Składanie wniosków o stypendia na rok akademicki 2017/2018


Dział Spraw Studenckich informuje, że można już składać wnioski o stypendia (socjalne, socjalne zwiększone i specjalne) na nadchodzący rok akademicki.

Informujemy o możliwości składania wniosków stypendialnych dodatkowo także w soboty : 16 i 30 września 2017 r. w godz. 8-14.

Miejsce składania : Dział Spraw Studenckich, bud. B, pok. 201, 221 i 223.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00.

Studenci UEP mogą ubiegać się o następujące świadczenia:
  • stypendium socjalne dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga d​la studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium rektora dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią, bądź mieli osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad obliczania dochodu, koniecznych dokumentów oraz terminy wypłat poniżej.

UWAGA! Od 1 sierpnia zmieniły się zasady obliczania dochodu w rodzinie Studenta.

Osoby uzyskujące dochód opodatkowany ryczałtem, lub wg karty podatkowej składają ZAŚWIADCZENIE z Urzędu Skarbowego (nie oświadczenie na form.6).