Ogłoszenia

ZP/005/15

Unieważnienie postępowania
Dostawa aparatury do pracowni Internetu Rzeczy
Oferty należy składać do dnia  5 marca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Tomasz lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 33162-2015