Badania naukowe - dla pracowników UEP

Międzyuczelniane Granty Badawcze: SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – Prof. dr hab. Elżbieta Gołata ogłasza nabór wniosków na II Edycję Międzyuczelnianych Grantów Badawczych!

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEKat) przystępują do współpracy partnerskiej w prowadzeniu wspólnych projektów badawczych.

Cel projektu
Celem podejmowanych przez zespoły badań naukowych jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych; rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich i uczestników Szkół Doktorskich prowadzonych w uczelniach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat.

Efektem zrealizowanego przez zespół badania ma być wydanie co najmniej 1 publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym w Web of Science lub Scopus, któremu zgodnie z wykazem sporządzonym i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przypisano liczbę punktów co najmniej 100 lub wydanie monografii w uznanym wydawnictwie, tzn. wydanej w wydawnictwie określonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN, któremu przyznano wartość co najmniej 200 punktów.

Zespół badawczy
Międzyuczelniany zespół badawczy powinien składać się z co najmniej 5, ale nie więcej niż 10 nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia i którzy złożyli oświadczenie upoważniające ww. uczelnię do zaliczenia ich osiągnięć naukowych na potrzeby działalności naukowej. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zalecane jest włączenie do zespołu uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. W skład jednego zespołu może wchodzić do pięciu uczestników Szkoły Doktorskiej, przy czy nie więcej niż dwóch z jednej uczelni partnerskiej.

Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje
go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w każdej z uczelni partnerskich. W II edycji konkursu przyznanych będzie maksymalnie 5 grantów na realizacje badań naukowych, każdy w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Szczegóły konkursu, Regulamin, Biogram naukowca oraz Wniosek o przyznanie grantu na badania naukowe dostępne są w plikach do pobrania.

Harmonogram konkursu i etapy realizacji projektu

I. ETAP REKRUTACYJNY
Złożenie biogramów: 09.10.2023–27.10.2023
Publikacja biogramów naukowców na stronach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat: 06.11.2023

WSZYSTKIE BIOGRAMY – EDYCJA II

II. ETAP APLIKACYJNY
Dobór zespołu badawczego oraz złożenie wniosku o przyznanie grantu: 02.11.2023–30.11.2023

III. OCENA WNIOSKÓW
Ocena formalna: do 14.12.2023
Ocena merytoryczna: 02.01.2024- 31.01.2024
Publikacja wyników:  do 02.02.2024
Realizacja projektów badawczych: 02.02.2024–01.02.2026

Informacje dodatkowe:

ETAP REKRUTACYJNY

  1. Uzupełniony biogram należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej:
  • osobiście: Dział Badań Naukowych, budynek A, 1 piętro, pokój 127
  • na adres e-mail: dbn@ue.poznan.pl
  1. Publikacja wszystkich biogramów odbywa się na stronach internetowych uczelni partnerskich.

Aktualnie trwa też realizacja I edycji konkursu.
Realizacja projektów badawczych 25.04.2022–30.11.2024.
Ostateczny termin rozliczenia projektu 30.11.2024

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.