Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. zł

Dostawa wytrząsarki inkubacyjnej

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą wytrząsarki inkubacyjnej dla UEP dostarczonej zgodnie ze specyfikacją techniczną (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) oraz wymaganiami niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form:

a)    w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) osobiście lub listownie z dopiskiem:  „Dostawa wytrząsarki inkubacyjnej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

Ofertę należy składać na adres: Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, w Kancelarii UEP – budynek B, pok. 016.

b)   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: florian.cieslewicz@ue.poznan.pl z dopiskiem „Dostawa wytrząsarki inkubacyjnej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

Oferty należy składać nie później niż do 04 grudnia 2018 r., godz. 11:00.


Pliki do pobrania