Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:
odczynniki chemiczne
Osobą uprawnioną do kontaktów jest:
Katarzyna Michocka tel. 61-856-90-54
Oferty z ceną proszę składać w wersji elektronicznej na adres zp@ue.poznan.pl do dnia 9 listopada 2015 r. godz. 14:00.