W dobie globalizacji, rewolucji informatycznej i technologicznej gospodarka potrzebuje specjalistów potrafiących współtworzyć nowoczesne i efektywne technologie a także dobrze i skutecznie nimi zarządzać. W szczególności przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne i jakościowe kształtowanie produktu. Możliwości kształcenia takich specjalistów dają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Są wyposażeni nie tylko w umiejętności menadżerskie, ale także posiadają zdolność rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów technologicznych, systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; zarządzania środowiskiem, bhp, ekologii przemysłowej; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. 


Wiedza i umiejętności

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę w zakresie:

  • zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji, 
  • organizowania i zarządzania personelem,
  • koordynowania prac zespołów pracowniczych, 
  • realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych, 
  • udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. 

Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami

Program studiów na tym kierunku obejmuje takie przedmioty jak: mikroekonomia, makroekonomia, badania operacyjne, finanse przedsiębiorstw, rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, podstawy marketingu, usługi w przedsiębiorstwie produkcyjnym, podstawy organizacji i zarządzania, organizacja i zarządzanie produkcją, zarządzanie produktem, zarządzanie technologią, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, elementy automatyki i sterowania procesem, statystyczne sterowanie procesem, grafika inżynierska, elementy logistyki, innowacje w przedsiębiorstwie, ochrona własności intelektualnej, ekologia i ochrona środowiska, projektowanie proekologiczne, zarządzanie środowiskowe, technologia i inżynieria wybranych produktów. 


Profil absolwenta

Absolwenci kierunku są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich i menadżerskich ukierunkowanych na potrzeby gospodarki. Posiadają umiejętności w zakresie nadzorowania procesów, kontroli jakości oraz systemów produkcyjnych i usługowych. Rozumieją procesy ekonomiczne, rynkowe i czynniki wpływające na produkcję i sprzedaż towarów i usług. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach usługowych oraz instytucjach państwowych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza przyrodnicza, techniczna, ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne.