Ogłoszenia

ZP/024/15

Wynik postępowania
Dostawa aparatury do Pracowni Oceny Oddziaływania na Środowisko
Oferty należy składać do dnia  7 maja 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Tomasz lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 99326-2015