Z radością informujemy, iż wniosek złożony przez konsorcjum składające się z Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Finansów oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt. „Monitorowanie działalności innowacyjnej firm i ocena skutków regulacji jako wsparcie dla polityki gospodarczej” zajął drugie miejsce na liście rankingowej NCBiR do finansowania projektów w ramach programu Gospostrateg.


Jedynie 4 wnioski spośród 31 złożonych zostały pozytywnie ocenione i rekomendowane do finansowania. Nasz wniosek był jedynym, który uzyskał finansowanie w ramach zagadnienia badawczego nr 4 „Obszar pułapki słabości instytucji”. Z ramienia naszej Uczeni prace nad wnioskiem prowadziła dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP. W zespole projektowym znajdą się pracownicy Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych oraz Katedry Pieniądza i Bankowości. Wnioskowana kwota dofinansowania dla Konsorcjum wynosi 2 847 680,01 PLN.


Główne cele projektu to:
  • wypracowanie instrumentów oceny skutków rozwiązań podatkowych dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorczości osób fizycznych,
  • określenie metod poprawy jakości systemów informacyjnych ewidencji podatkowej i bilansu płatniczego oraz obniżenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorców,
  • oszacowanie skali zjawiska międzynarodowego transferu zysków związanego m.in. z prawami własności intelektualnej,
  • ocena efektów spillover firm zagranicznych dla innowacyjności i konkurencyjności firm krajowych,
  • zaproponowanie rozwiązań metodologicznych pomiaru potencjału innowacyjnego mikrofirm z uwzględnieniem różnych systemów ewidencji księgowej oraz możliwości uzyskania ulg na B+R i IP box.

Projekt będzie trwał maksymalnie 36 miesięcy.