Kolejne spotkanie w ramach Akademii Innowacyjnego Biznesu poświęcone było Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Swoimi doświadczeniami podzieliła się Katarzyna Radecka, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju w Kompanii Piwowarskiej SA wygłaszając wykład  pt.  "Budowanie strategii CSR w przedsiębiorstwie". Część teoretyczną dopełnił warsztat pt. "Tworzenie raportów społecznych". Spotkanie odbyło się 14 marca 2016 r.


Uczestnicząc w wykładzie można było dowiedzieć się jak przebiegał proces wprowadzania strategii CSR na rynek polski przez Kompanię Piwowarską SA oraz jak firma monitoruje wyniki działań z tego obszaru. Część wykładu poświęcona została na omówienie  wyzwań  związanych z komunikowaniem strategii CSR zarówno pracownikom firmy, jak i światu zewnętrznemu z przykładami realizacji.

 

Idea społecznej odpowiedzialności uczelni (SOU) pojmowana jest jako dobrowolnie przyjęte zobowiązania w stosunku do wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Zobowiązania te są następstwem respektowania upowszechnionych w środowisku międzynarodowym norm i reguł społecznej odpowiedzialności organizacji, w szczególności Dziesięciu Zasad United Nation Global Compact, Zasad Odpowiedzialnego Kształcenia Menedżerów (PRME) oraz normy ISO 26000.  Zgodnie z normą ISO 26000 idea społecznej odpowiedzialności odnoszona jest do wszystkich rodzajów organizacji i rozumiana jest jako odpowiedzialność za wpływ, jaki realizowane w jej ramach działania wywierają na otoczenie zewnętrzne.


Poprzez przejrzyste i etyczne działania społecznie odpowiedzialna organizacja:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji);

Społecznie odpowiedzialne działania są zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania oraz zintegrowane z celami strategicznymi organizacji. Przyjęcie programu społecznej odpowiedzialności uczelni jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania co do pozytywnego w skutkach realizowania przypisywanej uniwersytetom misji – służby publicznej.