Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-18-17 przeprowadzenie szkolenia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Rekrutacja i selekcja pracowników”  dla pracownika Biura Karier i Relacji z Absolwentami

 

Oferta powinna być dostarczona listownie, osobiście lub mailowo najpóźniej do dnia 13/04/2017 r. do godz. 8:00.

Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA-SZKOLENIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW, DZIAŁ MERKETINGU - BIURO KARIER I RELACJI Z ABSOLWENTAMI” na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Kancelaria

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

albo przesłać na adres e-mail: monika.magdziarek@ue.poznan.pl   
Oferty złożone z niezachowaniem terminu, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79