Dr inż. Katarzyna Joachimiak-Lechman otrzymała grant z konkursu MINIATURA 5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu naukowego pt. „Perspektywa cyklu życia w praktykach ekoprojektowych podmiotów gospodarczych wybranych branż”.
Celem projektu jest dokonanie wstępnej oceny stopnia uwzględniania perspektywy cyklu życia w praktykach ekoprojektowych wytypowanych producentów, a także rozpoznanie czynników organizacyjnych sprzyjających tego typu działaniom. Badanie ma dać odpowiedź na pytanie, czy oraz w jakim stopniu podmioty gospodarcze wybranych branż uwzględniają w swoich praktykach ekoprojektowych perspektywę cyklu życia, oraz co sprzyja podejmowaniu tego typu przedsięwzięć z organizacyjnego punktu widzenia.
W oparciu o otrzymane wyniki zostanie przygotowany zestaw dobrych praktyk. Nasza naukowczyni planuje także opracowanie uniwersalnego narzędzia informatycznego wspierającego identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych na potrzeby ekoprojektowania cyklu życia wybranych produktów.

Serdecznie gratulujemy!