Składanie wniosków o stypendia na rok akademicki 2017/2018


Wnioski o stypendia socjalne, socjalne zwiększone i specjalne można składać w ciągu całego roku akademickiego.
Otrzymanie świadczenia zależy od dostępności środków w Funduszu Pomocy Materialnej.
Miejsce składania : Dział Spraw Studenckich, bud. B, pok. 221 i 223 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00.Studenci UEP mogą ubiegać się o następujące świadczenia:
  • stypendium socjalne dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga d​la studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium rektora dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią, bądź mieli osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad obliczania dochodu, koniecznych dokumentów oraz terminy wypłat poniżej.