Kontrola zarządcza w administracji publicznej

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Kontrola zarządcza w administracji publicznej

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe.

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
2. Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, w tym również merytorycznym, udzielają:

Alicja Hoc-Rolińska, mobile: +48 533 350 533, e-mail: a.hoc-rolińska@pikw.pl
Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Informacji dotyczących organizacji studiów udzielają:
1) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych,
Budynek CEUE
ul. Towarowa 55, III piętro, p. 3.4
61-896 Poznań
bsp@ue.poznan.pl
tel. tel. 61 856 92 39 oraz tel. 61 854 30 63
2) dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP
slawomira.kandula@ue.poznan.pl

Studia kierowane są do osób, które chcą poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

Aplikuj online

Program:
1. Zarządzanie w sektorze publicznym i standardy kontroli zarządczej
2. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej
3. Środowisko kontroli zarządczej
4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji
5. Celowość, oszczędność, efektywność zakupów – zamówienia publiczne
6. Źródła informacji: rachunkowość, plan, sprawozdanie, dudżet zadaniowy
7. Mechanizmy kontroli w organizacji
8. Wykrywanie oszustw i nadużyć
9. Kontrola systemów informatycznych
10. Monitorowanie kontroli zarządczej
11. Audyt wewnętrzny
12. Informacja i komunikacja

Egzaminy:

1. Zarządzanie w sektorze publicznym i standardy kontroli zarządczej
2. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej
3. Zarządzanie ryzykiem w organizacji
4. Celowość, oszczędność, efektywność zakupów – zamówienia publiczne
5. Wykrywanie oszustw i nadużyć

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin:
168

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Aplikuj online

IV edycja studiów podyplomowych Kontrola zarządcza w administracji publicznej będzie realizowana w roku akademickim 2023/2024. Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone on-line, za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Opłata za studia: 4.800 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.840 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.800 zł (lub 3.840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– opłatę należy wnieść w terminie do dnia 18 października 2023 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.400 zł (lub 1.920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.200zł (lub 960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 grudnia 2023r.
– III rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.
– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dokumenty aplikacyjne:
– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP), – kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Warunki postępowania administracyjnego :

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty na IV edycję studiów należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe „Kontrola zarządcza w administracji publicznej”

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych
Towarowa 55 , III piętro, p. 3.4 ( przy Akademii Muzycznej)

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

Skontaktuj się z nami

Mgr Magdalena Chomska-Rychły specjalista
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych, pokój nr 3.6
DANE KONTAKTOWE
Dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP profesor UEP
Budynek C, pokój nr 207a
DANE KONTAKTOWE

godziny dyżurów:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.