Ogłoszenia

ZP/025/17

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie stacjonarnego, multimedialnego systemu konferencyjnego
Oferty należy składać do dnia 13 września 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

 
nr publikacji w BZP:  583201-N-2017