STUDENCI WYDZIAŁU TOWAROZNAWSTWA
rozpoczynający studia lub kolejny rok studiów od sem. letniego roku akad. 2016/2017, mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów do 28 lutego 2017 roku. Osoby ubiegające się o to świadczenie powinny pobrać formularze opatrzone dopiskiem semestr letni.

O pozostałe świadczenia jak stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można ubiegać się w dowolnym terminie pamiętając jednak, że stypendia te mogą być przyznane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku, o ile nie zostaną wyczerpane przeznaczone na ten cel środki - prosimy, więc nie zwlekać z dostarczeniem podań.


Wnioski o świadczenia pomocy materialnej należy składać w Dziale Spraw Studenckich, bud. B, pok. 201, 221 i 223
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00.
Studenci UEP mogą ubiegać się o następujące świadczenia:
  • stypendium socjalne dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga d​la studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium rektora dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią, bądź mieli osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad obliczania dochodu, koniecznych dokumentów oraz terminy wypłat poniżej.