Dyskusje naukowe toczone podczas spotkań pomóc mają młodym naukowcom w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Mają także poszerzyć posiadaną wiedzę w obszarze prowadzonych badań. Każdy problem badawczy, zagadnienie naukowe bądź kształtująca się idea mogą być poddane weryfikacji, uzupełnione czy modyfikowane przez konfrontację z poglądami, wiedzą i doświadczeniem uczestników spotkań.

Dyskusje będą prowadzone przez moderatora - kierownika studiów doktoranckich wydziału, który reprezentuje prelegent. Spotkania trwają ok. 1-1,5h.

Osoby zainteresowane wystąpieniem proszone są o przesłanie na adres filip.nowacki@ue.poznan.pl następujących informacji:
•    imię i nazwisko
•    wydział, katedra
•    tryb studiów (stacjonarny/niestacjonarny)
•    imię i nazwisko opiekuna naukowego/promotora
•    temat obszaru dyskusji
•    proponowany termin spotkania