Stypendium doktoranckie


Stypendium to mogą otrzymać wszyscy doktoranci studiów stacjonarnych. W przypadku pierwszego roku stypendium otrzymują doktoranci, którzy uzyskali bardzo dobry wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Z kolei doktoranci lat wyższych otrzymują stypendium po spełnieniu warunków przedstawionych w Zarządzeniu Rektora nr 57/2016.
 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej


Stypendium to przysługuje doktorantom stacjonarnym, wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Uprawnienie do otrzymania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.
Zarządzenie nr 27/2012 (do pobrania) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Załącznik (do pobrania) - Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 

Świadczenia pomocy materialnej


Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu są:
a) stypendium socjalne,
b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
c) stypendium dla najlepszych doktorantów,
d) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
e) zapomoga. 

f)  stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego (złożenie wniosku do 15 grudnia)


Wszystkie informacje zawarte są w Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów UEP. Regulamin oraz wszystkie wzoru wniosków (załączniki) dostępne są na stronie internetowej UEP:


Informacje dotyczące stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego wraz z załącznikamu umieszczone są na stronie.


Stypendia:

 • następuje po złożenia wniosku wraz z wypełnionym formularzem i załącznikami  
 • dokumenty należy składać do 31 października danego roku
 • miejsce: Dział Spraw Studenckich: ul. Niepodległości 10, pokój 221, budynek B Poznań, lub wysłać pocztą na adres Działu (data stempla pocztowego)

Stypendium socjalne

• wysokość dochodu uprawiająca doktoranta do ubiegania się:
 • nie mniejsza niż 1,30 kwoty (461 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo , 316 zł dla na osobę w rodzinie)
 • nie wyższa nić 1,30 kwoty 569 zł
• przy ustalaniu dochodu bierze się pod uwagę dochody osiągane przez:
 • doktoranta
 • małżonka doktoranta (także gdy jest na utrzymaniu doktoranta plus dzieci uczące się do 26 roku życia)
 • rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów fizycznych
 • do dochodu nie wlicza się:
 • świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów otrzymywanych na podstawie Prawa o Szkolnictwie Wyższym
 • stypendiów przyznawanych doktorantom w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udziel naje przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu; umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzonych do tych umów
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty
• doktorant studiów stacjonarnych, któremu przyznano stypendium socjalne, może ubiegać się o zwiększenie jego wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub utrudniał studiowanie

• wzory wniosków w załączniku nr 6.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • otrzymuje doktorant, o potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niepełnosprawności
 • wymagania: złożenie wniosku z załączonym aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności (może być poświadczona kopia)
 • wzór wniosku w załączniku nr 7
 • wysokość stypendium: niezależna od stopnia niepełnosprawności

Zapomoga

• wniosek o zapomogę:  można składać w dowolnym terminie w ciągu roku akademickiego w Dziale Spraw Studenckich: al. Niepodległości 10, pok. 221, bud B Poznań lub przesłać pocztą na adres Działu.
• doktorant może się ubiegać o zapomogę w ciągu 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego, które miało miejsce w okresie trwania studiów
• przyznanie zapomogi: student z przyczyn losowych znalazł się chwilowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:
 • urodzenia dziecka
 • ciężkiej choroby swojej lub członka najbliższej rodziny
 • śmierci bliskiego członka rodziny
 • klęski żywiołowej
 • innych
• może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku

• wzór wniosku: załącznik nr 9

Inne stypendia

Doktoranci naszej uczelni mogą się starać o stypendia finansowane przez przedsiębiorstwa, organizacje rządowe, pozarządowe, czy zagraniczne uczelnie. Z aktualną ofertą stypendialną podmiotów zewnętrznych można się zapoznać na stronie: http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/oferty-dla-studentow-i-absolwentow,c1158/stypendia,c1166/oferta-stypendialna,c1246/

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców MNiSW


Akademiki