pokolenia 50+ w krajach europejskich w okresie pandemii COVID-19″, XXV Konferencja Naukowa „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej), Karpacz 12-14.09.2022.
  12. Sergiusz Herman, Skutki ekonomiczne restrykcyjnego lockdownu jako strategii walki w pandemią, XXV Konferencja Naukowa „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej), Karpacz 12-14.09.2022.
  13. Monika Osińska, Kapitał intelektualny jako istotny czynnik konkurencyjności polskich województw w latach 2016-2020, XXV Konferencja Naukowa „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej), Karpacz 12-14.09.2022.
  14. Barbara Będowska-Sójka, Editorial boards of finance journals: gender and social connectedness, COST Action 19130 Conference Woman in FinTech, Uniwersytet w Tiranie, Albania, 21-22.09.2022.
  15. Barbara Będowska-Sójka, udział w spotkaniu Diversity Group oraz w konferencji AI in Finance, COST Action 19130, Bern Business School, 30.09.2022.
  16. Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber, Laivi Laidroo, Has the pandemic changed the relationship between banks and fintechs? COST Action 19130 Working Group 3 Meeting, University of Utrecht, 5-7.10.2022.
  17. Barbara Będowska-Sójka, Joanna Górka, Adam Zaremba, Does geopolitical risk influence the cryptocurrency market?, Annual FInancial Market Liquidity Conference, Budapest, 10-11.11.2022.
  18. Anna Łozowicka, CI-DEA: a way to improve the discriminatory power of DEA – on the example of the efficiency assessment of the digitalization in the life of the Generation 50+ , ICOFEP, Poznań, 17-18.11.2022.
  19. Paweł Kliber, Hierarchical Risk Parity in Portfolio Optimization – Empirical Evidence, WROFIN Conference, Gola Dzierżoniowska, 16-18.11.2022.
  20. Paweł Kliber, Anna Rutkowska-Ziarko, Konrad Szydłowski, Portfolio Choice during the Covid-19 Pandemic – Evidence from the Frankfurt Stock Exchange, WROFIN Conference, Gola Dzierżoniowska, 16-18.11.2022.
  21. Barbara Będowska-Sójka, Piotr Wójcik, Zombies on the cryptocurrency market, WROFIN Conference, Gola Dzierżoniowska, 16-18.11.2022.
  2021:
  1. Jajko-Siwek A., Sieci adekwatnych świadczeń emerytalnych w Europie, XXXIX International Scientific Conference Multivariate Statistical Analysis 2021, 8-10.11.2021, Łódź
  2. Kaczmarek T., Będowska-Sójka B., Perez K., Grobelny P, False safe haven assets: evidence from the target volatility strategy based on recurrent neural network, 47th Macromodels International Conference, 15-18.11.2021, Wieliczka.
  3. Będowska-Sójka B., Kliber A., Laidroo L., Have FinTechs outperfomed Banks?The impact of COVID on the financial markets, 12th Annual Financial Market Liquidity Conference, Budapest, Hungary, 11-12.11.2021 (hybrid).
  4. Garsztka P., Jankiewicz J. “Consumption In Households – Production Function Parameters Of Non-Market Goods”, 43rd IATUR International Association for Time Use Research, Barcelona, 27-29.10.2021
  5. Będowska-Sójka B., Kliber A., Rutkowska A., Is Bitcoin still a King? Analysis of the lead-lag relationships between volatility and liquidity of cryptocurrencies during the pandemic, International Conference on Finance and Economic Policy, Poznań, 21-22.10.2021 (on-line).
  6. Będowska-Sójka B., Kliber A., Laidroo L., Have FinTechs outperfomed Banks?The impact of COVID on the financial markets, International Risk Management Conference IRMC 2021, Cagliari, 1-2.10.2021.
  7. Kisiała W., Rącka I., Wpływ lokalizacji w strefie ubóstwa na poziom cen mieszkań na rynku pierwotnym, XXVIII Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn, 13-15.09.2021.
  8. Strózik T., Kutsar D., Can we combine good learning outcomes with high school life satisfaction A comparative study with schoolchildren in Estonia, Finland and Poland, 2021 ISQOLS Virtual Conference „Quality-of-life and adaptation in a virulent world” (online), 23-27.08.2021.
  9. Strózik T., Strózik D. Baltatescu S., Kutsar D., Soo D., Bacter K., Parental migration for work and child subjective well-being in six Eastern European countries, 2021 ISQOLS Virtual Conference „Quality-of-life and adaptation in a virulent world” (online), 23-27.08.2021.
  10. Zyznarska-Dworczak B., Fijałkowska J., Garsztka P., Mamić Sačer I., Mokošová D., „Sustainability performance as a manifesto of project performance management (based on banking sector in Poland, Croatia, and Romania)”, PMA 2021 – Performance Measurement and Management in Dynamic Environments 12th conference of the Performance Measurement Association, University of Groningen & Cranfield University (on-line), 28-30.06.2021
  11. Będowska-Sójka B., Kliber A., Impact of COVID-19 on sovereign risk: Latin America versus Asia, 2021 Virtual Conference: Frontiers in Credit Risk, 5-6.07.2021.
  12. Będowska-Sójka B., Kliber A., Impact of COVID-19 on sovereign risk: Latin America versus Asia, Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies, Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Faculty of Management, 21–22.06.2021.
  13. Kisiała W., Suszyńska K., Tenure arrangements in the EU countries: the trade-off between ownership and rental housing, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”, Zakopane (on-line), 10-13.05.2021.
   2020:
  1. Będowska-Sójka B., K. Echaust, The asymmetry of Amihud illiquidity measure – an international perspective, 11th Annual Financial Market Liquidity Conference, Budapest, Hungary, 26-27.11.2020
  2. Będowska-Sójka B., Kliber A., Rutkowska A., Świerczyńska K., Zdunkiewicz W., Evolution of the FinTech system in Poland, ICOFEP, 19-20.11.2020
  3. Będowska-Sójka B., Kliber A., Is there one safe-haven for all types of turbulence? The analysis of the recent financial crises, IRMC Global Virtual Conference 2020, https://www.therisksociety.com/program, 9-10.10.2020
  4. Będowska-Sójka B., Kliber A., Is there one safe-haven for all types of turbulence? The analysis of the recent financial crises, VI Wrocław Conference in Finance, Virtual Conference, 22-23.09.2020
  5. Będowska-Sójka B., Płynność na rynku kapitałowym: pomiar i dynamika procesów, Seminarium organizowane w ramach RID Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Problem węzłowy 1.2 Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania, 30.01.2020
  6. Jajko-Siwek A., Stan zdrowia emerytów a wysokość świadczeń emerytalnych, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, Poznań, 25.10.2020
  7. Jajko-Siwek A., Adequate retirement paths in the polish pension system, The Review of Socio-Economic Perspectives RSEP, 17th RSEP International Economics & Social Sciences Conference, Madrid, Spain, 6-7.04.2020
  8. Kisiała W., Bernaciak A., Suszyńska K., Towards sustainable academic infrastructure – contemporary challenges and model solutions, BUP Symposium 2020: Research and Innovation for a sustainable Baltic Sea Region, Visby, on-line, Baltic University Programme, 25-26.08.2020
  9. Kliber P., Rutkowska-Ziarko A., Portfolio Choice with A Fundamental Criterion – An Algorithm and Practical Application, 36th IBIMA Conference, Granada, Spain, 4-5.11.2020
  10. Kliber P., Portfolio choice under crisis – evidence from the Polish stock market, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, Poznań, 25.09.2020
  2019:
  1. Będowska-Sójka B., How Does Market Behave around the Aggressive Orders, Sydney Banking and Financial Stability Conference, Sydney 13-14.12.2019.
  2. Będowska-Sójka B., K. Echaust, Do liquidity proxies based on prices and quotes really measure liquidity? AFML Conference in Budapest, November 14-15, 2019
  3. Będowska-Sójka B., How Does Market Behave around the Aggressive Orders, Vietnam Symposium of Banking and Finance, 24-26.10.2019 Ha Noi, Wietnam.
  4. Będowska-Sójka B., K. Echaust, Do liquidity proxies based on prices and quotes really measure liquidity? Vietnam Symposium of Banking and Finance, 24-26.10.2019 Ha Noi, Wietnam.
  5. Będowska-Sójka, T. Hinc, A. Kliber, Causality between volatility and liquidity in cryptocurrency market, V Wrocław Conference in Finance, 24-25.09.2019, Wrocław.
  6. Będowska-Sójka, A. Kliber, Forecasting Liquidity and Volatility with MIDAS model, 26th Forecasting Financial Markets, 19-21.06.2019 Venezia
  7. Będowska-Sójka, A. Kliber, Liquidity and volatility prediction with mixed frequencies, Infiniti Conference on International Finance2019, Glasgow 9-11.06.2019
  8. Będowska-Sójka B., K. Echaust, Proxies for Liquidity in the Presence of Extreme Events  4th International Workshop on “Financial Markets and Nonlinear Dynamics” (FMND), 31.05-1.06.2019, Paris (France).
  9. Będowska-Sójka B., Commonality in Liquidity Measures. The Evidence from the Polish Stock Market, Hradec Economic Days, HED’19, Hradec Kralove, 5-6.02.2019.
 • Projekty badawcze finansowane w ramach konkursów

  W katedrze realizowanych jest kilka projektów finansowanych z różnych źródeł:
  • Projekt NCN OPUS21: Własności przekroju stóp zwrotu na rynkach kryptowalut, kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Będowska-Sójka, czas trwania projektu: 26.01.2022 – 25.01.2025; nr projektu: 2021/41/B/HS4/02443.
  • Projekt Regionalnej Inicjatywy Doskonałości RID zatytułowany „Czy pandemia jest akceleratorem cyfryzacji w życiu pokolenia 50+?” realizują dr Anna Łozowicka (kierownik projektu), dr Alicja Jajko-Siwek i dr Sergiusz Herman.
  • Dr Wojciech Kisiała jest wykonawcą w projekcie badawczym NCN, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (UAM). Tytuł: Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce/ Title: Spatial dimension of car market (r)evolution in Poland. Okres realizacji: 2017-2022, nr projektu: 2016/23/B/HS4/00710S4/00710
  • Dr Przemysław Garsztka jest wykonawcą w dwóch projektach:
   • Projekt realizowany z Programu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki” (III konkurs). Kierownik projektu: dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP. Tytuł: „Opodatkowanie robotyzacji pracy”.
   • Projekt NCN OPUS 15: Kierownik projektu: dr hab. Jacek Jankiewicz, prof. UEP. Tytuł: „Analiza dobrobytu gospodarstw domowych i konsumpcji w Polsce, Francji i w Turcji z wykorzystaniem danych o wartości produkcji domowej i dochodów z pracy w szarej strefie”. Grant jest realizowany we współpracy z Panthéon-Sorbonne University – Paris 1.
   Projekty zakończone:
  • Projekt WRACAM, kierownik projektu: dr Alicja Jajko-Siwek, tytuł: „Dzieci czy kariera? Emerytalne implikacje życiowych decyzji, czyli trajektorie życia prowadzące do uzyskania adekwatnych świadczeń emerytalnych”. Budżet projektu – 15 000 zł.
  • Projekt NCN OPUS 13: Kierownik projektu /Principal investigator: dr hab. Barbara Będowska – Sójka, Tytuł: Pomiar płynności i dynamika procesu transakcyjnegoTitle: The measurement of liquidity and the dynamics of the transaction process.Czas realizacji/ Duration: 2018.02.07 – 2021.10.06. Grant number: UMO-2017/25/B/HS4/01546
  • Projekt NCN SONATA 10: Kierownik projektu /Principal investigator: dr Tomasz Strózik,
   Tytuł: Badanie subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Polsce
   Title: The Survey of Children’s Subjective Well-Being in Poland
   Czas realizacji/ Duration: 2016.07.05 – 2021.07.04
   Grant number:UMO-2015/19/D/HS4/00402
 • Udział w procesie recenzyjnym lub w radach edytorów

  Pracownicy Katedry pełnią rolę recenzentów w czasopismach naukowych.
  Listę czasopism, w których sporządzono recenzje na podstawie ORCID lub Web of Science), można sprawdzić klikając na nazwisko:

  – Barbara Będowska-Sójka
  – Wojciech Kisiała
  – Paweł Kliber

   

  Barbara Będowska-Sójka pełni funkcję edytora w Research in International Business and Finance (Elsevier) oraz w Studies in Economics and Finance (Emerald).
  Tomasz Stróżik pełni funkcję edytora w Child Indicators Research (Springer).

Seminaria naukowe Katedry

 • Rok akademicki 2023/24

  Seminaria naukowe Katedry Ekonometrii odbywają się w wybranych terminach wskazanych w tabeli w sali 324C.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach prosimy o kontakt z prof. Pawłem Kliberem  (pawel.kliber@ue.poznan.pl) 

  Serdecznie zapraszamy do udziału!

   

  2023-10-25, 13:30,
  środa
  Paweł Kliber, Finanse ewolucyjne
  2023-11-22, 13:30, środa Jędrzej Osiński, Sztuczna inteligencja w szerszej perspektywie. Dlaczego „co?” jest ważniejsze niż „jak?”
  2023-12-20, 13:30, środa Sergiusz Herman, Wpływ uchwały antysmogowej na jakość powietrza w Krakowie. Wykorzystanie metod quasi-eksperymentalnych oraz lasu losowego
  2024-01-24, 13:30, środa Alicja Jajko-Siwek, Odporność i dobrostan emerytów w Europie
  2024-03-15, 11:00, piątek Monika Osińska, Wojciech Kisiała, Zastosowanie jakościowej analizy porównawczej (QCA) w ocenie uwarunkowań kurczenia się miast w Polsce
  2024-04-19, 11:00, piątek Tomasz Strózik, Poziom życia ludności w Polsce 20 lat po przystąpieniu do UE. Ujęcie taksonomiczne.
  2024-05-17, 11:00, piątek Przemysław Garsztka, Anna Łozowicka, Sustainability assessment of EU member states using three-stage closed-cycle DEA
 • Rok akademicki 2022/23

  Seminaria naukowe Katedry Ekonometrii odbywają się w wybranych terminach wskazanych w tabeli w sali 324C.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach prosimy o kontakt z prof. Pawłem Kliberem  (pawel.kliber@ue.poznan.pl) Serdecznie zapraszamy do udziału!
   Data Referent i tytuł wystąpienia
  2022-10-24
  16:30,
  poniedziałek
  Anna Łozowicka, Bartłomiej Lach, CI-DEA: a way to improve the discriminatory power of DEA – on the example of the efficiency assessment of the digitalization in the life of the Generation 50+
  2022-11-28
  16:30,
  poniedziałek
  Monika Osińska, Kapitał intelektualny jako istotny czynnik konkurencyjności polskich województw w latach 2016-2020
  2022-12-12
  16:40,
  poniedziałek
  Paweł KliberZastosowanie metod AHP i Dematel w analizie stabilności łańcucha dostaw
  2023-01-20
  9:00, piątek
  Przemysław Garsztka, Produkcja domowa i dochody z działalności poza-rynkowej – rozkład dochodów – Wystąpienie na Seminarium Instytutu (on-line)
  2023-03-23
  9:40, czwartek
  Sergiusz Herman, Bartłomiej LachCzy warto budować modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw uwzględniające kryterium przynależności sektorowej?
  2023-03-30
  9:40, czwartek
  Wojciech Kisiała, Wpływ funduszy UE na dynamikę wzrostu gospodarczego i poziom nierówności przestrzennych
  2023-04-20
  9:40, czwartek
  Tomasz Strózik, Determinanty subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w wieku szkolnym
  2023-05-18
  9:40, czwartek
  Alicja Jajko-SiwekDobrostan emerytalny
  2023-06-15
  9:40, czwartek
  Barbara Będowska-Sójka, Editiorial boards of finance journals: gender and social connectedness
 • Rok akademicki 2021/22

  Seminaria naukowe Katedry Ekonometrii odbywają się w sali 324C bądź zdalnie, w wyznaczone piątki o godzinie 13:00 (semestr zimowy) i poniedziałki o 9:45 (semestr letni), o ile nie wskazano inaczej.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach prosimy o kontakt z prof. Pawłem Kliberem  pawel.kliber@ue.poznan.pl 
  Serdecznie zapraszamy!
  Data Referent i tytuł wystąpienia
   22.10.2021 (324C) dr Alicja Jajko-Siwek
  Pension Adequacy Networks over the Europe
  19.11.2021 (zdalnie)
  piątek 9:00
  dr hab. Barbara Będowska-Sójka
  Płynność na rynku kapitałowym: pomiar i dynamika procesów
  Seminarium Instytutu
  3.12.2021
  (przeniesione)
  dr Dorota Skała – seminarium zostało przesunięte na termin późniejszy
  Uniwersytet w Szczecinie
  28.01.2022 (zdalnie)
  piątek 13:00
  dr Bartłomiej Lach
  Senior Software Engineer w Analyx
  prof. dr hab. Krzysztof Malaga
  Aplikacje Shiny R w badaniach naukowych – przykłady zastosowań
  18.02.2022 (zdalnie)
  piątek 13:00
  dr Wojciech Kisiała
  Przestrzenne aspekty rozwoju rynku samochodowego w Polsce
  21.03.2022
  poniedziałek 9:45 (324C)
  dr hab. Paweł Kliber, prof. UEP
  Konstrukcja portfela inwestycji z różnymi rozkładami stóp zwrotu
  08.04.2022
  piątek 13:00 (zdalnie)
  Grzegorz Szwałek
  Symulacyjne metody analizy ryzyka inwestycyjnego – wybrane aspekty.
  Opcje realne, wycena metodą Datara-Mathews’a
  25.04.2022  (324C)
  poniedziałek 9:45
  dr Tomasz Strózik
  Migracje zarobkowe a jakość życia dzieci na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej
  23.05.2022 (324C)
  poniedziałek 9:45                          
  dr Sergiusz Herman
  Wpływ restrykcyjnego lockdownu na wyniki gospodarcze państw
  06.06.2022 (324C)
  poniedziałek 9:45
  dr Dorota Skała
  Uniwersytet w Szczecinie
  Give change a chance – Bank profitability and board changes
 • Rok akademicki 2020/21

  W semestrze letnim seminaria odbywać się będą w formie zdalnej na MS Teams w czwartki o 13:10. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

   

  Data Referent
  23.10.2020 Paweł KliberAnna Rutkowska-Ziarko (UWM)
  Portfolio choice with a fundamental criterion – an algorithm and a practical application
  20.11.2020 Wojciech Kisiała
  Modele wzajemnego oddziaływania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych
  11.12.2020 Sergiusz Herman
  Restrukturyzacja
  15.01.2021 Anna Łozowicka
  Wzmocnienie siły dyskryminacyjnej podstawowego modelu DEA
   29.01.2021 Alicja Jajko-Siwek
  Pension adequacy and gendered work-family life courses in different pension regimes
   5.02.2021 Tomasz Strózik
  Badanie subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Polsce
   12.02.2021 Przemysław Garsztka
  Produkcja domowa – teoria i modele
  07.04.2021 Anna Łozowicka, Sergiusz Herman, Alicja Jajko-Siwek
  spotkanie warsztatowe poświęcone projektowi
  15.04.2021 Alicja Jajko-Siwek
  Warsztaty – narzędzie moodle’a
  22.04.2021 Barbara Będowska-Sójka, dr hab. Agata Kliber, prof. UEP, Katedra Matematyki Stosowanej
  Is there one safe-haven for all types of turbulence?
  06.05.2021 Anna Łozowicka, Sergiusz Herman, Alicja Jajko-Siwek
  grant RID
  27.05.2021 Sergiusz Herman
  Wpływ obostrzeń na rozwój pandemii w Polsce
 • Rok akademicki 2019/20

  Data  Referent  Tytuł wystąpienia
   15.11.2019  dr Anna Domagała Analiza efektywności realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w krajach UE w latach 2005 – 2015
   22.05.2020 dr Alicja Jajko-Siwek (na forum Instytutu)  Adekwatna emerytura
 • Rok akademicki 2018/19

      Data               Referent                          Temat                                                                                                                                
   21.11.2018  Sergiusz Herman   Manipulowanie zyskami przez spółki notowane na GPW a ich kondycja finansowa.
   28.11.2018  Alicja Jajko-Siwek   Dzieci czy kariera? Emerytalne implikacje decyzji życiowych związanych z liczbą dzieci.
   5.12.2018  Barbara Będowska-Sójka   Płynność na rynku kapitałowym
   6.03.2019  Bartłomiej Lach   Przedstawienie koncepcji rozprawy doktorskiej.
   20.03.2019  Michał Wójtowicz   Zastosowaniezarządzaniamajątkiemprzezinwestorao krótkimhoryzoncie      inwestycyjnymnaGiełdziePapierów Wartościowych
   22.03.2019  Bartłomiej Lach  Dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Bartłomieja Lacha z udziałem pracowników z  innych Katedr)
   8.05.2019  Katarzyna Szarzec,
  Akos Dombi
  Piotr Matuszak
  State-owned enterprises and economic growth:
  Evidence from the post-Lehman period
 • Rok akademicki 2017/18

   Data  Referent  Temat
   22.09.2017  Spotkanie organizacyjne
   10.11.2017  dr Alicja Jajko-Siwek  Przegląd zastosowań metod ilościowych
  w badaniach zjawisk emerytalnych
   21.11.2017  dr Sergiusz Herman  Uogólniona metoda DEA na GPW w Warszawie
  01.12.2017  mgr Bartłomiej Lach  Metody łączenia i selekcji klasyfikatorów
  w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw
   05.12.2017  dr hab. Paweł Kliber, prof. nadzw. UEP  Analiza dynamiczna regionalnego wzrostu
  i bezrobocia w Polsce
   21.03.2018  dr Sergiusz Herman  Manipulowanie zyskami w Polsce. Przegląd literatury
  oraz badanie empiryczne
   11.04.2018  dr Alicja Jajko-Siwek  Adequate retirement paths in defined contribution and defined benefits pension schemes
   19.04.2018 mgr Szymon Stereńczak  „Premia z tytułu płynności akcji na polskim rynku kapitałowym” – koncepcja rozprawy oraz prezentacja wyników dotychczasowych badań
   09.05.2018 dr Przemysław Garsztka  Determinanty asymetrii informacji akcji notowanych na GPW w Warszawie
   16.05.2018  dr Przemysław Garsztka  Alokacja czasu jako podstawowego zasobu polskich gospodarstw domowych

Dane z podręcznika: ''Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych''

Dane do podręcznika ''Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych.
Zastosowania w ekonomii i zarządzaniu''

Kontakt

Mgr Natalia Lewandowska Koordynator sekretariatu
Budynek C, pokój nr 418/419
DANE KONTAKTOWE
Mgr Beata Maciejewska starszy specjalista
Budynek C, pokój nr 418/419
DANE KONTAKTOWE

Adres korespondencyjny:

Katedra Ekonometrii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.